Analyse en aanbevelingen OESO review Randstad

Parijs, Frankrijk – Volgens de studie moet het transportsysteem van de Randstad (wegen, openbaar vervoer, luchttransport) worden verbeterd. Meer wegen, betere aansluitingen tussen openbare vervoersnetwerken en snellere treinverbindingen kunnen bijdragen tot het terugbrengen van files.

Hierdoor kan beter gebruik gemaakt worden van het feit dat veel verschillende steden in de Randstad dicht bij elkaar liggen.

Doordat de luchthaven Schiphol in een paar jaar tijd zijn volledige capaciteit zal bereiken, ligt het voor de hand dat regionale luchthavens extra vraag gaan overnemen.

Om aan de vraag naar hoogwaardige huisvesting tegemoet te komen, moeten de huren versneld geliberaliseerd worden; op die manier kunnen hogere huuropbrengsten worden ingezet voor woningverbetering en huurders aangemoedigd worden om naar hoogwaardigere woningen te verhuizen zodra hun inkomensituatie dit toelaat. Het rapport komt ook met suggesties om de hoeveelheid hoogwaardige kantoorruimte te verbeteren.

Wat de toegevoegde waarde van immigranten voor de economie van de Randstad betreft, is de aanbeveling van het rapport om de toelatingsprocedures voor hooggekwalificeerde werknemers te versnellen en goedkoper te maken om deze categorie in de gelegenheid te stellen zich sneller te integreren. Tevens wordt aangeraden het onderwijsaanbod voor migranten te verbeteren.

Tot slot komt het rapport met de aanbeveling om de effectiviteit van het openbare bestuur van de Randstad te verbeteren door het niveau van de stadsregio te versterken, ondermeer door gemeenten rond de vier grote steden samen te voegen en een minister aan te stellen die voor de Randstad verantwoordelijk zal zijn.

Lees de aanbevelingen…