Ruimte en Mobiliteit Zelfscan

R&M Zelfscan geeft zicht op gezamenlijke aanpak ruimte en mobiliteit

Rotterdam – Wat verstaat men onder een goede afstemming tussen ruimte en mobiliteit? In hoeverre lukt het om een gezamenlijke aanpak vorm te geven? En welke belemmeringen worden ervaren bij de realisatie van een vruchtbare samenwerking? Het Programma Ruimte & Mobiliteit introduceert de R&M Zelfscan, die op deze vragen antwoord geeft. Met de Ruimte & Mobiliteit Zelfscan krijgt de gebruiker zicht op de vraag hoe hij/zij als individu en als organisatie staat tegenover een gezamenlijke aanpak van ruimtelijke ordening en verkeer. Op www.ruimte-mobiliteit.nl kunnen professionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven door het invullen van de vragenlijst direct hun score bekijken.

De R&M Zelfscan besteedt aandacht aan:

  • De definitie: wat verstaat men onder een goede afstemming van ruimte en mobiliteit?
  • De houding: gelooft men in nut en noodzaak van een goede afstemming?
  • Gedrag: welke vaardigheden zijn nodig voor een goede afstemming in beleid en uitvoering?
  • De omgeving: welke omstandigheden bevorderen of belemmeren het streven naar afstemming?

Bewustwording
De R&M Zelfscan is op drie niveaus in te zetten. Allereerst op individueel niveau. De gebruiker van de R&M Zelfscan krijgt direct zicht op de eigen aanpak van ruimtelijke ordening en verkeer en aanknopingspunten voor verbetering. Ten tweede kunnen de resultaten op organisatieniveau gebruikt worden. Door gegevens te aggregeren per organisatie kunnen belemmeringen in kaart worden gebracht en dit kan helpen om het onderwerp bespreekbaar te maken. Ten slotte brengt de R&M Zelfscan in beeld hoe het in Nederland gesteld staat met een gezamenlijke aanpak van ruimtelijke ordening en verkeer. Met deze informatie kan het Programma Ruimte & Mobiliteit nog beter bepalen welke activiteiten nodig zijn voor een effectieve aanpak van ruimte en mobiliteit in de praktijk.

Decentrale verantwoordelijkheid
Met de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit is een kentering ontstaan in het landelijke beleid. Onder het motto ‘centraal wat moet, decentraal wat kan’, geeft men meer ruimte aan een decentrale invulling van ruimtelijke ontwikkelingen. In 2007 zal de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking treden. Met de nieuwe wet krijgen Rijk, provincies en gemeenten meer bevoegdheden om hun verantwoordelijkheid bij de uitvoering van het ruimtelijke beleid waar te maken. Een belangrijke uitdaging is om beslissingen over ruimtelijke en infrastructurele plannen goed op elkaar te laten aansluiten. Om professionals op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer hierbij hulp te bieden, heeft het Programma Ruimte & Mobiliteit de R&M Zelfscan ontwikkeld.

Programma Ruimte & Mobiliteit
Het Programma Ruimte & Mobiliteit is in het leven geroepen om decentrale overheden te ondersteunen bij het effectief vormgeven en uitvoeren van een samenhangend beleid voor ruimtelijke ordening en mobiliteit. Het Programma wil de regionale samenwerking een krachtige impuls geven. Daarvoor reikt het voorbeelden en instrumenten aan om de kennis, de houding en het gedrag van alle betrokkenen in de gewenste richting te veranderen. Daarnaast geeft het Programma adviezen voor een gezamenlijke aanpak van ruimte en mobiliteit in de praktijk. Niet in de laatste plaats investeert het Programma in opleidingen en trainingen om een integrale aanpak te bevorderen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Programma Ruimte & Mobiliteit