CROW start werkgroep vuistregels en kengetallen

Ede – Om de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op verkeer en vervoer helder in beeld te kunnen brengen, heeft CROW de werkgroep ‘vuistregels en kengetallen’ opgericht. Met kengetallen kan in een vroeg planstadium rekening gehouden worden met een toe- of afname van verkeer door ruimtelijke ontwikkelingen. De werkgroep gaat op zoek naar bestaande kengetallen en onderzoekt de nog ontbrekende kengetallen. Alle gegevens moeten uiteindelijk in een praktisch toepasbaar instrument verwerkt worden. In het voorjaar van 2007 verwacht de werkgroep zijn werk af te ronden.

In de praktijk wordt bij de locatiekeuze van ruimtelijke ontwikkelingen niet altijd gekeken naar de effecten op de mobiliteit en verkeersdruk op wegen. Zo komt het nog wel eens voor dat men pas na de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein nadenkt over de bereikbaarheid ervan. Dit heeft uiteraard zijn weerslag op het succes van een bedrijventerrein. Het is dan ook belangrijk om in een vroeg stadium een goede inschatting te maken van de effecten die ruimtelijke ontwikkelingen hebben op verkeer en vervoer.

Discussieer mee op 14 juni 2006
De Universiteit Twente onderzoekt en verzamelt in opdracht van CROW de reeds bestaande vuistregels en kengetallen op het gebied van verkeersgeneratie van ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat hierbij om alle mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen zoals wonen, werken, winkelen, sport en recreatie. De vraag hierbij is of deze kengetallen qua inhoud en vorm aansluiten bij de behoefte aan informatie over verkeer en vervoer in de verschillende stadia van het planproces. Om dit te onderzoeken wordt een bijeenkomst belegd waarin de behoefte aan informatie over verkeer en vervoer wordt geïnventariseerd. Voor de bijeenkomst op 14 juni 2006 zoekt de werkgroep personen die betrokken zijn bij proces van ruimtelijke ontwikkeling, zoals stedenbouwkundigen, planologen en projectontwikkelaars. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom om hun stem te laten horen. Wie geïnteresseerd is om aanwezig te zijn en een visie te geven, kan contact opnemen met Marleen Hovens van CROW.

Samenwerking
Werkgroepen van CROW bestaan altijd uit vakspecialisten uit alle betrokken disciplines. De werkgroep vuistregels en kengetallen bestaat uit professionals van de volgende organisaties:

  • KpVV Programma Ruimte & Mobiliteit
  • Ruimtelijk Planbureau
  • Stadsgewest Haaglanden
  • Provincie Limburg
  • Gemeente Rotterdam
  • Gemeente Breda
  • Adviesdienst Verkeer en Vervoer
  • Stedebouwkundige bureaus.

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profitorganisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW