IPO: Nota Mobiliteit wel gebaseerd op prijsbeleid

Den Haag – De Nota Mobiliteit is vorige week samen met de decentrale overheden gepresenteerd aan de pers, aan maatschappelijke organisaties en aan de Tweede Kamer aangeboden. De Kamer heeft toegezegd de Nota snel te behandelen, nog voor de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat.

De Nota geeft een goed beeld hoe de overheden denken over het werken aan een betere bereikbaarheid voor 2020. Centraal wat moet, decentraal wat kan; en betrouwbare reistijden over het hele wegennet, van deur tot deur.

In de media ging de discussie voornamelijk over het prijsbeleid. Minister Peijs bestrijdt echter de indruk dat het kabinet geen beslissing wil nemen over de invoering van prijsbeleid. In het Nationaal Mobiliteitsberaad (NMB) gaf zij op 15 september 2005 aan dat de Nota Mobiliteit wel degelijk uitgaat van invoering van beprijzen per kilometer. Zij kan alleen nog niet zeggen wanneer het precies wordt ingevoerd, omdat dat mede afhangt van de kosten van het systeem. In de Nota Mobiliteit zijn middelen gereserveerd voor een deel van de invoeringskosten. Op dit moment zijn de kosten nog erg hoog, en het bedrijfsleven is uitgedaagd voor goedkopere oplossingen te gaan zorgen. Dat hoeft echter niet tot uitstel te leiden. De minister begint gewoon met de voorbereidingen. De decentrale overheden worden uitvoerig betrokken bij de voorbereidingen en de vormgeving. Ook de start met regionale knelpunten, de eerste fase, gebeurt alleen op verzoek van en in overleg met de decentrale overheden. De voorstellen van ‘Nouwen’ voor de besteding van de opbrengsten – direct bestemmen voor verkeer en vervoer – worden voor deze eerste fase gevolgd.

Er komen regionale netwerkanalyses in alle gebieden die in de Nota Ruimte als stedelijk netwerk zijn aangemerkt. Dat zijn er in totaal negen, omdat Leeuwarden is toegevoegd. De toegang tot de steden zal daarbij worden onderzocht. Er komt een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van de betrokken overheden en wegbeheerders. Daarin zal afstemming van de inhoud, vormgeving en kwaliteit plaatsvinden. Ook andere regio’s kunnen netwerkanalyses uitvoeren. V&W zal daaraan meewerken. De netwerkanalyses in alle provincies en regio’s zullen worden gebruikt om keuzes te maken in welke knelpunten op welke wegen, op welke wijze en op welk moment moeten worden aangepakt. De uitkomsten van de netwerkanalyses zullen ook een belangrijke rol spelen bij de herijking van de BDU en bij de toedeling van de middelen uit het MIT. De provincies en kaderwetgebieden zitten echter niet te wachten op ook nog een expertcommissie om de analyses te beoordelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)