Nieuwe toekomst voor vaarwegen Zuid-Holland

Den Haag – De provincie Zuid-Holland onderzoekt de mogelijkheden om de vaarwegen beter te exploiteren. Dat blijkt uit drie nota’s die Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten hebben gezonden. In de nota’s is een aantal trajecten in kaart gebracht en daarbij is een wensbeeld ontwikkeld. Dat wensbeeld houdt in dat per traject bepaald wordt voor welke categorie schepen een vaarweg het meest geschikt is. Een vaarweg met een voornamelijk recreatief karakter stelt andere eisen aan de kwaliteit ervan dan vaarwegen die door de containervaart worden gebruikt. Dit wensbeeld in de beleidsnota provinciale vaarwegen vormt het uitgangspunt voor het beheerplan Vaarwegen.

De nota provinciale vaarwegen en scheepvaart gaat in op alle aspecten die verbonden zijn met de 143 kilometer provinciale vaarweg en is een uitwerking van het vastgestelde Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. De provincie is eigenaar en/of beheerder van deze vaarwegen met de bijbehorende bruggen en sluizen. In de nota wordt ingegaan op maatschappelijke en technische ontwikkelingen van de afgelopen jaren, en op de verwachte groei van vrachtvervoer over water en van de recreatievaart. Een concrete beschrijving is gemaakt van de vaarwegen, de beoogde klasse, de minimale doorvaarthoogte bij bruggen en de eisen ten aanzien van breedte en diepte. Gedeputeerde Staten willen oplossingen vinden voor zaken als oponthoud bij bruggen in drukke verkeerswegen, brugbediening, ligplaatsen in drukke vaarwegen, overtreding van vaarwegregels en knelpunten in de vaarwegen. De inzet van nieuwe technieken en betere handhaving liggen hier voor de hand. Uit de nota blijkt onder meer dat GS overwegen de bestaande spitssluiting van de bruggen los te laten en te vervangen door een regime van korte openingen. Proeven in het afgelopen jaar hebben geleerd dat dit voor zowel het weg- als het scheepvaartverkeer voordelen heeft ten opzichte van het tijdens de spits geheel gesloten houden van bruggen voor de scheepvaart.

Vaarwegtrajecten
Er is een onderverdeling gemaakt in de vaarwegtrajecten, zoals de Delftse Schie, het Aarkanaal, Oude Rijn en Gouwe, die hun eigen karakteristieken hebben. Provinciale staten hebben in het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2002 – 2020 aangegeven dat zij vervoer over water en waterrecreatie willen bevorderen, dat vereist dan ook een forse inzet in organisatorische en financiële zin. De actiepunten worden dan ook fasegewijs uitgevoerd.

Kwaliteitsniveaus
In de nota “Sturen op kwaliteit” zijn aan de vaarwegtrajecten accenten toegekend, zoals Omgevingskwaliteit, Bereikbaarheid of Veiligheid. De Delftse Schie bijvoorbeeld het kwaliteitsniveau Bereikbaarheid. Op dit vaarwegtraject zal de doorstroming centraal staan. Dat betekent dat de provincie maatregelen zal overwegen die betrekking hebben op voldoende breedte en diepte van de vaarweg, het functioneren van beweegbare bruggen, de informatievoorziening van en naar de scheepvaart. Het uiterlijk van de vaarweg is wat minder van belang.

Beheerplan
Beide nota’s over de vaarwegen zijn verder geconcretiseerd in het beheerplan Vaarwegen. Daarin zijn de criteria verwerkt die aangeven wanneer tot onderhoud wordt overgegaan aan oevers, wanneer tot baggeren wordt besloten of een brugdek van een nieuwe slijtlaag wordt voorzien. Maar ook zaken als aanleg van voorzieningen voor de recreatievaart, wachtplaatsen voor de beroepsvaart en invoering van geavanceerde ICT-middelen zijn de bochtafsnijding in de Delftse Schie bij Overschie en een tweede kolk bij de Julianasluis in Gouda worden daarbij betrokken.

Procedure
GS hebben het voorontwerp van de beleidsnota provinciale vaarwegen en scheepvaart toegezonden aan Provinciale Staten. Rond de zomer is de zienswijzeprocedure voorzien. De reacties worden verwerkt in de uiteindelijke beleidsnota provinciale vaarwegen en scheepvaart die rond de jaarwisseling wordt vastgesteld. Het beheerplan kan dan in 2006 worden vastgesteld.

U kunt de nota’s vinden op www.zuid-holland.nl/service/pzhsis/vergadering_detail.jsp?sortspec=datum&vrgcode=MKE&vrgid=221&

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Nieuwe toekomst voor vaarwegen Zuid-Holland | Infrasite

Nieuwe toekomst voor vaarwegen Zuid-Holland

Den Haag – De provincie Zuid-Holland onderzoekt de mogelijkheden om de vaarwegen beter te exploiteren. Dat blijkt uit drie nota’s die Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten hebben gezonden. In de nota’s is een aantal trajecten in kaart gebracht en daarbij is een wensbeeld ontwikkeld. Dat wensbeeld houdt in dat per traject bepaald wordt voor welke categorie schepen een vaarweg het meest geschikt is. Een vaarweg met een voornamelijk recreatief karakter stelt andere eisen aan de kwaliteit ervan dan vaarwegen die door de containervaart worden gebruikt. Dit wensbeeld in de beleidsnota provinciale vaarwegen vormt het uitgangspunt voor het beheerplan Vaarwegen.

De nota provinciale vaarwegen en scheepvaart gaat in op alle aspecten die verbonden zijn met de 143 kilometer provinciale vaarweg en is een uitwerking van het vastgestelde Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. De provincie is eigenaar en/of beheerder van deze vaarwegen met de bijbehorende bruggen en sluizen. In de nota wordt ingegaan op maatschappelijke en technische ontwikkelingen van de afgelopen jaren, en op de verwachte groei van vrachtvervoer over water en van de recreatievaart. Een concrete beschrijving is gemaakt van de vaarwegen, de beoogde klasse, de minimale doorvaarthoogte bij bruggen en de eisen ten aanzien van breedte en diepte. Gedeputeerde Staten willen oplossingen vinden voor zaken als oponthoud bij bruggen in drukke verkeerswegen, brugbediening, ligplaatsen in drukke vaarwegen, overtreding van vaarwegregels en knelpunten in de vaarwegen. De inzet van nieuwe technieken en betere handhaving liggen hier voor de hand. Uit de nota blijkt onder meer dat GS overwegen de bestaande spitssluiting van de bruggen los te laten en te vervangen door een regime van korte openingen. Proeven in het afgelopen jaar hebben geleerd dat dit voor zowel het weg- als het scheepvaartverkeer voordelen heeft ten opzichte van het tijdens de spits geheel gesloten houden van bruggen voor de scheepvaart.

Vaarwegtrajecten
Er is een onderverdeling gemaakt in de vaarwegtrajecten, zoals de Delftse Schie, het Aarkanaal, Oude Rijn en Gouwe, die hun eigen karakteristieken hebben. Provinciale staten hebben in het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2002 – 2020 aangegeven dat zij vervoer over water en waterrecreatie willen bevorderen, dat vereist dan ook een forse inzet in organisatorische en financiële zin. De actiepunten worden dan ook fasegewijs uitgevoerd.

Kwaliteitsniveaus
In de nota “Sturen op kwaliteit” zijn aan de vaarwegtrajecten accenten toegekend, zoals Omgevingskwaliteit, Bereikbaarheid of Veiligheid. De Delftse Schie bijvoorbeeld het kwaliteitsniveau Bereikbaarheid. Op dit vaarwegtraject zal de doorstroming centraal staan. Dat betekent dat de provincie maatregelen zal overwegen die betrekking hebben op voldoende breedte en diepte van de vaarweg, het functioneren van beweegbare bruggen, de informatievoorziening van en naar de scheepvaart. Het uiterlijk van de vaarweg is wat minder van belang.

Beheerplan
Beide nota’s over de vaarwegen zijn verder geconcretiseerd in het beheerplan Vaarwegen. Daarin zijn de criteria verwerkt die aangeven wanneer tot onderhoud wordt overgegaan aan oevers, wanneer tot baggeren wordt besloten of een brugdek van een nieuwe slijtlaag wordt voorzien. Maar ook zaken als aanleg van voorzieningen voor de recreatievaart, wachtplaatsen voor de beroepsvaart en invoering van geavanceerde ICT-middelen zijn de bochtafsnijding in de Delftse Schie bij Overschie en een tweede kolk bij de Julianasluis in Gouda worden daarbij betrokken.

Procedure
GS hebben het voorontwerp van de beleidsnota provinciale vaarwegen en scheepvaart toegezonden aan Provinciale Staten. Rond de zomer is de zienswijzeprocedure voorzien. De reacties worden verwerkt in de uiteindelijke beleidsnota provinciale vaarwegen en scheepvaart die rond de jaarwisseling wordt vastgesteld. Het beheerplan kan dan in 2006 worden vastgesteld.

U kunt de nota’s vinden op www.zuid-holland.nl/service/pzhsis/vergadering_detail.jsp?sortspec=datum&vrgcode=MKE&vrgid=221&

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland