Ontwikkelingsperspectief Kust Zuid-Holland vastgesteld

Den Haag – Gedeputeerde Staten hebben het Integraal ontwikkelingsperspectief voor de Zuid-Hollandse kust vastgesteld. Dit perspectief biedt mogelijkheden om zowel de veiligheid op peil te houden, als de kust aantrekkelijker te maken. De versterking van de zwakke schakels in de kust is hierbij uitgangspunt.

Verschillende ontwikkelingen van de kust zijn denkbaar. Het doel van het opzetten van een integraal ontwikkelingsperspectief is een veilige en aantrekkelijke kust realiseren. De Zuid-Hollandse kust moet een natuurlijke, kustverdediging blijven. De provincie heeft daarom een voorkeur de kust met zand te versterken. De badplaatsen moeten hun eigen identiteit behouden, met verschillende kwaliteiten, in een afwisselend landschap. Ook wordt er aandacht gevraagd voor een goede bereikbaarheid van de kustlocaties vanuit de Randstad.

Integraal ontwikkelingsperspectief
Het integraal ontwikkelingsperspectief “Lijnen in het zand” is een vervolg op de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2020, die op 13 oktober 2004 is vastgesteld door Provinciale Staten.

Het perspectief is opgebouwd uit een aantal onderdelen:
– Een raamwerk als toetsingskader voor de zwakke schakels in het bijzonder en ruimtelijke ontwikkelingen in het algemeen;
– Alternatieve scenario’s.

Het perspectief gaat in op verschillende scenario’s de voorkeur gaat daarbij onder andere uit naar:
– Delfland: ontwikkelingen primair gericht op verbreden kustzone ten behoeve van veiligheid, natuur en recreatie. Een eerste stap in die richting is een substantiële toevoeging natuur- en recreatiegebied voor de Delflandse kust. Later kan op deze kwaliteitsslag eventueel worden ingehaakt met verstedelijking;
– Deltakust: het streven is gericht op een (geleidelijke) vergroting van de Deltadynamiek met behoud van veiligheid. De ruimte op en rond de koppen dient daarom behouden te blijven, mede met het oog op natuurontwikkeling. Derhalve dienen recreatieve ontwikkelingen geconcentreerd te worden rond de dammen.

Zwakke Schakels
De zwakke plekken in de kust van Zuid-Holland zijn: de kust van Delfland tussen Hoek van Holland en Kijkduin, de Zuidwest kust van Voorne, het Flaauwe Werk op Goeree, de badplaatsen Noordwijk, Katwijk en Scheveningen. De boulevards van Noordwijk en Scheveningen en de kust van Delfland en het Flaauwe Werk zijn door het rijk als prioritaire zwakke schakel aangemerkt. Het veiligheidsprobleem doet zich hier binnen 20 – 25 jaar voor en bovendien speelt hier de ruimtelijke inrichting een rol. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft de provincie gevraagd de regie voor de planvorming op zich te nemen.

Betrokken partijen
Veiligheid van de kust gaat iedereen aan. Veel partijen zijn daarom in verschillende rollen betrokken bij de versterking van de kust: de provincie Zuid-Holland, gemeenten, de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en Economische Zaken, de Waterschappen, stichting Duinbehoud, Milieufederatie Zuid-Holland en Natuurmonumenten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland