Europa versterkt de rechten van de passagiers

Brussel – De Europese Commissie heeft een plan goedgekeurd om de rechten van passagiers van het openbaar vervoer te versterken, ongeacht de vervoerswijze. Voorts heeft zij ook twee wetgevingsvoorstellen met betrekking tot het luchtvervoer goedgekeurd: het eerste beoogt personen met beperkte mobiliteit dezelfde toegang tot deze vervoerswijze te bieden als om het even welke andere passagier; het tweede verleent elke passagier het recht van tevoren te worden geïnformeerd over de identiteit van zijn luchtvervoerder. Dit plan vormt een aanvulling op de reeds vastgestelde passagiersrechten die op 17 februari 2005 van kracht worden en op de voorstellen inzake passagiersrechten in het internationale spoorverkeer die al aan de Raad en het Parlement zijn voorgelegd. “Europa versterkt de rechten van de burgers. Dit voorstel van de Commissie is een belangrijke sociale maatregel die ouderen en personen met beperkte mobiliteit in staat stelt in de best mogelijke omstandigheden te reizen in Europa”, verklaarde Jacques Barrot, de vice-voorzitter van de Europese Commissie die bevoegd is voor vervoer.

In haar Witboek inzake het Europees vervoersbeleid tot het jaar 2010 heeft de Commissie zich ertoe verbonden de gebruiker een centrale plaats te geven in het vervoersbeleid. Een betere bescherming van de passagiersrechten moet het imago van het openbaar vervoer verbeteren in vergelijking met de personenauto en moet leiden tot een gezonde concurrentie tussen exploitanten, zodat concurrerende en goed presterende Europese vervoersdiensten ontstaan.

De ontwerpverordening inzake de rechten van luchtreizigers met beperkte mobiliteit verbiedt exploitanten om reservatie of inscheping te weigeren aan personen met beperkte mobiliteit vanwege hun handicap of leeftijd. Krachtens de verordening hebben deze mensen ook recht op gratis bijstand in luchthavens en aan boord van vliegtuigen. De lidstaten moeten in sancties voorzien en onafhankelijke instanties voor de behandeling van klachten oprichten[1]. De bijstand moet worden verstrekt door de luchthavenbeheerders, die daarvoor een financiële bijdrage van de luchtvaartmaatschappijen ontvangen.

De andere ontwerpverordening, die op 16 februari 2005 is goedgekeurd, verleent passagiers het recht geïnformeerd te worden over de identiteit van hun luchtvervoerder en garandeert hen dat de lidstaten alle informatie met betrekking tot de veiligheid van luchtvervoerders snel en doeltreffend aan elkaar zullen meedelen. In 2004 kwamen 148 mensen om het leven bij een ongeval in Sharm-El-Sheikh. De meeste slachtoffers waren Europese toeristen. Wat de oorzaak van dit ongeval ook moge zijn, sommige passagiers wisten niet dat ze met Flash Airlines zouden vliegen en nog minder dat deze maatschappij om veiligheidsredenen tijdelijk niet op Zwitserse luchthavens mocht vliegen.

De voorgestelde verordening vormt een aanvulling op de reeds bestaande en strikt toegepaste veiligheidsmaatregelen, zoals het geharmoniseerde systeem voor inspectie van luchtvaartmaatschappijen uit derde landen die gebruik maken van Europese luchthavens en de certifiëring van de toestellen door het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart. Wanneer gebreken worden vastgesteld, moeten de lidstaten alle nodige beschermings- en eventueel zelfs verbodsmaatregelen treffen.

De Europese Commissie stelt ook voor de rechten van passagiers uit te breiden tot alle vervoerswijzen, met name het maritiem vervoer en het internationaal vervoer per touringbus, zodat de burgers een beroep kunnen doen op duidelijke regels die in de hele Unie geldig zijn. Wat het spoorvervoer betreft, roept de Commissie het Europees Parlement en de lidstaten op om zo snel mogelijk de voorstellen goed te keuren die zij in maart 2004 heeft gedaan[2].

[1] De lijst van instanties is gepubliceerd op: www.europa.eu.int/comm/transport/air/rights/doc/2005_01_31_national_enforcement_bodies_en.pdf

[2] Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het internationale treinverkeer, COM(2004) 143 van 3.3.2004.IP/04/291

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europese Commissie

Europa versterkt de rechten van de passagiers | Infrasite

Europa versterkt de rechten van de passagiers

Brussel – De Europese Commissie heeft een plan goedgekeurd om de rechten van passagiers van het openbaar vervoer te versterken, ongeacht de vervoerswijze. Voorts heeft zij ook twee wetgevingsvoorstellen met betrekking tot het luchtvervoer goedgekeurd: het eerste beoogt personen met beperkte mobiliteit dezelfde toegang tot deze vervoerswijze te bieden als om het even welke andere passagier; het tweede verleent elke passagier het recht van tevoren te worden geïnformeerd over de identiteit van zijn luchtvervoerder. Dit plan vormt een aanvulling op de reeds vastgestelde passagiersrechten die op 17 februari 2005 van kracht worden en op de voorstellen inzake passagiersrechten in het internationale spoorverkeer die al aan de Raad en het Parlement zijn voorgelegd. “Europa versterkt de rechten van de burgers. Dit voorstel van de Commissie is een belangrijke sociale maatregel die ouderen en personen met beperkte mobiliteit in staat stelt in de best mogelijke omstandigheden te reizen in Europa”, verklaarde Jacques Barrot, de vice-voorzitter van de Europese Commissie die bevoegd is voor vervoer.

In haar Witboek inzake het Europees vervoersbeleid tot het jaar 2010 heeft de Commissie zich ertoe verbonden de gebruiker een centrale plaats te geven in het vervoersbeleid. Een betere bescherming van de passagiersrechten moet het imago van het openbaar vervoer verbeteren in vergelijking met de personenauto en moet leiden tot een gezonde concurrentie tussen exploitanten, zodat concurrerende en goed presterende Europese vervoersdiensten ontstaan.

De ontwerpverordening inzake de rechten van luchtreizigers met beperkte mobiliteit verbiedt exploitanten om reservatie of inscheping te weigeren aan personen met beperkte mobiliteit vanwege hun handicap of leeftijd. Krachtens de verordening hebben deze mensen ook recht op gratis bijstand in luchthavens en aan boord van vliegtuigen. De lidstaten moeten in sancties voorzien en onafhankelijke instanties voor de behandeling van klachten oprichten[1]. De bijstand moet worden verstrekt door de luchthavenbeheerders, die daarvoor een financiële bijdrage van de luchtvaartmaatschappijen ontvangen.

De andere ontwerpverordening, die op 16 februari 2005 is goedgekeurd, verleent passagiers het recht geïnformeerd te worden over de identiteit van hun luchtvervoerder en garandeert hen dat de lidstaten alle informatie met betrekking tot de veiligheid van luchtvervoerders snel en doeltreffend aan elkaar zullen meedelen. In 2004 kwamen 148 mensen om het leven bij een ongeval in Sharm-El-Sheikh. De meeste slachtoffers waren Europese toeristen. Wat de oorzaak van dit ongeval ook moge zijn, sommige passagiers wisten niet dat ze met Flash Airlines zouden vliegen en nog minder dat deze maatschappij om veiligheidsredenen tijdelijk niet op Zwitserse luchthavens mocht vliegen.

De voorgestelde verordening vormt een aanvulling op de reeds bestaande en strikt toegepaste veiligheidsmaatregelen, zoals het geharmoniseerde systeem voor inspectie van luchtvaartmaatschappijen uit derde landen die gebruik maken van Europese luchthavens en de certifiëring van de toestellen door het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart. Wanneer gebreken worden vastgesteld, moeten de lidstaten alle nodige beschermings- en eventueel zelfs verbodsmaatregelen treffen.

De Europese Commissie stelt ook voor de rechten van passagiers uit te breiden tot alle vervoerswijzen, met name het maritiem vervoer en het internationaal vervoer per touringbus, zodat de burgers een beroep kunnen doen op duidelijke regels die in de hele Unie geldig zijn. Wat het spoorvervoer betreft, roept de Commissie het Europees Parlement en de lidstaten op om zo snel mogelijk de voorstellen goed te keuren die zij in maart 2004 heeft gedaan[2].

[1] De lijst van instanties is gepubliceerd op: www.europa.eu.int/comm/transport/air/rights/doc/2005_01_31_national_enforcement_bodies_en.pdf

[2] Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het internationale treinverkeer, COM(2004) 143 van 3.3.2004.IP/04/291

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europese Commissie