Programma Ruimte en Mobiliteit van start

Ede – De inrichting van Nederland gaat de komende decennia fors veranderen. Tegelijk blijft de mobiliteit sterk toenemen. De vraag hoe we bestemmingen bereikbaar, veilig en leefbaar kunnen houden, is daarom actueler dan ooit. Zowel de Nota Ruimte als de Nota Mobiliteit zoekt de oplossing vooral in een prominente rol voor regionaal beleid. Daarom wordt ingezet op decentralisatie van verantwoordelijkheden naar provincies, kaderwetgebieden en gemeenten. Daarnaast zetten beide nota’s in op integrale oplossingen en een gebiedsgerichte aanpak.

Zeker is dat er grote winst valt te behalen door ruimtelijke ordening enerzijds en verkeer en vervoer anderzijds optimaal op elkaar af te stemmen. Het Programma Ruimte & Mobiliteit is in het leven geroepen om decentrale overheden te ondersteunen bij het effectief vormgeven en uitvoeren van een samenhangend beleid voor ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit. Daarvoor reikt het voorbeelden en instrumenten aan om de kennis, de houding en het gedrag van alle betrokkenen in de gewenste richting te veranderen. Daarnaast geeft het Programma adviezen voor een integrale aanpak van ruimte en mobiliteit in de praktijk. Niet in de laatste plaats investeert het Programma in opleidingen en trainingen om een integrale aanpak te bevorderen.

Om de verschillende beroepsgroepen in het veld goed te kunnen bereiken, werkt het KPVV samen met drie andere kennisplatforms op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer: Nirov (Nederlands instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting), CROW (kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) en Vereniging STADSWERK Nederland. Woensdag 8 december is de samenwerkingsovereenkomst met deze partijen getekend waarin de partners aangeven het Programma gezamenlijk uit te gaan voeren. Hierbij waren aanwezig: Wim van Tilburg (directeur KennisPlatform Verkeer en Vervoer), Fred Schoorl (directeur Nirov), Iman Koster (directeur CROW) en Ted van Herpen (directeur van Vereniging STADSWERK Nederland). De ondertekening vond plaats tijdens het symposium ‘De aanpak van locatiebereikbaarheid’ dat werd georganiseerd door het KPVV.

Het Programma Ruimte & Mobiliteit heeft een looptijd van 2004 tot 2007. Het is de opvolger van het project Mobiliteitstoets dat van 2001 tot 2003 door AVV werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Meer informatie over het Programma is te vinden op de website www.ruimte-mobiliteit.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CROW