VM2: Mobiliteitsbeleid vraagt meer inhoud

‘s-Hertogenbosch – De Nota Mobiliteit, zoals die nu officieel voorligt, geeft zeker geen aanleiding tot optimisme. De interactie tussen Verkeer en Vervoer, Economie en Ruimte heeft een duidelijke plaats en invulling gekregen. Er blijft echter een hoofdvraag onbeantwoord: Wordt de bereikbaarheid van Nederland verbeterd met alleen de aanleg van meer wegen? Is de uitbreiding van infrastructuur de enige en juiste oplossing voor het fileprobleem? Volgens VM2 zijn er meerdere opties die in deze Nota Mobiliteit vrijwel onbelicht blijven.

Vraagkant van mobiliteit
De aanbodkant aan infrastructuur komt ruimschoots aan de orde. De netten voor auto, trein en fiets en de samenwerking tussen de overheden hierbij zijn duidelijk gedefinieerd. De financiële ruimte en de samenhang tussen “houen en bouwen” is goed geduid.
Echter bij de vraagkant naar mobiliteit en met name de wijze waarop die “gemanaged” gaat worden constateert VM2 dat de uitwerking veel minder duidelijk en grotendeels zelfs afwezig is. Het lijkt erop alsof het ministerie niet weet hoe het met de vraagkant, oftewel de reisconsument om moet gaan.

Reisgedrag consumenten
De Nota Mobiliteit accepteert 20% groei van personenvervoer als een gegeven. De beïnvloeding hiervan en met name het gebruik van diverse vervoermiddelen is in de Nota impliciet een zaak van de decentrale overheden.
Gedragsbeïnvloeding komt eigenlijk alleen voor in het hoofdstuk Leefbaarheid en Duurzame Mobiliteit. De wijze waarop het Rijk deze beïnvloeding van de vraag wil aanpakken komt niet goed uit de verf. Het inrichten van een Platform Betalen voor Mobiliteit moet weliswaar het draagvlak peilen voor betaald rijden, maar van een gerichte bewustwordingscampagne of een gerichte marktordening is geen sprake.

Rol vervoermanagement
Toch mag de aanpak aan de vraagkant niet worden onderschat. De in de Nota Mobiliteit aangegeven reductie van het autoverkeer in Bezuidenhout van 6% door vervoermanagement omvat immers een flink deel van de verwachte groei tegen een prijs waarmee bouwen nimmer kan concurreren. De belastingmaatregelen van de afgelopen jaarwisseling hadden daarentegen een negatieve invloed van 5% op de automobiliteit in het woon-werkverkeer. De uitspraak dat het Rijk de instrumenten rond vervoermanagement wil versterken als de noodzaak hiertoe blijkt, lijkt in het licht van het voorgaande uiterst mager in relatie tot de concrete plannen ten aanzien van het aanbod aan infrastructuur. VM2 is van mening dat de Nota Mobiliteit in sterkere mate vervoermanagement, het sturen op de vraagkant, zou moeten promoten door het creëren van prikkels en waar nodig af te dwingen.

Hoe maken we echt werk van vervoermanagement?
Vervoermanagement wordt in de Nota gedecentraliseerd naar de regionale overheden. Dit is geen goede zaak, want de regionale overheden kunnen niet zonder een duidelijk kader en instrumenten om dit beleid te realiseren. De Nota Mobiliteit gaat onvoldoende in op de wijze waarop ze de vrijblijvendheid rond vervoermanagement het hoofd wil bieden. Juist deze stap zou het een echte Nota Mobiliteit kunnen maken. Gedacht wordt hierbij aan zaken als het invoeren van een Wet Uitvoering Mobiliteitsbeleid, een landelijk draagcampagne omtrent het denken over mobiliteit, fiscale maatregelen die progressiever sturen naar gedrag dat overeenkomt met de mogelijkheden van de beschikbare infrastructuur en de gevolgen voor leefbaarheid en het sturen op het beschikbaar komen van alternatieven. Ook het daadwerkelijke samenwerken met het bedrijfsleven moet inhoud worden gegeven. Het kan niet langer vrijblijvend zijn.

Vervoermanagement, of liever gezegd, mobiliteitsmanagement gaat alle beleidssectoren aan, maar Verkeer en Waterstaat zou het moeten adopteren en er meer uitwerking aan moeten geven dan in de nu voorliggende nota is gebeurd. Juist het feit dat het hier gaat om een relatie met alle sectoren van de maatschappij maakt dat de landelijke politiek extra aandacht zou moeten geven aan dit onderwerp.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VM2

VM2: Mobiliteitsbeleid vraagt meer inhoud | Infrasite

VM2: Mobiliteitsbeleid vraagt meer inhoud

‘s-Hertogenbosch – De Nota Mobiliteit, zoals die nu officieel voorligt, geeft zeker geen aanleiding tot optimisme. De interactie tussen Verkeer en Vervoer, Economie en Ruimte heeft een duidelijke plaats en invulling gekregen. Er blijft echter een hoofdvraag onbeantwoord: Wordt de bereikbaarheid van Nederland verbeterd met alleen de aanleg van meer wegen? Is de uitbreiding van infrastructuur de enige en juiste oplossing voor het fileprobleem? Volgens VM2 zijn er meerdere opties die in deze Nota Mobiliteit vrijwel onbelicht blijven.

Vraagkant van mobiliteit
De aanbodkant aan infrastructuur komt ruimschoots aan de orde. De netten voor auto, trein en fiets en de samenwerking tussen de overheden hierbij zijn duidelijk gedefinieerd. De financiële ruimte en de samenhang tussen “houen en bouwen” is goed geduid.
Echter bij de vraagkant naar mobiliteit en met name de wijze waarop die “gemanaged” gaat worden constateert VM2 dat de uitwerking veel minder duidelijk en grotendeels zelfs afwezig is. Het lijkt erop alsof het ministerie niet weet hoe het met de vraagkant, oftewel de reisconsument om moet gaan.

Reisgedrag consumenten
De Nota Mobiliteit accepteert 20% groei van personenvervoer als een gegeven. De beïnvloeding hiervan en met name het gebruik van diverse vervoermiddelen is in de Nota impliciet een zaak van de decentrale overheden.
Gedragsbeïnvloeding komt eigenlijk alleen voor in het hoofdstuk Leefbaarheid en Duurzame Mobiliteit. De wijze waarop het Rijk deze beïnvloeding van de vraag wil aanpakken komt niet goed uit de verf. Het inrichten van een Platform Betalen voor Mobiliteit moet weliswaar het draagvlak peilen voor betaald rijden, maar van een gerichte bewustwordingscampagne of een gerichte marktordening is geen sprake.

Rol vervoermanagement
Toch mag de aanpak aan de vraagkant niet worden onderschat. De in de Nota Mobiliteit aangegeven reductie van het autoverkeer in Bezuidenhout van 6% door vervoermanagement omvat immers een flink deel van de verwachte groei tegen een prijs waarmee bouwen nimmer kan concurreren. De belastingmaatregelen van de afgelopen jaarwisseling hadden daarentegen een negatieve invloed van 5% op de automobiliteit in het woon-werkverkeer. De uitspraak dat het Rijk de instrumenten rond vervoermanagement wil versterken als de noodzaak hiertoe blijkt, lijkt in het licht van het voorgaande uiterst mager in relatie tot de concrete plannen ten aanzien van het aanbod aan infrastructuur. VM2 is van mening dat de Nota Mobiliteit in sterkere mate vervoermanagement, het sturen op de vraagkant, zou moeten promoten door het creëren van prikkels en waar nodig af te dwingen.

Hoe maken we echt werk van vervoermanagement?
Vervoermanagement wordt in de Nota gedecentraliseerd naar de regionale overheden. Dit is geen goede zaak, want de regionale overheden kunnen niet zonder een duidelijk kader en instrumenten om dit beleid te realiseren. De Nota Mobiliteit gaat onvoldoende in op de wijze waarop ze de vrijblijvendheid rond vervoermanagement het hoofd wil bieden. Juist deze stap zou het een echte Nota Mobiliteit kunnen maken. Gedacht wordt hierbij aan zaken als het invoeren van een Wet Uitvoering Mobiliteitsbeleid, een landelijk draagcampagne omtrent het denken over mobiliteit, fiscale maatregelen die progressiever sturen naar gedrag dat overeenkomt met de mogelijkheden van de beschikbare infrastructuur en de gevolgen voor leefbaarheid en het sturen op het beschikbaar komen van alternatieven. Ook het daadwerkelijke samenwerken met het bedrijfsleven moet inhoud worden gegeven. Het kan niet langer vrijblijvend zijn.

Vervoermanagement, of liever gezegd, mobiliteitsmanagement gaat alle beleidssectoren aan, maar Verkeer en Waterstaat zou het moeten adopteren en er meer uitwerking aan moeten geven dan in de nu voorliggende nota is gebeurd. Juist het feit dat het hier gaat om een relatie met alle sectoren van de maatschappij maakt dat de landelijke politiek extra aandacht zou moeten geven aan dit onderwerp.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VM2