Reactie AVBB: goede intenties, weinig garanties

Gouda – Op het punt van ambities, intenties en voornemens kan de bouwsector zich vinden in de Nota Mobiliteit van het kabinet. De nota biedt echter te weinig garanties voor de daadwerkelijke uitvoering van beleid.

Dat zegt het georganiseerde bouwbedrijfsleven in een eerste reactie op het gisteren door minister Peijs gepresenteerde stuk. De bouw onderschrijft het uitgangspunt dat een goed functionerend systeem voor het vervoer van personen en goederen een essentiële voorwaarde is voor de economische ontwikkeling van ons land. De sector kan zich vinden in de kabinetsinzet om enerzijds de groei te bevorderen en anderzijds te zorgen voor een betrouwbare, vlotte en veilige mobiliteit binnen de (inter)nationale wettelijke en beleidsmatige grenzen op het punt van veiligheid en leefomgeving.

De Nota Mobiliteit heeft als belangrijke uitgangspunt: samenhang in beleid en in uitvoering. Niet alleen het rijk, maar ook gemeenten, provincies en regio’s dragen medeverantwoordelijkheid voor de implementatie van beleid. Daarbij zal de zogeheten gebiedsgerichte aanpak steeds prominenter worden. Het bouwbedrijfsleven ondersteunt deze aanpak. Meer samenhang in functies en modaliteiten op gebiedsniveau past in de filosofie van de ontwikkelingsplanologie. Dit biedt tegelijkertijd een uitdaging aan de markt om creatieve, innovatieve oplossingen te bedenken voor vaak gecompliceerde situaties. Daarnaast doet de gebiedsgerichte aanpak recht aan de samenhangende relatie tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet.

De bouw is tevreden met het accent dat de Nota legt op beheer en onderhoud. De basiskwaliteit van de infrastructuur heeft jarenlang structureel minder aandacht gekregen dan noodzakelijk is.
Zorg is er over de oplossing van de knelpunten op korte termijn. De Nota kent immers een lange doorlooptijd, terwijl de bereikbaarheid gebaat is bij oplossingen op de korte termijn. Er zullen dus snel extra maatregelen moeten worden genomen om knelpunten op te lossen. Het bouwbedrijfsleven dringt er bij het rijk op aan om snel na te gaan hoe de uitvoering van maatschappelijk urgente projecten kan worden versneld. Met name private voorfinanciering is een interessante optie die op korte termijn een oplossing kan bieden voor capaciteitsknelpunten. De bouw biedt aan via publiek-private samenwerking oplossingen te realiseren.

De bouw betreurt in grote mate het volledige gebrek aan aandacht voor het buisleidingtransport als serieuze vervoerswijze en als alternatief voor andere mogelijkheden van transport. Een gemiste kans, want buisleidingtransport kan een wezenlijke positieve bijdrage leveren aan de economische en maatschappelijke problemen als congestie, onzekere leveranties, hoge transportkosten, externe veiligheid en leefbaarheid en daardoor aan de versterking van de Nederlandse economie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

Reactie AVBB: goede intenties, weinig garanties | Infrasite

Reactie AVBB: goede intenties, weinig garanties

Gouda – Op het punt van ambities, intenties en voornemens kan de bouwsector zich vinden in de Nota Mobiliteit van het kabinet. De nota biedt echter te weinig garanties voor de daadwerkelijke uitvoering van beleid.

Dat zegt het georganiseerde bouwbedrijfsleven in een eerste reactie op het gisteren door minister Peijs gepresenteerde stuk. De bouw onderschrijft het uitgangspunt dat een goed functionerend systeem voor het vervoer van personen en goederen een essentiële voorwaarde is voor de economische ontwikkeling van ons land. De sector kan zich vinden in de kabinetsinzet om enerzijds de groei te bevorderen en anderzijds te zorgen voor een betrouwbare, vlotte en veilige mobiliteit binnen de (inter)nationale wettelijke en beleidsmatige grenzen op het punt van veiligheid en leefomgeving.

De Nota Mobiliteit heeft als belangrijke uitgangspunt: samenhang in beleid en in uitvoering. Niet alleen het rijk, maar ook gemeenten, provincies en regio’s dragen medeverantwoordelijkheid voor de implementatie van beleid. Daarbij zal de zogeheten gebiedsgerichte aanpak steeds prominenter worden. Het bouwbedrijfsleven ondersteunt deze aanpak. Meer samenhang in functies en modaliteiten op gebiedsniveau past in de filosofie van de ontwikkelingsplanologie. Dit biedt tegelijkertijd een uitdaging aan de markt om creatieve, innovatieve oplossingen te bedenken voor vaak gecompliceerde situaties. Daarnaast doet de gebiedsgerichte aanpak recht aan de samenhangende relatie tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet.

De bouw is tevreden met het accent dat de Nota legt op beheer en onderhoud. De basiskwaliteit van de infrastructuur heeft jarenlang structureel minder aandacht gekregen dan noodzakelijk is.
Zorg is er over de oplossing van de knelpunten op korte termijn. De Nota kent immers een lange doorlooptijd, terwijl de bereikbaarheid gebaat is bij oplossingen op de korte termijn. Er zullen dus snel extra maatregelen moeten worden genomen om knelpunten op te lossen. Het bouwbedrijfsleven dringt er bij het rijk op aan om snel na te gaan hoe de uitvoering van maatschappelijk urgente projecten kan worden versneld. Met name private voorfinanciering is een interessante optie die op korte termijn een oplossing kan bieden voor capaciteitsknelpunten. De bouw biedt aan via publiek-private samenwerking oplossingen te realiseren.

De bouw betreurt in grote mate het volledige gebrek aan aandacht voor het buisleidingtransport als serieuze vervoerswijze en als alternatief voor andere mogelijkheden van transport. Een gemiste kans, want buisleidingtransport kan een wezenlijke positieve bijdrage leveren aan de economische en maatschappelijke problemen als congestie, onzekere leveranties, hoge transportkosten, externe veiligheid en leefbaarheid en daardoor aan de versterking van de Nederlandse economie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB