Wetsvoorstel Raamwet Aanbesteden naar RvS

Den Haag – Minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst legt het wetsvoorstel voor een Raamwet Aanbesteden voor advies aan de Raad van State voor. Het wetsvoorstel regelt het aanbesteden van (overheids)opdrachten. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten door overheden, semi-overheden en nutsbedrijven moeten op grond van Europese en internationale regels worden gegund volgens specifieke procedures. De Raamwet Aanbesteden zal de Raamwet EEG-voorschrifen aanbestedingen vervangen.

In de praktijk manifesteren zich problemen rond aanbestedingen. Zo laat de naleving
van aanbestedingsregels te wensen over. Verder kwam uit resultaten van de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid naar voren dat de toegankelijkheid van regelgeving, de integriteit van ondernemers en de professionaliteit van de aanbestedende dienst vaak ondermaats zijn. Tenslotte bestaat er onvrede over de hoge administratieve
lasten bij het aanbesteden.

Deze problemen vragen om een aanpak. Met de nieuwe Raamwet Aanbesteden moet
de uitvoering worden verbeterd. Zo komt er een verplichte toetsing van de integriteit
van ondernemers die overheidsopdrachten gaan uitvoeren; niet-integere ondernemers
worden uitgesloten. Verder is in het wetsvoorstel geregeld dat opdrachtgevers
geen disproportioneel zware selectiecriteria kunnen stellen aan ondernemers. En
tenslotte zorgt de vereenvoudiging van procedures er voor dat deadministratieve
lasten worden verlaagd voor zowel ondernemers als opdrachtgevers .

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken