Kabinet stemt in met Raamwet Aanbesteden

Den Haag – De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel voor een Raamwet Aanbesteden van minister Brinkhorst van Economische Zaken. Het wetsvoorstel regelt het aanbesteden van (overheids)opdrachten. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten door overheden, semi-overheden en nutsbedrijven moeten op grond van Europese en internationale regels gegund worden volgens specifieke procedures. De Raamwet Aanbesteden zal de Raamwet EEG-voorschrifen aanbestedingen vervangen.

In de praktijk manifesteren zich problemen rondom aanbestedingen. Zo laat naleving van aanbestedingsregels te wensen over. Verder kwam uit resultaten van de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid naar voren dat de toegankelijkheid van regelgeving, de integriteit van ondernemers en de professionaliteit van de aanbestedende dienst vaak ondermaats was. Ten slotte bestaat er onvrede over de hoge administratieve lasten bij het aanbesteden. Genoemde problemen vragen om een nieuwe aanpak. Met de nieuwe Raamwet Aanbesteden moet de uitvoering worden verbeterd.

Er zijn diverse acties. Zo komt er een verplichte toetsing van de integriteit van ondernemers die overheidsopdrachten gaan uitvoeren, niet-integere ondernemers worden uitgesloten. Verder wordt in het wetsvoorstel geregeld dat opdrachtgevers geen disproportioneel zware selectiecriteria stellen aan ondernemers. Ten slotte worden door het vereenvoudigen van procedures de administratieve lasten verlaagd voor zowel ondernemers als opdrachtgevers.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad