Nieuwe aanbestedingsregels van kracht

Den Haag – Op 6 september 2005 zijn twee besluiten gepubliceerd die belangrijke veranderingen tot gevolg hebben voor de manier waarop in Nederland wordt aanbesteed. Het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (afgekort Bao) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (afgekort Bass) vormen de implementatie van twee Europese aanbestedingsrichtlijnen die in 2004 zijn vastgesteld. In de besluiten staan regels voor het verstrekken van opdrachten door de overheid (zoals rijk, provincies, gemeenten) en door bepaalde bedrijven in de nutssectoren (bijvoorbeeld een bedrijf dat een elektriciteitsnetwerk beheert). De besluiten Bao en Bass treden op 1 december 2005 in werking, en vervangen het Besluit overheidsaanbestedingen en het Besluit aanbestedingen nutssector.

Nieuw ten opzichte van de oude regels is de mogelijkheid om voor zeer ingewikkelde
overheidsaanbestedingen (aanbestedingen waarbij vooraf niet alle technische, financiële
of juridische eisen waaraan het project moet voldoen kunnen worden voorgeschreven)
een speciale aanbestedingsprocedure, de concurrentiegerichte dialoog, te volgen.
Ook nieuw is de mogelijkheid elektronisch aan te besteden. Daarnaast wordt het
aanbesteden van raamcontracten mogelijk gemaakt. De nieuwe regels geven overheids-
en opdrachtgevers in de nutssector zo meer mogelijkheden om op een eigentijdse
wijze het beste uit te markt te halen.

In vervolg op de nieuwe besluiten zal ook de raamwet aanbesteden worden herzien.
Deze zal worden aangevuld met nationaal beleid ten aanzien van aanbesteden. Bao
en Bass zullen dan worden uitgebreid met regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld
proportionaliteit van selectiecriteria en integriteit van bedrijven. Doel hiervan
is te voorkomen dat onredelijk zware eisen worden gesteld aan inschrijvende bedrijven,
en te voorkomen dat de overheid zaken doet met niet-bonafide bedrijven. Deze nieuwe
wetgeving zal naar verwachting in de loop van 2007 in werking treden.

Aanbestedende diensten moeten zelf zorg dragen voor de juiste toepassing van
de besluiten Bao en Bass in hun dagelijkse aanbestedingspraktijk. De rijksoverheid
hanteert daartoe voor bouwopdrachten het Aanbestedingsreglement Werken. In het
nog te verschijnen ARW 2005 zijn de nodige veranderingen aangebracht die het gevolg
zijn van het nieuwe besluit Bao. Het ARW 2005 zal tegelijkertijd met Bao in werking
treden, op 1 december 2005.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon
0800 – 6463951, e-mail: ezinfo@postbus51.nl

De integrale teksten van Bao en Bass zijn beschikbaar op de EZ-site www.ez.nl [via respectievelijk onderwerpen =>overzicht =>Marktwerking => aanbesteden].

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken