ProjectTweede Coentunnel - Westrandweg - HalfwegRecent projectnieuws
21-07-2014 Coentunnel open voor verkeer
05-09-2013 Maatregelen Tweede Coentunnel
04-05-2012 Eind 2012 Westrandweg tussen Raasdorp en Luvernes open voor verkeer
Algemene projectinformatie
De Coentunnel is een groot knelpunt in de Noordelijke Randstad. De verkeers-drukte op de aansluitende A10-West heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Tevens ondervindt de ontsluiting van het Haven gebied naar het achterland ernstige hinder. In dat gebied is er ook een leefbaarheids-en veiligheids-probleem, vanwege de N200, die door de kern van Halfweg loopt.

De Coentunnel wordt uitgebreid tot 2x3 rijstroken en 2 wisselrijstroken zodat er in de toekomst vijf rijstroken in de spits richting beschikbaar zijn. De A8 wordt plaatselijk verbreed tot 2x4 rijstroken en de A10-West wordt verbreed naar 2x3 rijstroken en 2 wisselrijstroken tot de aansluiting Westrandweg. Vervolgens gaat de A10-West over in 2x3 rijstroken tot de aansluiting S103. De Westrandweg wordt als autosnelweg met 2x2 rijstroken aangelegd om de aan-en afvoer richting de Tweede Coentunnel voor doorgaand verkeer te faciliteren, zodat de A10-West wordt ontlast. De Westrandweg zorgt voor betere bereikbaarheid van het havengebied en biedt een mogelijkheid om doorgaand verkeer op de N200 uit Halfweg om te leiden; die wordt zo teruggebracht.
Bron: MIRT 2014Project-eigenschappen:
Projectfase:  Gereed
Modaliteit:  Hoofdwegen

Categorie:  Categorie 1 (Planstudie)
Regio:  West
Provincie:  Noord-Holland

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2014:  Realisatie
MIRT 2013:  Realisatie
MIRT 2012:  Realisatie
MIRT 2011:  Realisatie
MIRT 2010:  Realisatie
MIRT 2009:  Realisatie
MIRT 2008:  Planstudie
MIT 2007:  Planstudie
MIT 2006:  Planstudie
MIT 2005:  Planstudie
MIT 2004:  Planstudie

Data mijlpalen nota's:
Datum Startnotitie:  2004
Datum Ontwerp Tracébesluit:  2004
Datum Tracébesluit:  Tweede Coentunnel 2007, gewijzigd in 2008 / Westrandweg 2008
Datum Procedures Rond:  2008

Investeringen:
Investeringsproject van:  IenM
Kosten:  € 2.196 mln
Taakstellend budget: € 2.196 mln (incl. BenO component t.b.v. het DBFM contract).
Bron: MIRT 2014

Officiële website:
Klik hier voor de officiële projectwebsite
Gemeenten in het projectgebied
Amsterdam, Zwanenburg, Zaandam, Halfweg.


Planning project
Start realisatie: 2009
Openstelling: 2014


Nieuws
Informatie over het project Tweede Coentunnel/Westrandweg is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/tweedecoentunnel


Voorlichting
Informatiecentrum Tweede Coentunnel/Westrandweg
Het Informatiecentrum is iedere woensdag- en vrijdagmiddag geopend van 12.30 tot 16.30 uur voor publieksgroepen zoals omwonenden en weggebruikers. Daarnaast is het mogelijk om met een groep (bijvoorbeeld studenten/scholieren of medewerkers van een bedrijf) op aanvraag het centrum en het werk te bezoeken.

In het centrum is de actuele stand van zaken en de planning van de bouwwerkzaamheden in woord en beeld te zien. Daarnaast wordt in het Informatiecentrum onder meer een toelichting gegeven op de techniek van de bouw en de invloed van het project op de leefomgeving, het landschap en wat er gedaan wordt aan natuurcompensatie.

Het Informatiecentrum Tweede Coentunnel / Westrandweg ligt op een steenworp afstand van de bouwlocatie en is gevestigd aan de Westpoortweg 22, 1046 BW Amsterdam. Het centrum is goed bereikbaar per auto, per fiets of met het openbaar vervoer vanaf Station Sloterdijk met Regioliner 82, halte Hornhaven of halte Westpoortweg.


Nota's
Bestuursovereenkomst
Op 7 maart 2003 tekenden minister De Boer van Verkeer en Waterstaat, wethouder Van der Horst van de gemeente Amsterdam, Gedeputeerde De Boer van de provincie Noord-Holland en portefeuillehouder verkeer mevrouw Blankers-Kasbergen van het ROA de overeenkomst. Hierin is opgenomen dat de partijen zich inspannen om de procedures en de bouw zo te laten verlopen dat de weg in 2010 voor het verkeer kan worden opengesteld.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft 6 juli 2004 met de bestuurders uit de Regio Amsterdam afspraken vastgelegd over de financiering. In de bestuursovereenkomst staat dat het budget van 1070 miljoen (prijspeil 2002) niet overschreden mag worden. Hiervoor zijn het Rijk en de regio gezamenlijk verantwoordelijk.

Trajectnota Westrandweg
De Trajectnota Westrandweg lag tot en met 3 oktober 2005 ter inzage. Een Milieu-Effectrapport (MER) maakt deel uit van de nota.

Ontwerp-tracébesluit (OTB) Westrandweg
De minister van Verkeer en Waterstaat heeft in 2006 het tracé van de Westrandweg gekozen. In het OTB is dit verder uitgewerkt. Het rapport geeft inzicht in het feitelijke ontwerp van de weg, de locaties van viaducten, de plaatsing van geluidsschermen, de woningen waarvoor een hoger toegestane geluidsbelasting wordt vastgesteld, maatregelen voor natuur en landschap, waterhuishoudkundige aspecten, schaderegelingen, externe veiligheid en verkeersprognoses. Van 13 maart tot en met 23 april 2007 ligt het Ontwerp-tracébesluit (OTB) Westrandweg ter inzage.

Startnotitie en OTB Tweede Coentunnel
De startnotitie lag ter inzage van 22 maart tot 19 april 2004. Het Ontwerp-tracébesluit (OTB) Tweede Coentunnel lag ter inzage van 28 mei tot en met 22 juli 2004. Het document Afwijkingen op Ontwerp-tracébesluit (AOTB) Tweede Coentunnel lag ter inzage van 9 januari tot en met 22 januari 2007.

Tracébesluit Tweede Coentunnel
Op 21 februari 2007 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het tracébesluit Tweede Coentunnel vastgesteld. Het Tracébesluit en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien via het internet www.inspraakvenw.nl

Wijzigingsbesluit luchtkwaliteit Tweede Coentunnel
Het Tracébesluit Capaciteitsuitbreiding Coentunnel -2007 wordt gewijzigd. Een aanvullend luchtonderzoek heeft als concreet resultaat een luchtscherm opgeleverd dat geplaatst wordt aan de noordoostzijde van de A9 in de gemeente Haarlemmermeer. Het wijzigingsbesluit dat nu ter inzage wordt gelegd, heeft alleen betrekking op de luchtkwaliteit. Voor het overige blijft het Tracébesluit uit 2007 over de Tweede Coentunnel onverminderd van kracht. Het wijzigingsbesluit en het aanvullend luchtonderzoek lagen 6 weken ter inzage van vrijdag 18 januari tot en met donderdag 28 februari 2008.


Besluitvorming
Convenanten: in 2004 is de bestuursovereenkomst onder tekend omtrent de financiering en scope van de projecten Tweede Coen tunnel en Westrand-weg. Over de afronding van het project N200 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt. In 2007 is het Tracé besluit Capaciteitsuitbreiding Coentunnel door de minister vastgesteld. Dit Tracébesluit is in 2008 gewijzigd voor wat betreft te nemen luchtmaatregelen, de juridische grondslag en de motivering met betrekking tot het onderwerp luchtkwaliteit. Het gewijzigde Tracébesluit Capaciteits-uitbreiding Coentunnel is vanaf december 2008 onherroepelijk. Het Tracébesluit West randweg is vanaf juli 2009 onherroepelijk.
Bron: MIRT 2014


Tracé
Tracé Tweede Coentunnel
De Tweede Coentunnel heeft drie rijstroken naar het noorden (richting Zaandstad) en twee wisselrijstroken. Wisselstroken zijn rijstroken die worden opengesteld in de richting waarin de spits het drukst is. De bestaande Coentunnel is voor het verkeer naar het zuiden (richting Amsterdam). De tweede tunnel wordt ten oosten van de bestaande Coentunnel aangelegd. De A8 wordt plaatselijk verbreed tot 2x4 rijstroken en de A10-West wordt verbreed naar 2x3 rijstroken en 2 wisselrijstroken tot aan de geplande aansluiting van de Westrandweg. Vervolgens gaat de A10-West over in 2x3 rijstroken tot de aansluiting S103 (Haarlem).
Bron: persbericht Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland 2007-01-05

Tracé Westrandweg
De Westrandweg moet de A10 ten zuiden van de Coentunnel verbinden met het knooppunt Raasdorp (A5/A9). Met de aanleg van deze weg kan het doorgaande verkeer op de A10-West worden omgeleid en ontstaat er een goede aansluiting op de rijkswegen vanuit het Westelijke Havengebied.
Bron: persbericht Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland 2007-03-14


Inspraak
Het project doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Tracéwet.

Ontwerp-tracébesluit Tweede Coentunnel
Van 28 mei tot en met 22 juli 2004 lag het Ontwerp-tracébesluit Tweede Coentunnel ter inzage.

Afwijkingen op Ontwerp-tracébesluit
Het document Afwijkingen op Ontwerp-tracébesluit (AOTB) Tweede Coentunnel lag ter inzage van 9 januari tot en met 22 januari 2007. Bijstelling van het OTB was nodig omdat de wet- en regelgeving over luchtkwaliteit is veranderd. Daarnaast zijn de inspraakreacties op het OTB 2004 verwerkt en verschillende milieuonderzoeken geactualiseerd. Belangrijke afwijkingen op het OTB van 2004:
  • maatregelen om de luchtkwaliteit te beheersen;
  • actualisering van het geluidsonderzoek;
  • wijzigingen naar aanleiding van de inspraak;
  • maatregelen naar aanleiding van het advies van de Commissie Tunnelveiligheid;
  • natuur en milieumaatregelen.
Op 21 februari 2007 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het tracébesluit Tweede Coentunnel vastgesteld. Op grond van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht lag het tracébesluit vanaf 19 april zes weken ter inzage.

Trajectnota Westrandweg
De Trajectnota Westrandweg lag tot en met 3 oktober 2005 ter inzage. Een Milieu-Effectrapport (MER) maakt deel uit van de nota.

Ontwerp-tracébesluit Westrandweg ter inzage
Van 13 maart tot en met 23 april 2007 lag het Ontwerp-tracébesluit (OTB) Westrandweg ter inzage. Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van VROM. Mede op basis van de inspraak op het Ontwerp-tracébesluit, stelt de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van VROM, naar verwachting in de zomer 2007 het Tracébesluit Westrandweg vast. Tegen het Tracébesluit kan beroep worden aangetekend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wijzigingsbesluit luchtkwaliteit Tweede Coentunnel ter inzage
Het Tracébesluit Capaciteitsuitbreiding Coentunnel -2007 wordt gewijzigd. Het wijzigingsbesluit dat nu ter inzage wordt gelegd, heeft alleen betrekking op de luchtkwaliteit. Voor het overige blijft het Tracébesluit uit 2007 over de Tweede Coentunnel onverminderd van kracht.

Het ‘Ontwerp-Tracébesluit Capaciteitsuitbreiding Coentunnel – 2008’ en het nieuwe luchtonderzoek lagen van 18 januari tot en met 28 februari 2008 ter inzage. Het Ontwerp-Tracébesluit en de bijbehorende stukken kunnen ook worden ingezien via het internet www.inspraakvenw.nl

In maart 2008 is het tracébesluit voor de Westrandweg vastgesteld. Ook is het wijzigingsbesluit Tracébesluit capaciteitsuitbreiding Coentunnel met betrekking tot luchtkwaliteit vastgesteld. Daarmee is ook het Tracébesluit voor de Tweede Coentunnel definitief geworden.

Vanaf vrijdag 28 maart tot en met vrijdag 9 mei 2008 kon tegen deze besluiten beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft woensdag 3 december 2008 de twee resterende beroepen tegen het tracébesluit Capaciteitsuitbreiding Tweede Coentunnel ongegrond verklaard. Daarmee is het besluit onherroepelijk. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Dat betekent dat de aanleg van de tweede Coentunnel mag doorgaan.


Aanbesteding
De aanbesteding voor een PPS-constructie om de 2e Coentunnel te realiseren is op 1-7-2005 van start gegaan. Het zal hier gaan om een DBFM-contract met een looptijd van 30 jaar. De renovatie en het onderhoud van de 1e Coentunnel zullen onderdeel uitmaken van het contract.

Op 29 juni 2007 maakte ARCADIS bekend dat Rijkswaterstaat het voornemen heeft om het project Capaciteitsuitbreiding Coentunneltrace te gunnen aan Coentunnel Company B.V.. Het betreft hier een DBFM-contract (Design, Build, Finance en Maintain) met een looptijd van 30 jaar en een totale waarde van bijna € 500 miljoen. Coentunnel Company bestaat uit ARCADIS, Besix, CFE, Dredging International, Dura Vermeer Groep, TBI Bouw (vertegenwoordigd door Haverkort Voormolen) en Vinci.

Op 16 juli 2007 maakte TBI bekend dat Rijkswaterstaat aan de finale gesprekken is begonnen in het kader van het aanbestedingsproces “Capaciteitsuitbreiding Coentunnel tracé”, met het bedrijf Coentunnel Company B.V. Deze gesprekken moeten half september 2007 leiden tot het ondertekenen van het contract.

Rijkswaterstaat en Coentunnel Company BV hebben dinsdag 22 april 2008 het contract ondertekend voor de ‘Capaciteitsuitbreiding Coentunnel Tracé’. Het betreft hier een zogenaamd DBFM-contract (Design, Build, Finance en Maintain) met een looptijd van 30 jaar en een totale waarde van circa € 500 miljoen. Coentunnel Company BV bestaat uit Arcadis, BESIX, CFE, Dredging International, Dura Vermeer, TBI Bouw (vertegenwoordigd door Haverkort Voormolen) en Vinci.


Contractinformatie
De aanbieding voor de Westrandweg is afgerond en gegund.

Rijkswaterstaat en Coentunnel Company BV hebben dinsdag 22 april 2008 het contract ondertekend voor de ‘Capaciteitsuitbreiding Coentunnel Tracé’. Het betreft hier een zogenaamd DBFM-contract (Design, Build, Finance en Maintain) met een looptijd van 30 jaar en een totale waarde van circa € 500 miljoen. Coentunnel Company BV bestaat uit Arcadis, BESIX, CFE, Dredging International, Dura Vermeer, TBI Bouw (vertegenwoordigd door Haverkort Voormolen) en Vinci.
Bron: persbericht Dura Vermeer 22-04-2008


Uitvoerders