ProjectSBV/TBBV


Algemene projectinformatie
Verschuiving van wegvervoer naar vervoer over water verdient de voorkeur vanuit het oogpunt van een betere benutting van de beschikbare infrastructurele capaciteit van het hele logistieke netwerk. De vaarwegen bieden voldoende capaciteit om de verdere groei van het goederenvervoer te kunnen accommoderen. Zodoende is het vervoer van goederen per binnenvaart, als puntpunt- vervoer of als onderdeel van de intermodale keten, een goed alternatief voor het wegvervoer. Langs veel vaarwegen zijn bedrijven gevestigd die voor het transport van hun goederen gebruik zouden kunnen maken van de binnenvaart. Toch gebeurt dit nog te weinig. Een belangrijke reden hiervoor is dat de omschakeling van wegvervoer naar vervoer per binnenvaart voor bedrijven forse investeringskosten in een aansluiting op het vaarwegennet met zich meebrengt. De overslagmiddelen vormen daarbij de grootste investeringen. De investeringskosten, voor met name de gemiddelde en kleinere ondernemingen, zijn veelal te hoog om een omschakeling op korte termijn financieel aantrekkelijk te maken.

De Subsidieregeling Bedrijfsgebonden Vaarwegaansluitingen (SBV) richt zich op het verlagen van de investeringsdrempel voor een bedrijfsgebonden vaarwegaansluiting. De regeling is bedoeld voor verladers, die dichtbij het vaarwater zijn gevestigd en die een bedrijfsgebonden vaarwegaansluiting willen realiseren, waar goederen ten behoeve van die verlader worden overgeslagen. Daartoe worden onder voorwaarden subsidies verstrekt voor de investeringskosten van infrastructuur en overslagvoorzieningen. Van doorslaggevend belang is dat de subsidieaanvrager een indicatieve vervoersgarantie afgeeft, waarmee hij verklaart dat hij gedurende een periode van vijf jaar ten minste de aangegeven hoeveelheid goederen via de te subsidiëren bedrijfsgebonden vaarwegaansluiting zal overslaan. De SBV is de opvolger van de succesvolle Tijdelijke Beleidsregeling Bijdragen Vaarwegaansluitingen (TBBV) die per 31 december 2000 afliep. Aanvragen die in het kader van de SBV vóór 31 december 2003 zijn ingediend kunnen tot na deze datum nog leiden tot de uitvoering van projecten.

Start realisatie: 2001-2003 (met inachtneming van bovenstaande opmerking ten aanzien van de uitvoering van projecten). In totaal zijn er 50 aanvragen ingediend, die 37 projecten hebben opgeleverd. Het ligt in de verwachting dat een aantal nog zal afvallen omdat de projecten niet haalbaar blijken te zijn dan wel niet aan de voorwaarden voldoen die de regeling stelt. Daarbij is tot nu toe een modal shift van in totaal circa 3.600.000 ton gerealiseerd.

Bron: MIT 2007Project-eigenschappen:
Projectfase:  Realisatie
Modaliteit:  Vaarwegen

Regio:  Nationaal
Provincie:  Nationaal

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIT 2007:  Realisatie
MIT 2006:  Realisatie
MIT 2005:  Realisatie


Investeringen:
Kosten:  € 34 mln
Taakstellend budget: € 21 mln voor TBBV en € 13 mln voor SBV.

Bron: MIT 2007