ProjectProgramma SpoorzoneontwikkelingRecent projectnieuws
18-07-2011 Aanmelding nieuwe projecten Crisis- en herstelwet
06-07-2011 BAM verwerft opdracht bouw station Groningen Europapark
31-03-2011 Onderzoek DHV: Crisis- en Herstelwet levert forse tijdwinst op
Algemene projectinformatie
Eén van de ambities van het kabinet Balkenende IV voor de verstedelijkingsopgave in de komende jaren is de jaarlijkse realisatie van 80.000 tot 83.000 nieuwe woningen. Doelstelling is om 25-40% van de nieuwe woningen binnen bestaand stedelijk gebied te realiseren. De ‘makkelijke’ locaties, zeker binnenstedelijk, zijn echter niet altijd beschikbaar of conflicteren met eisen van milieu of duurzaamheid. In toenemende mate komen dus complexe (functieveranderings)locaties in beeld, zoals binnenstedelijke spoorzonelocaties. Door integrale gebiedsontwikkeling kunnen deze locaties ruimte bieden voor binnenstedelijke woningbouw en commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Om daadwerkelijk tot ontwikkeling van deze locaties te kunnen komen, is een gezamenlijke inzet van gemeenten en andere partijen nodig. Het gaat immers veelal om complexe locaties met allerlei milieubelemmeringen, externe veiligheidsproblemen en gebrekkige ontsluiting.
Daarnaast bestaat een tekort aan alternatieve rangeerterreinen in de buitengebieden. De ministeries van VROM en VenW werken samen met de NS en ProRail in dit programma om de gemeenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van binnenstedelijke spoorzones. Dit voorjaar is een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van herontwikkeling van binnenstedelijke spoorzonelocaties. Op basis hiervan zijn de spoorzones van Groningen, Nijmegen, Amersfoort en Zwolle als voorbeeldproject geselecteerd.
Door middel van deze voorbeeldprojecten wordt verkend welke inzet vanuit het rijk nodig is bij spoorzoneontwikkeling in de Nederlandse binnensteden.

Bron: MIRT 2009


Binnenstedelijke spoorzonelocaties zijn een typisch voorbeeld van locaties waar nog ruimte te vinden is voor binnenstedelijke (her)ontwikkeling. Om tot ontwikkeling van deze locaties te kunnen komen, is een gezamenlijke inzet van gemeenten en andere partijen nodig. Het gaat hier vaak om complexe locaties met o.a. milieubelemmeringen, externe veiligheidsproblemen en gebrekkige ontsluiting.

In het voorjaar van 2008 is een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van herontwikkeling van binnenstedelijke spoorzonelocaties. Op basis hiervan zijn vier voorbeeldprojecten geselecteerd, die worden ondersteund in een nieuw programma Spoorzoneontwikkeling: Groningen, Amersfoort, Zwolle en Nijmegen. De voorbeeldprojecten moeten lessen opleveren voor andere spoorzone-initiatieven in Nederland.

Het programma Spoorzoneontwikkeling wordt opgenomen in de verkenningentabel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Bron: persbericht VROM (26-04-2008)

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Verkenning
Modaliteit:  Spoorwegen Personen

Regio:  Nationaal
Provincie:  Nationaal

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Verkenning


Investeringen:
Investeringsproject van:  VROMGemeenten in het projectgebied
Voorbeeldprojecten: Groningen, Nijmegen, Amersfoort, Zwolle.