Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 12-06-2017Implementatie vierde EU-Spoorwegpakket in Nederlandse Spoorwegwetgeving
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt de implementatie van het vierde Spoorwegpakket in de Nederlandse Spoorwetgeving voor. Implementatie vindt plaats door aanpassing van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000, de Wet lokaal spoor en de op deze wetten gebaseerde regelgeving. Het Vierde Spoorwegpakket schrijft voor dat de marktpijler uiterlijk op 25 december 2018 geïmplementeerd moet zijn in nationale wetgeving en de technische pijler uiterlijk op 16 juni 2019.

Consultatie gegevens
Publicatiedatum: 09-06-2017
Einddatum consultatie: 07-07-2017
Status: Actief
Type regeling: Wet
Organisatie: Infrastructuur en Milieu

Doel van de regeling
De Europese wetgever beoogt een geleidelijke openstelling van de spoorwegmarkt. Het Europese spoorverkeer mag niet belemmerd worden door landsgrenzen, technische eigenschappen en veiligheidsvoorschriften en –procedures. De verbetering van de spoorwegveiligheid is hierbij een belangrijke voorwaarde. Hiertoe zijn pakketten van Europese verordeningen en richtlijnen tot stand gekomen.

Het Vierde Spoorpakket is vooralsnog het laatste pakket en bestaat uit zes wetgevingsvoorstellen, onderverdeeld in een marktpijler en een technische pijler.

Het is een pakket van Europese wetgevingsmaatregelen dat beoogt bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit, de concurrentiekracht en de efficiency van de Europese spoorwegsector. Daarbij moet het ook de aantrekkingskracht van het spoor ten opzichte van andere vervoersmodaliteiten versterken opdat het aandeel van het spoorvervoer in het totale vervoer groter wordt.

De marktpijler van het Vierde Spoorwegpakket beoogt de toegang tot de binnenlandse markt voor personenvervoer per spoor in de lidstaten te vergroten om zo voor een groei van het aanbod te zorgen en de kwaliteit en efficiëntie van het passagiersvervoer te verbeteren. Onderhandse gunning van openbaredienstcontracten voor personenvervoer per spoor blijft bestaan, maar wordt vanaf 2023 aan voorwaarden gebonden.

In de technische pijler is gericht op de herschikking van de interoperabiliteitsrichtlijn en de spoorwegveiligheidsrichtlijn. Deze is het directe gevolg van de nieuwe taken van het Spoorwegbureau van de Europese Unie (hierna: Europees Spoorwegbureau) op grond van de nieuwe Spoorwegbureauverordening. De nieuwe taken hebben betrekking op de vergunningverlening voor het in de handel brengen van voertuigen binnen de Europese Unie en de veiligheidscertificering van spoorwegondernemingen die in meerdere lidstaten opereren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
De volgende doelgroepen worden door de regeling geraakt:
  • Overheden die spoorconcessies verlenen;
  • De infrastructuurbeheerder;
  • Spoorwegondernemingen;
  • Spooronderhoudsbedrijven;
  • Toeleveranciers voor de spoorwegsector;
  • Toezichthouders op het spoor.
Verwachte effecten van de regeling
Effecten marktpijler
Lidstaten behouden, zij het onder nieuwe voorwaarden die vanaf 2023 ingaan, de mogelijkheid om vervoerconcessies voor personenvervoer per spoor onderhands te gunnen.

Spoorwegondernemingen krijgen vanaf 2020 recht op toegang tot de spoorinfrastructuur in een lidstaat om binnenlandse personenvervoersdiensten per spoor uit te voeren, zonder dat er sprake is van een openbaar dienstcontract. Dit recht kan door een lidstaat beperkt worden in het geval het economisch evenwicht van het bestaande openbare dienstcontract in gevaar komt. Nederland maakt gebruik van deze mogelijkheid. Voor de economische evenwichtstoets worden door de Europese Commissie criteria opgesteld in een zgn. uitvoeringshandeling. De handeling moet uiterlijk 16 december 2018 zijn vastgesteld. Gedurende de looptijd van de huidige hoofdrailnetconcessie is het bovengenoemde recht op toegang tot de spoorinfrastructuur niet van toepassing op het hoofdrailnet.

Effecten technische pijler
De taken in het kader van vergunningverlening toezicht en handhaving van de interoperabiliteitsrichtlijn en veiligheidsrichtlijn worden momenteel uitgevoerd door de nationale veiligheidsinstantie. In Nederland is dat de ILT. Deze taak verschuift voor een belangrijk deel naar Europees niveau. Het Europees Spoorwegbureau krijgt vergunningverlenende bevoegdheden en zal als One-Stop-Shop opereren voor alle vergunningaanvragen van vervoerders.

Deze systematiek kan een aanmerkelijke verlaging van de administratieve lasten en verkorting van de doorlooptijd van de procedures opleveren voor spoorwegondernemingen die in meerdere lidstaten actief zijn. Een vergunning voor een voertuigtype kan in verschillende lidstaten tegelijkertijd worden aangevraagd. In dat geval werken de nationale veiligheidsinstanties samen om de administratieve lasten voor de aanvrager van de vergunning tot een minimum te beperken.

Doel van de consultatie
De consultatie vindt plaats om betrokkenen en belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerpwijzigingen van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000, de Wet lokaal spoor en de op deze wetten gebaseerde regelgeving. Het ministerie vraagt om uw aandachtspunten bij het wetsvoorstel en de uitvoerbaarheid van de voorgestelde wetsbepalingen voor de instanties die geraakt worden door de veranderingen die het Europese 4e Spoorwegpakket met zich meebrengt.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd
Belangstellenden en betrokkenen kunnen bij hun reactie alle artikelen die gewijzigd zijn in het Wetsvoorstel wijziging van de Spoorwegwet in verband met 4e Spoorwegpakket en de Memorie van Toelichting (algemeen- en artikelgewijs deel) betrekken.

Uw reactie kunt u tot en met vrijdag 7 juli 23.59 uur indienen.

Publicatie reacties
Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Meer informatie en reactie
www.internetconsultatie.nl/implementatie_euspoorpakketDeel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat: voornemen tot gunning opdracht project Afsluitdijk bekend
Nieuwsbericht
Maritieme sector tekent voor duurzame toekomst
Nieuwsbericht
Organisaties tekenen overeenkomst voor beheer riviernatuur
Nieuwsbericht
'Groene Loper' uit voor de koning bij project A2 Maastricht
Nieuwsbericht
Hackathon de Smart Charging Challenge op 9 en 10 maart
Nieuwsbericht
Aankondiging intensieve samenwerking Martens beton en MBI
Nieuwsbericht
Intertraffic Amsterdam: De ultieme ontmoetingsplek voor verkeer- en mobiliteitsprofessionals
Weblogposting
Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat publiceert meest recente inkoopplanning 2018
Nieuwsbericht
ProRail organiseert blockchain-hackathon
Nieuwsbericht
Orderportefeuilles bouw stabiel
Nieuwsbericht
Investering van 1,25M voor startup Hardt Hyperloop
Nieuwsbericht
Containeroverslag motor achter groei Rotterdamse haven
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat en CROW investeren in kennis en innovatie met infrasector
Nieuwsbericht
Eindrapport Hoekse Lijn: Onvoldoende regie
Nieuwsbericht
Nieuwe pilot met zonnewegdek SolaRoad voor zwaar verkeer
Nieuwsbericht
Interbestuurlijk programma: extra geld naar maatschappelijke opgaven
Nieuwsbericht
Doelen Energieakkoord binnen bereik
Nieuwsbericht
Minister Cora van Nieuwenhuizen slaat eerste paal Reevesluis
Nieuwsbericht
Roelofs Groep winnaar DIA Innovation Award Volandis
Nieuwsbericht
Intertraffic Amsterdam 2018: Slimme mobiliteitsoplossingen voor verkeersdoorstroming
Weblogposting
Gids voor gezonde leefomgeving online
Nieuwsbericht
Aanpassing maximumsnelheid op meerdere A-wegen in te zien
Nieuwsbericht
[Banners]