Nieuwsbericht | Datum: 08-03-2012BAM: solide nettoresultaat en goede voortgang strategische agenda
• Resultaten overeenkomstig prognose, steunend op degelijke prestaties in alle sectoren
• Marge voor belasting onder druk, aan onderzijde bandbreedte 2 tot 4 procent
• Lagere orderportefeuille vooral door selectief aannemingsbeleid
• Financiële positie versterkt door overdracht pps-projecten naar joint venture en verkoop Van Oord in 2011 en verkoop Tebodin en herfinanciering in 2012
• Dividendvoorstel: € 0,16 in contanten (2010: € 0,03) of in aandelen


Nico de Vries, voorzitter raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep:
‘Koninklijke BAM Groep behaalde in 2011 sterke operationele resultaten en goede voortgang op de strategie ondanks de moeilijke omstandigheden in vrijwel alle markten. Het nettoresultaat van € 126 miljoen was in lijn met de vorig jaar door ons uitgesproken verwachting. Conform onze strategie zijn wij gestart met de afbouw van de vastgoedportefeuille. De overdracht van de eerste tranche van pps-projecten heeft plaatsgevonden en wij hebben de verkoop van het belang in baggeronderneming Van Oord succesvol kunnen afronden. Ook hebben wij besloten de positie van Tebodin binnen ons concern te heroverwegen, resulterend in de recente aangekondigde verkoop. Begin 2012 hebben wij de concernfinanciering voor een periode van vijf jaar vernieuwd. Wij stellen een keuzedividend voor van € 0,16 in contanten (2010: € 0,03) of in aandelen. De economische omstandigheden in Europa blijven zwak en de vooruitzichten onzeker. Niettemin heeft BAM vertrouwen in de toekomst op basis van de duidelijke focus op kernactiviteiten, de aandacht voor synergie tussen groepsonderdelen, de versterkte financiële positie en mogelijkheden voor groei in nieuwe markten.’


Bouw en techniek
• Lagere maar goede marges Nederland en Verenigd Koninkrijk conform marktomstandigheden, goede marges in Duitsland en België
• Opbrengsten in Nederland en Duitsland toegenomen en in Verenigd Koninkrijk en België afgenomen
• Opbrengsten en resultaten BAM Techniek hoger
• Volumes en prijzen van nieuwe projecten onder druk in alle markten
• Lagere orderportefeuilles in Nederland en Verenigd Koninkrijk vooral door selectief aannemingsbeleid

De samenwerking tussen BAM Techniek en andere BAM-bedrijven resulteert in waardevolle synergie en is van grote betekenis voor de succesvolle totstandkoming van multidisciplinaire, integrale projecten. Dit proces wordt versterkt door de gewijzigde sectorindeling (zoals bekendgemaakt in november 2011), waarbij de sector Installatietechniek vanaf begin 2012 samen is gegaan met Bouw in de sector Bouw en techniek.

De Nederlandse werkmaatschappijen in de sector Bouw en techniek hebben in 2011 bij hogere opbrengsten een – gegeven de moeizame marktomstandigheden – goed resultaat behaald. De opbrengsten in utiliteitsbouw, woningbouw en installatietechniek namen toe ten opzichte van 2010. Wel is de organisatie in de tweede helft van het jaar op diverse plaatsen aangepast met het oog op de verwachte aanhoudend moeilijke marktomstandigheden.

In 2011 zijn in het Verenigd Koninkrijk, gemeten in Britse ponden, de opbrengsten met bijna 11 procent gedaald ten opzichte van 2010. De behaalde marge was eveneens lager. BAM Construct UK heeft in de tweede helft van 2011 ingrijpende maatregelen getroffen voor aanpassing van de organisatie in verband met het verwachte lagere opbrengstenniveau in de komende jaren.

BAM Deutschland heeft hogere opbrengsten en een hoger resultaat behaald ten opzichte van 2010. Ondanks het selectieve aannemingsbeleid is de orderportefeuille goed gevuld. Hierdoor zijn de vooruitzichten voor komend jaar goed.

In België zijn lagere opbrengsten behaald met een vergelijkbare marge ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Echter, de opbrengsten laten kwartaal op kwartaal een stijgende lijn zien. Door de goed gevulde orderportefeuille wordt voor 2012 een verdubbeling van de opbrengsten verwacht.

Infra
• Hogere opbrengsten, maar lagere marges in Nederland, Verenigd Koninkrijk en België
• Positieve resultaten Ierland en Duitsland bij lagere opbrengsten
• Groeimogelijkheden BAM International in wereldwijde nichemarkten
• Grote multidisciplinaire projecten bieden beste kansen

Hoewel de Nederlandse infrabedrijven in 2011 per saldo hogere opbrengsten hebben behaald, waren de resultaten lager onder invloed van de marktomstandigheden. Ondanks dat het volume op de inframarkt redelijk is, blijft prijsdruk bestaan door felle concurrentie. In verband hiermee hanteert BAM een selectief aannemingsbeleid, dat heeft geleid tot een afgenomen orderportefeuille.

In het Verenigd Koninkrijk zijn in 2011 de opbrengsten sterk gestegen als gevolg van het opstarten van een aantal in 2010 toegekende projecten. Door de concurrentie staan marges onder druk. Dat wordt weerspiegeld in het lagere resultaat in 2011. Dankzij de succesvolle verwerving van enkele grote infrastructurele projecten in Londen is de omvang van de orderportefeuille van BAM Nuttall gelijk gebleven ten opzichte van de stand ultimo 2010.

Ook de opbrengsten van de Belgische infrabedrijven zijn in 2011 sterk gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. De resultaten zijn in 2011 eveneens gestegen. De orderportefeuille van de Belgische infrabedrijven is vooralsnog goed gevuld.

In Ierland zijn de opbrengsten van BAM Contractors opnieuw afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Ondanks deze daling van de opbrengsten heeft BAM Contractors door goede prestatie en strikte kostenbeheersingsmaatregelen ook in 2011 een positief resultaat behaald.

Het Duitse infrabedrijf heeft in 2011 lagere opbrengsten behaald in vergelijking met voorgaand jaar. Het resultaat was licht positief en de orderportefeuille is gedaald ten gevolge van een stringent selectief aannemingsbeleid. Desondanks staat Wayss & Freytag Ingenieurbau goed gesteld voor het komende jaar.

BAM International heeft, conform verwachting, bij hogere opbrengsten een met voorgaand jaar vergelijkbaar resultaat behaald. De orderportefeuille is verder toegenomen en zorgt voor groei in wereldwijde nichemarkten gedurende de komende jaren. Vooral de samenwerking met Clough in Australië biedt goede mogelijkheden.

Vastgoed
• Negatief resultaat door aanvullende voorzieningen van € 20 miljoen in het vierde kwartaal voor desinvesteringsprogramma Nederlands vastgoed in moeilijke marktomstandigheden
• Operationele resultaten in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Ierland rond break-even, goed resultaat in België
• Woningverkopen Nederland uit eigen ontwikkeling: 2.230 woningen (2010: 2.174 woningen); marktvooruitzichten blijven zeer gematigd
• Geïnvesteerd vermogen sterk verlaagd in vierde kwartaal (minus € 134 miljoen bruto ofwel 8 procent)


De Nederlandse vastgoedactiviteiten hebben operationeel in 2011 een break-even resultaat behaald. De markt voor nieuwbouwwoningen is in 2011 verslechterd en voor 2012 wordt verdere afname niet uitgesloten. Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM heeft de organisatie op deze negatieve marktomstandigheden aangepast.
De focus op het verlagen van het geïnvesteerd vermogen in de komende jaren heeft geleid tot het treffen van een voorziening van € 20 miljoen voor enkele vastgoedposities die in aanmerking komen voor versnelde verkoop of waarvan de ontwikkeling kans loopt op vertraging.

In 2011 heeft de Groep in Nederland 2.230 woningen uit eigen ontwikkeling verkocht (zelfde periode 2010: 2.174 woningen). In de tweede helft van het jaar nam de verkoop aan particulieren sterk af. De opgeleverde, onverkochte of onverhuurde voorraad van de Groep in Nederland is toegenomen en bedraagt per 31 december 2011 170 woningen en circa 10.760 m2 commercieel vastgoed (ultimo 2010: 111 woningen en circa 2.300 m2 commercieel vastgoed). De toename van het onverhuurde commercieel vastgoed betreft vooral een winkellocatie. Het aantal onverkochte woningen in aanbouw is afgenomen en bedraagt per 31 december 2011 308 (ultimo 2010: 642). Het totaal aantal onverkochte woningen in aanbouw of opgeleverd is per 31 december 2011 met ruim een derde afgenomen ten opzichte van het totaal aantal ultimo 2010 (478 ten opzichte van 753).

In het Verenigd Koninkrijk is het resultaat van BAM Properties in 2011 licht negatief door onderdekking van algemene kosten. Door de verkoop van commercieel vastgoed in Glasgow in het vierde kwartaal is het geïnvesteerd vermogen in het Verenigd Koninkrijk afgenomen. De situatie op de Britse vastgoedmarkt blijft moeilijk. De onverkochte, onverhuurde voorraad commercieel vastgoed van de Groep in het Verenigd Koninkrijk bedraagt per 31 december 2011 circa 18.900 m2 (ultimo 2010: 22.700 m2).

In Ierland biedt de vastgoedmarkt momenteel geen mogelijkheden voor transacties. Dit resulteert in een licht negatief resultaat door onderdekking van algemene kosten en rentekosten.

Het Belgische vastgoedbedrijf Kaïros heeft door de succesvolle (her)ontwikkeling van enkele residentiële projecten in onder meer Brussel en de verkoop van commerciële vastgoedprojecten ten behoeve van de Belgische overheid een goed resultaat behaald. De orderportefeuille biedt goede vooruitzichten voor de komende jaren.

Het totaal per 31 december 2011 van de aan vastgoed gerelateerde investeringen in voorraden is afgenomen tot € 1.492 miljoen (ultimo 2010: € 1.540 miljoen; 30 september 2011: € 1.626 miljoen), voornamelijk door succesvolle desinvesteringen in het vierde kwartaal. Van dit totaal is € 1.167 miljoen geïnvesteerd in Nederland, € 169 miljoen in het Verenigd Koninkrijk, € 45 miljoen in Ierland en € 111 miljoen in België. De investeringen in voorraden zijn deels gefinancierd met recourse en non-recourse projectgerelateerde vastgoedleningen. Per 31 december 2011 bedragen de recourse vastgoedleningen € 196 miljoen (ultimo 2010: € 307 miljoen) en de non-recourse vastgoedleningen € 372 miljoen (ultimo 2010: € 402 miljoen).

Publiekprivate samenwerking (pps)
• Record-opbrengsten pps-sector
• Operationele resultaten in lijn met verwachting
• Vijftien lopende biedingen
• Aanbod van nieuwe pps-projecten onverminderd goed
• Overdracht eerste tranche naar PGGM-joint venture in vierde kwartaal voltooid

De resultaten uit operationele pps-contracten in 2011 waren in lijn met de verwachtingen, waarbij de inkomsten op drie Ierse tolwegen enigszins achterbleven. In het vierde kwartaal vond de overdracht plaats van de eerste tranche van huidige projecten naar de joint venture van BAM PPP met PGGM, waardoor PGGM effectief tachtig procent verwerft. Op de overdracht van de eerste tranche aan PGGM is een boekwinst van meer dan € 10 miljoen gerealiseerd. Dit komt overeen met ongeveer vijftig procent van de boekwaarde. In de joint venture overeenkomst is afgesproken dat in totaal ongeveer

€ 150 miljoen aan huidige pps-contracten naar de joint venture in de periode 2011 tot en met 2014 zullen worden overgedragen. Daarnaast zal de joint venture voor ongeveer € 240 miljoen in toekomstige pps-contracten investeren. De projecten die in de komende twaalf maanden worden overgedragen aan de joint venture zijn in de balans opgenomen onder de post ‘activa aangehouden voor verkoop’ voor een bedrag van € 157 miljoen en ‘verplichtingen aangehouden voor verkoop’ voor een bedrag van € 155 miljoen.

Het totaal van de aan pps-contracten gerelateerde vorderingen (inclusief kortlopend deel) en immateriële vaste activa (concessies) is per 31 december 2011 per saldo toegenomen tot € 1.079 miljoen (ultimo 2010: € 1.019 miljoen). Enerzijds toegenomen door bouwvoortgang bij pps-projecten en anderzijds afgenomen door het desinvesteringsprogramma. De pps-leningen per 31 december 2011 bedragen € 991 miljoen (ultimo 2010: € 941 miljoen). De totale gecommitteerde netto-investering voor pps-contracten in portefeuille bedraagt € 253 miljoen (ultimo 2010: € 240 miljoen). Hiervan is per 31 december 2011 € 88 miljoen daadwerkelijk geïnvesteerd (ultimo 2010: € 87 miljoen).

Consultancy en engineering 1)
• Hogere opbrengsten en resultaat voor Tebodin

De in november 2011 aangekondigde heroverweging over de toekomst van Tebodin bij de Groep heeft geleid tot de beslissing om voor Tebodin een externe partner te zoeken, die de ontwikkelingsmogelijkheden van Tebodin optimaal ondersteunt. Tebodin heeft in 2011, vooral door het vierde kwartaal, hogere opbrengsten en hoger resultaat behaald, met name door goede bezettingen in Nederland en wisselkoerseffecten.

Baggeren
De participatie in baggerbedrijf Van Oord (21,5 procent) is, zoals meegedeeld op 22 december 2011, verkocht voor € 200 miljoen. In verband met een dividendgarantie is een voorziening gevormd voor het maximale risico van € 15 miljoen. Hierdoor bedroeg voor BAM de totale winstbijdrage, bestaande uit operationele winst en boekwinst, € 30,7 miljoen in 2011.

Orderportefeuille
De orderportefeuille is in 2011 gedaald tot € 10,4 miljard (ultimo 2010: € 12,1 miljard), onder meer door selectieve aanbesteding in de sectoren Bouw en techniek en Infra, een meer voorzichtige inschatting van de orderportefeuille in de sector Vastgoed en het niet meer opnemen van de sector Consultancy en engineering. Naar verwachting wordt van de totale orderportefeuille € 5,8 miljard uitgevoerd in 2012 en € 4,6 miljard in de jaren 2013 tot en met 2016.

De orderportefeuille omvat ontvangen orders voor de periode van de komende vijf jaar. Additioneel heeft de Groep ongeveer € 3 miljard aan opdrachten in portefeuille voor de periode na 2016. Dit betreft vooral onderhoudscontracten voor pps-projecten en concessie-inkomsten

Financiële positie
De netto-liquiditeiten, het saldo van liquide middelen minus kortlopende bankkredieten, bedragen per 31 december 2011 € 1.008 miljoen (ultimo 2010: € 913 miljoen). Deze stijging komt deels door de ontvangen liquiditeiten bij de verkoop van het minderheidsbelang in Van Oord aan het einde van het boekjaar.
De rentedragende schulden bedragen per 31 december 2011 € 2.191 miljoen (ultimo 2010: € 2.271 miljoen) en de nettoschuldpositie € 1.178 miljoen (ultimo 2010: € 1.357 miljoen). Het grootste deel van de schulden bestaat uit non-recourse pps-leningen en non-recourse projectfinancieringen (€ 1.231 miljoen), recourse projectfinancieringen (€ 354 miljoen), een senior lening (€ 360 miljoen) en een achtergestelde lening (€ 200 miljoen). De vaste activa zijn in 2011 gedaald door de verkoop van het minderheidsbelang in Van Oord en desinvesteringensprogramma van pps-contracten en bedragen per 31 december 2011 € 2.229 miljoen (ultimo 2010: € 2.560 miljoen).
Het netto-werkkapitaal (exclusief liquiditeiten en kortlopende leningen) bedraagt per 31 december 2011 € 621 miljoen (ultimo 2010: € 311 miljoen). De stijging van het netto-werkkapitaal komt deels door een aantal mijlpaal betalingen voor pps-contracten in 2012 en classificatie van activa aangehouden voor verkoop en beëindigde activiteiten.
Het garantievermogen van de Groep bedraagt per 31 december 2011 € 1.362 miljoen en is toegenomen ten opzichte van de stand ultimo 2010 (€ 1.302 miljoen) door enerzijds de toevoeging van het behaalde nettoresultaat in 2011. Anderzijds veroorzaken de effectieve hedges een negatieve (non-cash) aanpassing van de hedgereserve door de lange looptijd en de lage rentestand. De solvabiliteit op basis van garantievermogen bedraagt per 31 december 2011 18,9 procent en is daarmee hoger dan de stand ultimo 2010 (18,2 procent).

Vernieuwing van bankfaciliteit en achtergestelde lening
De Groep heeft na balansdatum met twee bankensyndicaten overeenkomsten gesloten voor een bankfaciliteit van € 500 miljoen en voor een achtergestelde lening van € 125 miljoen. De nieuwe faciliteiten stellen de financiering van BAM voor de komende jaren zeker. De bankfaciliteit, die een looptijd heeft van vier jaar met een eenjarige verlengingsoptie, zal worden gebruikt voor de herfinanciering van BAM’s huidige € 475 miljoen bankfaciliteit en € 360 miljoen banklening en voor algemene bedrijfsdoeleinden. De achtergestelde lening heeft een looptijd tot 30 juli 2017 en zal worden gebruikt voor de herfinanciering van de huidige € 200 miljoen achtergestelde lening. De belangrijkste overeengekomen convenanten voor de nieuwe financiering zijn gelijk aan de huidige, inclusief het seizoenspatroon voor de leverage ratio. Deze hernieuwde financiering is volledig afgestemd op de huidige en verwachte financieringsbehoefte van de Groep. De nieuwe faciliteitstructuur stelt BAM in staat om efficiënter gebruik te maken van de liquiditeiten.

Convenanten
De Groep heeft convenanten waaraan moet worden voldaan voor de kredietfaciliteit (€ 475 miljoen), de senior lening (€ 360 miljoen) en de achtergestelde lening (€ 200 miljoen). Gebaseerd op berekeningen van de Groep wordt per 31 december 2011 voldaan aan deze convenanten. De belangrijkste convenanten zijn de recourse leverage ratio met een limiet per 31 december 2011 van < 2,5, de recourse interest coverage ratio met een limiet van > 4,0, de recourse solvency ratio met een limiet van > 15 procent en de current ratio met een limiet van > 1,0. Gebaseerd op berekeningen van de Groep bedroeg per 31 december 2011 de recourse leverage ratio -0,24 de recourse interest coverage ratio 4,8, de recourse solvency ratio 25,4 procent en de current ratio 1,39.

Resultaat per gewoon aandeel
Door de verbeterde behaalde resultaten in 2011 ten opzichte van de behaalde resultaten in 2010 is het nettoresultaat per gewoon aandeel uitstaand op 31 december van desbetreffend jaar in 2011 gestegen tot € 0,54 (2010: € 0,07). Ten opzichte van het gewogen gemiddelde aantal uitstaande gewone aandelen is het nettoresultaat in 2011 gestegen tot € 0,54 (2010: € 0,08).

Dividendvoorstel 2011
Koninklijke BAM Groep streeft naar een dividenduitkering op gewone aandelen van tussen 30 procent en 50 procent van de nettowinst. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 25 april 2012 te Amsterdam, wordt voorgesteld het dividend over 2011 per gewoon aandeel vast te stellen op € 0,16 in contanten (2010: € 0,03) of in aandelen. BAM zal het aantal aandeelrechten benodigd voor een nieuw aandeel uitrekenen zodanig dat de bruto-waarde van het dividend uitgekeerd in aandelen ongeveer 5 procent hoger is dan de bruto-waarde van het dividend in contanten. Het voorstel komt overeen met een pay-out van ongeveer 30 procent op basis van het nettoresultaat over 2011 ad € 126 miljoen. Het dividendrendement op gewone aandelen bedraagt hiermee 4,9 procent op basis van de slotkoers 2011 (2010: 0,7 procent).

Verwachting
Koninklijke BAM Groep heeft vertrouwen in de toekomst op basis van de duidelijke focus op de kernactiviteiten, de aandacht voor synergie tussen groepsonderdelen, de versterkte financiële positie en mogelijkheden voor groei in nieuwe markten. Echter, BAM doet vooralsnog geen uitspraak over de verwachte winst in 2012.

1) Geclassificeerd als beëindigde activiteitenDeel dit artikel:                   

Meer reismogelijkheden, meer treinen en snellere verbindingen bij Zwolle
Nieuwsbericht
Veiligheid voorop bij introductie nieuwe technieken in de auto
Nieuwsbericht
Snorfiets mag naar de rijbaan
Nieuwsbericht
Ruim kwart huishoudens heeft geen motorvoertuig
Nieuwsbericht
Slimme prefab oplossing Consolis Spanbeton combineert technisch ingewikkelde constructie met slanke, ingetogen integraalbrug
Artikel
Rijkswaterstaat en provincie bundelen krachten voor slimme binnenvaart
Nieuwsbericht
ProRail blijft op top CO2-Prestatieladder
Nieuwsbericht
ProRail opent meldpunt gevaarlijke situaties op overwegen
Nieuwsbericht
Trein wint terrein bij goederenvervoer
Nieuwsbericht
Interview met Rob van der Bijl over zijn visie op het OV
Artikel
Testritten met extra lange goederentreinen
Nieuwsbericht
Meer treinen naar Amsterdam CS en Amsterdam Zuid
Nieuwsbericht
Minister kiest voor flexibel waterpeil IJsselmeergebied
Nieuwsbericht
Interview over klimaatverandering en railinfrastructuur met David van Raalten en Cecile Cluitmans
Artikel
Vacature bij PAOTM: Programmamanager #techniek #onderwijs
Weblogposting
Innovatieve oplossing voor minder scheepemissies getest in haven Rotterdam
Nieuwsbericht
Grootschalige renovatie van de bruggen en sluizen in Flevoland
Nieuwsbericht
TenneT & Vattenfall onderzoeken mogelijkheden verbinding offshore-stations
Nieuwsbericht
innogy & TenneT onderzoeken toekomstige aansluitingen Wind Power Hub
Nieuwsbericht
Contract met de combinatie KWS-Van Hattum Blankevoort getekend
Nieuwsbericht
Containervervoer zorgt voor groei zeevaart
Nieuwsbericht
Waterschappen zoeken briljante waterideeën
Nieuwsbericht
Structuurvisie voor de ondergrond
Nieuwsbericht
[Banners]