Nieuwsbericht | Datum: 11-07-2008Ballast Nedam Halfjaarcijfers 2008
Margedruk eerste halfjaar, handhaving resultaatprognose 2008
* Operationeel resultaat 1e halfjaar achtergebleven: € 13 miljoen (1e halfjaar 2007: € 15 miljoen)
* Omzet 1e halfjaar gestegen: € 575 miljoen (1e halfjaar 2007: € 507 miljoen)
* Orderportefeuille sterk gestegen: € 1,6 miljard (1e halfjaar 2007: € 1,3 miljard)
* Nettoresultaat: € 7 miljoen (1e halfjaar 2007: € 9 miljoen)
* Handhaving prognose 2008: ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat; hogere omzet in combinatie met margedruk als gevolg van gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers.


Margedruk eerste halfjaar 2008
Ballast Nedam heeft een operationeel resultaat behaald van € 13 miljoen bij een omzet van € 575 miljoen. Het operationeel resultaat bleef daarmee achter bij het operationeel resultaat over het eerste halfjaar 2007 van € 15 miljoen. De marge daalde van 2,9% over het eerste halfjaar 2007 naar 2,3%. Vooral de bouwbedrijven ondervonden een stevige margedruk door de sterk gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. Met name de gestegen prijs van staal was een grote kostprijsverhogende factor.

Ondanks het achtergebleven resultaat over het eerste halfjaar handhaaft de Raad van Bestuur de in maart 2008 uitgesproken prognose van een ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat (2007: € 42 miljoen) bij een hogere omzet voor geheel 2008.

Financiële resultaten
Omzet
De omzet steeg met 13% tot € 575 miljoen.

Infrastructuur
De omzet van de divisie Infrastructuur bedroeg € 282 miljoen en steeg fractioneel ten opzichte van het eerste halfjaar 2007. De divisie Infrastructuur behaalde een hoger resultaat dan over het eerste halfjaar 2007.

Het volume in de infrastructuurmarkt was in alle segmenten prima. Het prijsniveau in de openbare aanbestedingsmarkt is nog steeds te laag. Daarbij was er ook sprake van margedruk door de sterk gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. De regiobedrijven, die grotendeels afhankelijk zijn van de openbare aanbestedingen, hadden het meeste last hiervan. De grote projecten, de specialistische bedrijven, de prefab bedrijven en de grondstoffenbedrijven leverden een goede bijdrage aan het resultaat.

De divisie Infrastructuur kampt nog met de onzekerheid of het door vergunningsperikelen bij de opdrachtgever stilgelegde, grote project multi-fuel centrale Nuon Magnum in de Eemshaven nog verdere vertraging zal oplopen.

Ballast Nedam heeft een intentieovereenkomst gesloten met de Deense energiemaatschappij Dong Energy voor de installatie van de funderingen voor 42 windturbines en voor het transformatorstation van het Walney Offshore Windpark in de Ierse Zee, 15 kilometer uit de kust van Engeland. Dit zou in het tweede kwartaal van 2009 kunnen starten. Het hefschip Svanen is nu verhuurd aan MT Højgaard en werkzaam op het project Rhyl Flats in de Ierse Zee. Naar verwachting zal de Svanen voor dezelfde klant eveneens funderingen gaan installeren voor het Robin Rigg Offshore Windpark en het Gunfleet Sands Offshore Windpark. De vooruitzichten voor de komende jaren voor de realisatie van offshore windmolenparken in Noord West Europa zijn goed.

Met twee overnames heeft de divisie Infrastructuur in het eerste halfjaar invulling gegeven aan de strategie om de toeleverende bedrijven te versterken door het productenaanbod verder te completeren en de posities in de grondstofwinning uit te breiden. Het productenaanbod op het gebied van specialistische boortechnieken is uitgebreid door de overname van Hamstra B.V., een bedrijf met een jaaromzet van € 2,5 miljoen en 10 personeelsleden. Samen met ons bedrijf Gebroeders van Leeuwen kan een completer pakket van grondboringen worden aangeboden. De positie in de grondstoffenwinning is verstevigd door de overname van 100% van de aandelen van Lugo N.V. en door een indirecte deelneming van 13% in Antwerp Stone Terminal N.V. Met de overname van Lugo N.V. is het aandeel in de toekomstige winning van grind in België uitgebreid. Naar verwachting zal de winning starten vanaf 2010. Antwerp Stone Terminal is concessie- en vergunninghouder van een terminal in de haven van Antwerpen en is een afzetkanaal voor de stenen van onze Noorse deelneming Bremanger.

Bouw en Ontwikkeling
De omzet van de divisie Bouw en Ontwikkeling steeg met € 67 miljoen tot € 296 miljoen. Deze stijging werd grotendeels gedragen door een hogere omzet bij vastgoedontwikkeling en grote projecten. De divisie Bouw en Ontwikkeling behaalde een lager resultaat dan over het eerste halfjaar 2007. Dit was in lijn met onze prognose van maart 2008. Het gestegen resultaat van de vastgoedontwikkeling kon de daling van het resultaat van de bouwbedrijven niet volledig compenseren.

Het volume in zowel de woning- als de utiliteitsbouw was goed. Het volume in de utiliteitsbouw wordt met name gegenereerd door (semi-)overheidsopdrachten. De marges van de bouwbedrijven zijn onder druk gebleven door de gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. Met name de regionale bouwbedrijven hadden te maken met grote margedruk. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door uitstekende resultaten van de vastgoedontwikkeling. In de nabije toekomst zullen deze hoge marges van de vastgoedontwikkeling afnemen door het afvlakken van de stijging van de verkoopprijzen door de stijgende hypotheekrente en het dalende consumentenvertrouwen. De gestegen bouwkosten kunnen niet volledig in de afvlakkende verkoopprijs worden doorberekend. Voor de middellange termijn blijven we onverminderd positief over de woningmarkt in Nederland door het structurele tekort aan woningen, zowel in aantal als kwaliteit.

De woningbouwactiviteiten ontwikkelden zich in het eerste halfjaar goed. Het aantal woningen in aanbouw is in het eerste halfjaar aanzienlijk toegenomen van 2 532 tot 3 352, waarvan 26% uit eigen vastgoedontwikkeling voortkomt. In het afgelopen halfjaar is het ontwikkelingspotentieel van de grondbank ongeveer gelijk gebleven en bedroeg 15 000 woningen. De boekwaarde van de grondbank steeg met € 13 miljoen tot € 144 miljoen. De toename betrof ondermeer betalingen op al bestaande posities.

Recent is door de divisie Bouw en Ontwikkeling een akkoord bereikt met de Rijksgebouwendienst over de realisatie van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken met een bouwsom van € 328 miljoen. Het aandeel van Ballast Nedam is nog niet in de orderportefeuille opgenomen.

Concessies
Ballast Nedam Concessies heeft, na de Financial Close (definitieve contractering) in het eerste halfjaar op het PPS-project Detentiecentrum Zestienhoven, ook de Financial Close op het PPS-project kantoren voor de IB Groep en Belastingdienst in Groningen bereikt. Op korte termijn wordt dit ook verwacht voor het PPS-Project Kromhoutkazerne in Utrecht. Dit is een goede invulling van de strategie, het bereiken van een vooraanstaande plaats in de publiek-private samenwerkingsmarkt. Het aandeel van Ballast Nedam in deze laatste twee projecten zal in de tweede helft van 2008 in de orderportefeuille worden opgenomen.

Climate Green
Ballast Nedam heeft voor de realisatie en exploitatie van duurzame energieconcepten in nieuwbouwwoningen en commercieel vastgoed de energiemaatschappij Climate Green opgericht. Climate Green realiseert haar eerste duurzame energieproject in de nieuwbouwwijk Berckelbosch te Eindhoven. Ongeveer 783 woningen, waarvan de eerste woningen met dit concept in juni in de verkoop zijn gegaan, zullen worden voorzien van een individueel warmtepompsysteem, vloerverwarming en een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Door gebruik te maken van de aardwarmte zorgt het systeem voor de verwarming en koeling van de woning en voor de bereiding van warm tapwater. Climate Green zorgt voor de verhuur van het warmtepompsysteem en het langjarig onderhoud.

Ballast Nedam Beheer
Alle activiteiten op het gebied van het beheren van het onderhoud en van de facilitaire dienstverlening zijn in 2008 bijeengebracht in de nieuw opgerichte business unit Ballast Nedam Beheer. Dit betreft de activiteiten van Ballast Nedam Services (bouw en vastgoed), Ballast Nedam Infra Beheer (infrastructuur) en de beheeractiviteiten die gerelateerd zijn aan de PPS-projecten. Door deze bundeling van activiteiten kan versneld en efficiënter invulling worden gegeven aan de strategie om ook na de bouwfase bij projecten betrokken te blijven. Ballast Nedam Beheer zal voor beide divisies actief zijn volgens dezelfde succesvol gebleken formule als van Ballast Nedam Concessies.

EBIT
Het operationele resultaat daalde van € 15 miljoen over het eerste halfjaar 2007 tot € 13 miljoen. Infrastructuur heeft het operationeel resultaat met € 1 miljoen verbeterd tot € 5 miljoen. Het operationeel resultaat van Bouw en Ontwikkeling daalde van € 15 miljoen tot € 11 miljoen. Het resultaat Overig is € 1 miljoen beter dan over het eerste halfjaar 2007. Overig betreft hoofdzakelijk de holdingkosten.

Marge
De marge op concernbasis daalde op halfjaarbasis van 2,9% tot 2,3% bij een sterk toegenomen omzet. De marge van Infrastructuur nam toe van 1,5% naar 1,7% bij een fractioneel gestegen omzet. Door het achterblijvende resultaat en de sterk gestegen omzet zag Bouw en Ontwikkeling de marge dalen van 6,5% tot een marge van 3,6%.

In het eerste halfjaar is het nog moeilijk gebleken om de prijsstijgingen van de toeleveranciers en de onderaannemers in de openbare aanbestedingen volledig aan de klanten door te berekenen. Daarnaast zullen de marges op vastgoedontwikkeling ook lager worden. De verwachting is dan ook dat de margedruk in 2008 nog zal voortduren. De verwachte marge op concernbasis voor geheel 2008 is rond de 3%.

Nettoresultaat
Het resultaat voor belastingen bedroeg € 10 miljoen en was € 3 miljoen lager dan over het eerste halfjaar 2007. De rentepost is met € 1 miljoen toegenomen tot een rentelast van € 3 miljoen door het gestegen werkzaam vermogen als gevolg van het hogere benodigde werkkapitaal voor de infrastructuurprojecten en de toegenomen investeringen in grondposities. Het nettoresultaat nam af tot € 7 miljoen. De belastinglasten bedroegen € 3 miljoen, hetgeen een effectieve belastingdruk van 30% was.

Orderportefeuille
De orderportefeuille is in het eerste halfjaar met 14% gestegen van € 1 438 miljoen tot € 1 640 miljoen. Infrastructuur heeft grote projecten gecontracteerd, zoals de multi-fuel centrale Nuon Magnum in de Eemshaven van € 170 miljoen, de reconstructie van de rijksweg A12 Zoetermeer / Gouda van € 100 miljoen en de Brammenterminal in Rotterdam van € 25 miljoen. Bouw en Ontwikkeling versterkte de positie in de zorgsector door het afsluiten van het design & build contract van € 43 miljoen voor Medimall, een grote zorgboulevard in Rotterdam.

Vermogen en kasstromen
Het eigen vermogen is met € 7 miljoen gedaald ten opzichte van jaareinde 2007 en bedroeg € 165 miljoen. Deze daling bestond uit de dividendbetaling van € 14 miljoen en de toevoeging van het nettoresultaat van € 7 miljoen. De totale activa stegen met € 55 miljoen tot € 953 miljoen. Door de toename van de activa en het gedaalde eigen vermogen daalde de solvabiliteit van 19% eind 2007 naar 17%. Het werkzaam vermogen steeg van € 256 miljoen eind 2007 tot € 299 miljoen door met name het hogere benodigde werkkapitaal voor de infrastructuurprojecten, de investeringen in grondposities en de investeringen in materiële vaste activa. De kasstroom over het eerste halfjaar 2008 was gelijk aan de kasstroom over het eerste halfjaar 2007 en bedroeg € 43 miljoen negatief.

De operationele kasstroom bedroeg € 17 miljoen negatief tegenover een negatieve operationele kasstroom van € 71 miljoen over het eerste halfjaar 2007. Dit betrof met name het hogere benodigde werkkapitaal bij Infrastructuur, ondanks de toegenomen vooruitbetalingen, en de toename van de voorraad grondposities bij Bouw en Ontwikkeling.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € 8 miljoen negatief, bestaande uit € 26 miljoen aan investeringen, € 20 miljoen aan desinvesteringen en € 2 miljoen aan verwerving van dochterondernemingen. De investeringen betroffen met name investeringen in materieel. De netto investeringen in materiële vaste activa van € 22 miljoen overtroffen de afschrijvingen van € 9 miljoen. De desinvesteringen betroffen voor € 18 miljoen ontvangsten op de PPS-vorderingen.

De negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van € 18 miljoen bestond uit de per saldo voor € 4 miljoen afgeloste langlopende leningen en € 14 miljoen dividendbetaling over 2007.

Netto financieringspositie
De netto financieringspositie nam in het eerste halfjaar met € 39 miljoen af tot € 102 miljoen. De langlopende leningen zijn met € 13 miljoen toegenomen tot € 110 miljoen. Deze toename betrof met name een opname van € 13 miljoen lening voor financiering van grondposities en een verlaging met € 2 miljoen van de langjarige PPS-leningen. Het kortlopende deel van de langlopende leningen betrof eind 2007 voornamelijk de PPS-leningen en is in het eerste halfjaar met € 17 miljoen afgenomen tot € 1 miljoen. De netto liquide middelen namen met € 43 miljoen af tot € 9 miljoen. De vooruitbetalingen op projecten zijn toegenomen van € 68 miljoen eind 2007 tot € 89 miljoen. Gedurende het jaar bestaat er een grotere financieringsbehoefte dan op het jaareinde. In de komende twee jaren zal het werkzaam vermogen verder stijgen door de drie recente PPS-projecten.

De langlopende leningen bestaan voornamelijk uit een langjarige lening van € 50 miljoen, een lening van € 30 miljoen voor de financieringen van grondposities en € 12 miljoen aan leningen voor PPS-projecten. De lening van € 50 miljoen heeft een looptijd van 5 jaar tot 1 april 2012 en een vaste rente van 4,63%. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken die in gebruik zijn bij Ballast Nedam. De leningsvoorwaarden bevatten geen financiële convenanten. Daarnaast is er een leningfaciliteit tot oktober 2012 van € 34 miljoen, waarvan € 30 miljoen is opgenomen, voor de financiering van een aantal grondposities in een aparte daarvoor opgerichte vennootschap. Deze lening heeft een rente van Euribor plus 100 basispunten. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op de betreffende grondposities.

Het aandeel Ballast Nedam
Het nettoresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel is gedaald van € 0,94 over het eerste halfjaar 2007 tot € 0,71. Het aantal gemiddeld uitstaande aandelen bedroeg 9 900 000.

Strategie
De drie belangrijkste strategische kernpunten van Ballast Nedam in 2008 zijn:
Het vergroten van de waarde van de onderneming door het verder verbeteren van de operationele prestatie van de onderneming (‘operational excellence’) en door het verhogen van de structurele marge door de mix van activiteiten te wijzigen: naar verhouding meer ontwikkeling alsmede meer beheer van het onderhoud en van de exploitatie ten opzichte van het bouwen en naar verhouding meer actief in niches (zoals offshore windmolens, industriebouw, internationale projecten, grote complexe projecten, hoogbouw en CNG stations).

Het versterken van de voor- en achterkant van de horizontale waardeketen door grondposities te verwerven en de activiteiten op het gebied van projectontwikkeling versterken, door het beheer van het onderhoud en van de exploitatie te versterken en door het innemen van een vooraanstaande plaats in de publiek-private samenwerkingsmarkt (PPS).

Het versterken van de toeleverende bedrijven in de verticale waardeketen door het verder completeren van het productenaanbod en het uitbouwen van de specialistische bedrijven, door het verder verbeteren van de operationele prestaties van de prefab bedrijven en door het vervangen en mogelijk uitbreiden van de posities voor de grondstofwinning.

Bijlagen
1. Segmentatieoverzicht omzet, EBIT, marge, nettoresultaat, orderportefeuille, operationele kasstroom en investeringskasstroom
2. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
3. Geconsolideerde balans
4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht

De bij dit persbericht opgenomen geconsolideerde winst-en-verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht zijn gebaseerd op de waarderingsgrondslagen zoals opgenomen in de opgemaakte jaarrekening 2007.

Het hele persbericht inclusief bijlagen kunt u downloaden via www.ballast-nedam.nlDeel dit artikel:                   

ProRail verkleint CO2-voetafdruk: daling in CO2-uitstoot zet door
Nieuwsbericht
Magnetische veiligheidsschakelaar van Pilz nu ook als rvs-variant verkrijgbaar
Weblogposting
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Tempo in aanpak onbewaakte overwegen
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Pier Eringa maakt transfer van ProRail naar Transdev
Nieuwsbericht
Duurzaam zoab van KWS krijgt eerste certificaat van Asfaltkwaliteitsloket
Nieuwsbericht
Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Gebruik openbaar vervoer in provincie Utrecht blijft stijgen
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Start inspraak Verlegging N825 Nettelhorsterweg
Nieuwsbericht
Provincie Noord-Brabant stimuleert aanschaf elektrische deelauto's
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor bereikbaar Nederland
Nieuwsbericht
Zelfrijdende auto's in de stad stap dichterbij
Nieuwsbericht
Provincie Zuid-Holland koopt grond aan voor Slimme Centrale
Nieuwsbericht
Minister pakt knelpunt scheepvaart bij Nijmegen aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]