Definitie


IA

Restated Implementation Agreement

Het Restated Implementation Agreement (RIA) is het contract voor met name de infrastructuur (muv de onderbouw) van de HSL-Zuid. Het is een contract tussen de Staat der Nederlanden en Infraspeed. Dit is een design, build, finance and maintain contract (DBFM) met een looptijd van 30 jaar vanaf aanvang bouw, waarvan de eerste vijf jaar bouwperiode en daarna 25 jaar exploitatie. De exploitatie van de treindienst is later separaat aanbesteed (gegund aan Hispeed) en maakt geen deel uit van dit contract.

Dit contract is op Angelsaksische leest geschoeid, hoewel het Nederlandse recht van toepassing is. Op 5 december 2001 is het RIA ondertekend door David Gedney van Infraspeed en de ministers Tineke Netelenbos en Gerrit Zalm.

Het totale contract is in de Engelse taal geschreven en omvat in zijn huidige vorm zo'n 5000 pagina's tekst en figuren. In dit artikel is kort de inhoud beschreven van de verschillende hoofdstukken en bijlagen van het RIA, of IA zoals het ook vaak wordt genoemd.

De eerste 98 pagina's zijn de eigenlijke lmplementation Agreement. Deze agreement bevat 23 clausules, die in een aantal gevallen verwijzen naar de bijlagen. Daarna volgen de 35 bijlagen, die "schedules" worden genoemd.

Schedule 1: Definitions and Interpretation

Dit Schedule omvat definities van een groot aantal begrippen uit de lmplementation Agreement. Verder bevat het ondermeer informatie over wat er gebeurt als er nieuwe versies van een document komen. Verder zit er een lijst in van "excluded assets"(delen van de HSL-Zuid die niet door de Infra Provider (IP, in dit geval Infraspeed) beheerd hoeven te gaan worden) en is erin aangegeven wat de grenzen van de Infra Provider scope zijn.

Schedule 2: Conditions Precedent To Be Achieved By The lnfrastructure Provider

Dit Schedule omvat de ontbindende voorwaarden die Infraspeed had, voorafgaand aan de ondertekening van de IA. Aan enkele ontbindende voorwaarden werd voldaan bij het afsluiten van de inhoudelijke contracten (mei/juni20O1), aan andere pas bij de Financial close (december 20Ol). Eén van de ontbindende voorwaarden was bijvoorbeeld dat IPCM moest instemmen met de performance simulation methodology (hoe gaat de Infra Provider er voor zorgen dat er een Performance simulation model komt)

Schedule 3: Termination

In dit Schedule is beschreven onder welke voorwaarden het contract kan worden opgezegd, voordat de looptijd is verstreken.

Schedule 4: Consents To Be Obtained By The State

Hierin wordt verwezen naar het stuk waarin de vergunningen ("Consents") zijn opgenomen die de Staat moet verwerven. De vergunningen die niet door de Staat geregeld hoeven te worden, moeten door de IP worden geregeld.

Schedule 5: (geen titel)

Dit Schedule is onderverdeeld in '10 Parts', waarvan de titels voor zich spreken: Part 1: Scope and Deliverables Hierin wordt allereerst omschreven wat de IP moet doen aan "HSL activiteiten" (Project Management, System Engineering, Maintenance, Renewals, Documentatie en Asset Life Report). Verder is aangegeven wat de IP moet doen in het kader van de ontwikkeling en acceptatie van de diverse Systemen en welke systemen hij moet leveren. Tenslotte wordt ingegaan op de overdracht van de IP spullen na afloop van de 25-jarige gebruiksfase. In de bijlage bij Part 1 worden de documenten opgesomd die de IP (eenmalig en regelmatig) moet leveren. Veel van die documenten zijn in een eerste versie op de DoA (Date Of Agreement, 1 juni 20O1) geleverd.

Part 2. Functional Specification De functionele eisen waar de IP aan moet voldoen, onderverdeeld naar
 • Algemene Eisen,
 • Command / Control/ Communication Systemen,
 • Spoorsystemen,
 • Tractievoedingen -distributie,
 • Diverse Elementen,
 • Comfort voor de reiziger, en
 • Ancillary Equipment (= mechanische en elektrische installaties)
Part 3: Interface Specification Civils Infrastructure) Als bijlage bij dit Part 3 is een overzicht opgenomen van de eisen die ten behoeve van de IP in de civiele contracten zijn opgenomen.

Part 4: Interface Specification (Rolling Stock) Betreft zaken als aslasten, treinlengtes, pantografen, Profiel Van Vrije Ruimte, geluid en karakteristieken van het materieel.

Part 5: Environmental Specification Dit betreft onderwerpen als klimatologische omstandigheden, geluid, trilling, elektromagnetische compatibiliteit, waterafvoer, archeologie en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Part 6: Interface specification. Beschrijft de interface bij de Belgische grens, voor wat CCC(Command, Control, Communication), sporen en tractie energievoorziening betreft.

Part 7: Interface Specification (Connecting Systems) Beschrijft de interface met de door Railsystemen te realiseren systemen en met het bestaande NS net, voor wat CCC (Command, Control, Communication) sporen en tractie energievoorziening betreft. In de bijlagen bij Part 7 worden tekeningnummers opgesomd die de lay-out van de beveiliging bij Railsystemen weergeven,en die het alignement weergeven

Part 8: Safety and Health Requirements Specification Dit Part betreft zowel de Spoorwegveiligheid als de veilige arbeidsomstandigheden.

Part 9: Barendrecht Section Specification Beschrijft de interface bij Barendrecht, voor wat CCC (Command, Control, Communication), sporen en tractie energievoorziening betreft. Part 1O: Specification Attached Documents Dit Part bestaat uit een overzicht van alle tekeningen die behoren bij de Parts 1 tot en met 9 van Schedule 5

Schedule 6: Infrastructure Proposals

In Schedule 6 zijn een aantal verschillende categorieën documenten opgenomen: Part1: Mandatory Documents

Dit zijn documenten die de IP verplicht moet leveren. In bepaalde gevallen zijn slechts delen van die documenten verplicht. wijzigen in de "Manadatory Documents" is alleen mogelijk door middel van een IP Variation Proposal of een State Variation Proposal. Ze bestaan uit (de verplichte delen van het): Renewals Plan

Het verplichte deel van dit plan heeft alleen betrekking op Spoor en Bovenleidingen beschrijft wanneer deze onderdelen worden vernieuwd. . Asset Handover Plan Beschrijft wat de IP na afloop/beëindiging van zijn contract overdraagt aan de Staat en hoe de IP gaat laten zien dat eea niet "uitgewoond is". Maintenance Plan

Het verplichte deel van dit planheeft betrekking op spoor, bovenleiding en op de conditie van de door de IP te leveren spullen. Hier komt bijvoorbeeld aan de orde op welk moment scheuren gerepareerd moeten worden en hoe groot een graffiti"tag" moet zijn, voordat de IP deze moet verwijderen. Systems Verification and Validation Plan

Dit plan beschrijft welke processen, procedures en andere zaken IP zal gebruiken om te laten zien dat ze geleverd hebben wat is afgesproken. Safety Management Plan

In dit plan wordt beschreven hoe de IP waarborgt dat vanaf de ondertekening van het contract tot aan het einde van de 25-jarige gebruiksfase veilig wordt gewerkt. Requirement Compliance Matrix (RCM)

Hierin is voor elke eis uit Schedule 5 aangegeven op welke wijze de IP gaat aantonen dat hij aan die eis heeft voldaan, bijvoorbeeld door visuele inspectie, door een rapport van een onafhankelijke instantie, of door middel van een goedgekeurde safety case Training Plan

Hoe de IP medewerkers van de Staat en de Taak Organisaties gaat opleiden voor het gebruik van de systemen die door de IP worden geleverd. Part 2: Non Mandatory Documents

Dit zijn de documenten die de IP mag leveren en waar hij zonder toestemming wijzigingen in mag aan brengen. Het betreft delen uit het "Technical Proposal" dat behoorde tot het "Best and Final offer" (BAFO) van Infraspeed, gedateerd 2 maart 2OO1. Part 3: Structure Of Data, Exchange of Data and Related Software

Dit betreft eisen die gesteld worden aan de software die de IP gebruikt en aan welke eisen (bijvoorbeeld) tekeningen moeten voldoen (ondermeer wat de laagindeling betreft). Part 4: Indicative Programme For Commencement Milestones, Earliest commencement Dates, Shared Access Dates, Target Connection Dates and Maintenance Yard Access Dates.

Nadere uitleg is niet nodig omdat de vlag in dit geval de lading prima dekt.

Schedule7: Change Procedure

Hierin wordt de wijzigingsprocedure beschreven, waarbij ondermeer het IP Variation Proposal en het State Variation Proposal aan de orde komen.

Schedule 8: Project Monitoring Conditions

Hierin worden de mogelijkheden en rechten beschreven die de Staat heeft om zich ervan te overtuigen dat de IP op de goede weg is om aan de eisen uit het contract te voldoen en dat (tijdens de gebruiksfase) nog steeds aan die eisen wordt voldaan. Het recht van de Staat om te auditen wordt hier beschreven.

Schedule 9: Civils Contracts And Contractors
 • In Part 1 van dit schema zijn de contractdocumenten opgesomd die gesloten zijn met de Civiele Projectbureaus, inclusief de voorde IP relevante tekeningen.
 • In Part 2 worden de documenten opgesomd die het reïerentie-ontwerp van Railsystemenbeschrijven.
 • In Part 3 worden de contractdocumenten opgesomd die betrekking hebben op de contracten in Barendrecht en worden de einddata opgenomen van de civiele projecten
 • Part 4 is een algemene beschrijving van de diverse relevante contracten binnen HSL-Zuid.
 • Part 5 somt de RAS contracten op die betrekking hebben op de civiele werkzaamheden van de RAS.

  Schedule 10: Dates For Civils Assets Completion
In dit schema zijn de einddata opgenomen van de civiele projekten van Railsystemen, van Barendrecht en van het Belgische deel van de HSL-Zuid.

Schedule 11 : Agreement Relating To Maintenance Co-ordination Between The Infrastructure Provider, RIB and RVL

Nadat een aantal definities is gegeven,volgt de overeenkomst die gesloten is tussen genoemde partijen voor de samenwerking tijdens de gebruiksfase van de HSL. Doel daarbij is om samen tot een zo economisch mogelijke wijze van gebruiken, beheren en instandhouden te komen. Denk daarbij aan toegang tot elkaars gebieden en gebouwen, afstemming van vernieuwingsplannen en claims. Als bijlagen bij deze overeenkomst zijn onder meer de civiele contracten opgenomen zoals vermeld in Schedule 1, de lijst van "Excluded Assets" zoals opgenomen in Schedule 1 en een geschillenprocedure.

Door Infraspeed B.V. en ProRail B.V. zijn nav deze Schedule 11 afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in operationele procedures en zijn van toepassing op de transitiegebieden en raakvlakken ("interfaces") tussen ProRail en Infraspeed.

Schedule 12: Arrangements With The Kingdom Of Belgium

Hierin de afspraken en regelingen met België, onder meer wat coördinatie en onderhoud betreft.

Schedule 13: Undertakings To Public Authorities

Hierin de overeenkomsten ("undertakings") met bijvoorbeeld gemeentes, brandweer en waterschappen.

Schedule 14: Certificate Of Availability (COA)

Dit is het formulier waarin de Staat verklaart dat de Infra Provider een infrastfuctuur heeft geleverd die aan de gestelde eisen voldoet. Zodra onder dit formulier een geldige handtekening staat, begint de maandelijkse beschikbaarheidsvergoeding

Schedule 15: Lenders' Direct Agreement

Dit is de overeenkomst tussen de IP en zijn geldschieters. Het is een soort kopie van de lmplementation Agreement. De reden dat deze is opgenomen in de IA, is dat de Staat het recht heeft om te zien wat voor overeenkomst IP heeft met zijn banken. Die banken hebben een "Technical Advisor": Scott Wilson Railways (Dit is een Brits adviesbureau). Behalve de Public Private Partnership van de IP is er ook een "conventioneel contract".

Schedule 16: Insurance

Dit schedule omvat onder meer de CAR (Construction All Risc) verzekering. Er zit een polis in die een vertraagde start van het project afdekt; de Staat wilde zo'n polis voor zowel de Civils als voor de Train Operation Companies en voor de IPCM. Er maken nog meer verzekeringen deel uit van het pakket dat onder Schedule 16 is omschreven. Door dit grote pakket verzekeringen, krijgt de Staat "kwantumkorting" op deze verzekeringen.

Schedule 17: Performance Payment Regime

Dit Schedule bevat de formules om te bepalen hoeveel de Staat in een bepaalde periode aan de Infraprovider moet betalen voor het leveren van de beschikbaarheid van de infrastructuur. Factoren die daarbij een belangrijke spelen,zijn:
 • Availability (beschikbaarheid). Deze wordt bepaald door de geplande reistijd te vergelijken met de werkelijke reistijd. De treinvertraging op het moment dat deze het IP gedeelte van de HSL binnenrijdt, wordt de IP daarbij natuurlijk niet aangerekend, evenmin als de factoren waar de IP niet voor verantwoordelijk is (bijvoorbeeld een voetbalvandaal die aan de noodrem trekt).
 • Conditie van de IP spullen. Er is een boete voor het niet in een goede toestand verkeren van de IP spullen. Mankementen en vervuiling moeten binnen een bepaalde tijd door de IP worden opgelost, anders krijgt de IP boete. Dit gaat vooral over graffiti en de conditie van de geluidsschermen omdat deze zo duidelijk zichtbaar zijn. De gehanteerde herste herstelperiodes zijn grotendeels gebaseerd op de RIB standaarden hiervoor.
 • Extra benodigde buitendienststellingen
Als de IP behalve de 5 uur per nacht plus één dubbelsporige buitendienststelling per twee weken nodig heeft, kan hij extra buitendienststellingen kopen. Naar mate deze langer van tevoren worden geboekt, zijn deze goedkoper. In de boete zit ook een factor die wordt bepaald door de grootte van het deel van het traject dat buitendienst wordt genomen.

ln Schedule 17 is een lijst opgenomen van gebeurtenissen die niet aan de IP worden toegerekend ("non attributal events" (NAE)). Verder bevat dit Schedule de jaarlijkse vergoeding van de Staat aan de IP.

Schedule18: Compensation And Relief

In dit Schedule wordt beschreven wat er gebeurt als iets niet langer tot de IP scope behoort, als bepaalde zaken vertraagd raken, of als er wijzigingen in de afspraken of eisen optreden. Zowel voor de bouwfase (5 jaar) als voor de gebruiksfase (25 jaar) zijn regelingen opgenomen voor:
 • Wetswijzigingen
 • Wijzigingenin het belastingstelsel
 • Vertragingen ("delay events")
 • Overname van de HSL door de Staat
 • Wijzisingen in de Interfaces (zie ook Schedule 11)
 • "Act Of God" ("toeval")
 • Maatregelen die moeten doorgevoerd om problemen bij de civils op te lossen
Voor elk van de compensaties die de Staat betaalt in bovenstaande gevallen geldt een drempelwaarde; bovendien moet de IP laten zien dat als zo'n geval zich voordoet, dit ook daadwerkelijk effect heeft op de winst van de IP. Verder zijn er voor de gebruiksfase in Schedule 1 zogenoemde "relief events" gedefinieerd, die de IP verlossen van bepaalde verplichtingen. Een voorbeeld van zo'n relief event is een landelijke staking in Nederland, mits die meer dan 48 uur duurt. In Annex 1 bij Schedule 18 wordt het "construction cost variation mechanism" beschreven, waarmee wordt berekend hoeveel extra bouwkosten de IP in rekening mag brengen ten gevolgevan een "Compensation Event".

Schedule 19: Records And Record Retention

Hierin is beschreven welke documenten en gegevens de IP moet bewaren en hoe lang.

Schedule 20: Dispute Resolution Procedure

Dit Schedule beschrijft hoe wordt omgegaan met verschillen van mening. Er wordt een "Committee Of Experts" beschreven dat hiermee een contractuele status heeft gekregen. De bevoegdheden van dit Committee is hierbij een belangrijk onderwerp. Verder wordt in Schedule 20 ingegaan op wie de kosten van het inhuren van expertise draagt.

Schedule 21: Notices

Beschrijft waar brieven en andere stukken naartoe moeten worden gestuurd.

Schedule22: Railway Bill

De aktiviteiten van de IP houden verband met (ondermeer) de nieuwe Spoorwegwet.

Schedule23: Form Of Performance Bond

Dit Schedule bevat het formulier dat is ingevuld en ondertekend ten behoeve van de bankgarantie van €25 miljoen die de IP heeft moeten afgeven bij ondertekening van het contract. Daarna zijn er 3 momenten waarop de bankgarantie telkens met 12,5 miljoen Euro moet worden verhoogd door de IP:
 • 9 maanden na financial close
 • 1 oktober 2002
 • 1 juli 2003.
De bankgaranties worden teruggegeven door de Staat zodra de IP voor meer dan 62,5 miljoen Euro heeft gebouwd.

Schedule 24: Civils Co-ordination Provisions

In dit Schedule is beschreven:
 • Welke info IPCM aan de IP moet leveren op het gebied van de civiele
onderbouw
 • Welke info de IP aan IPCM moet leveren op het gebied van de civiele onderbouw
 • Hoe deze info moet worden uitgewisseld

  Schedule 25: Financial Model And Performance Simulation Model
Het "Financial Model" is een grote spreadsheet waarin de IP heeft aangegeven op welke momenten ze hoeveel geld gaan uitgeven en wanneer ze dat geld weer terug verdienen. Aan de hand van dit model kan IPCM zien of, wanneer en hoeveel de IP financieel gecompenseerd moet worden voor bepaalde zaken.

Het Performance Simulation Model (PSM) is een rekenmodel dat opgesteld moet worden door de IP en waarmee berekend kan worden wat het effekt op de beschikbaarheid is van "verstoringen". Die verstoringen kunnen komen bijvoorbeeld komen doordat een vandaal aan de noodrem trekt, een gebroken wisseltong of doordat er een koe op de rails staat. Niet alle verstoringen zullen de IP dus worden aangerekend. Met de uitkomst van het Performance Simulation Model wordt bepaald welke boetes worden ingehouden op de maandelijkse beschikbaarheidsbetalingen. Het is dan ook van belang dat het PSM gecertificeerdis door een externe Instantie. In Schedule 25 is aangegeven op welk moment het PSM moet worden geactualiseerd. Het PSM moet door de IP bij een externe partij in bewaring worden gegeven en er is vastgelegd dat IPCM hierover de beschikking krijgt als de IP er niet meer is.

Schedule 26: Manual Of Indemnified Claims

Dit Schedule beschrijft hoe wordt omgegaan met schadeloosstelling ("indemnified") claims.

Schedule 27: Connecting Systems Co-ordination Provisions

Dit Schedule definiëert welke info moet stromen tussen de Staat en de IP en over hoe de IP-systemen worden aangesloten op de buitenwereld. Het betreft de Programmering, het ontwerp en de bouw van de "connecting systems". Ook de planning voor het uitwisselen van informatie over deze onderwerpen maakt er deel van uit. Schedule 27 heeft géén betrekking op de civiele interfaces; die staan in Schedule 24.

Schedule 28: Agreed Base Case Output From The Financial Model

Dit Schedule beschrijft het financiëel businessmodel van de IP: de uitgaven en de financiering. Een soort 30-jarige begroting.

Schedule 29: Indexation

Beschrijft hoe omgegaan wordt met de indexering van bedragen.

Schedule 30: GSM-R Communication Provisions

Hierin wordt verwezen naarde overeenkomst die RIB heeft met Mobirail voor de realisatie van GSM-R op de HSL-Zuid. Ondermeer de performance van GSM-R komt hierin aan de orde.

Schedule 31 : Inspections

Overal waar zaken worden overgedragen aan de IP (civiele onderbouw) of waar andere systemen aangesloten worden op de IP systemen (interfaces met Belgische systemen, interfaces met systemen van RAS), zal de IP inspecties willen doen. Dit Schedule gaat hierop in.

Schedule 32: Intentionally Deleted

Het enige Schedule dat er niet is en toch ook weer wel.....

Schedule 33: Adjusted Performance Fees For Deferred Target Dates

Dit Schedule gaat in op de aanpassingen in de Performance Fees in het geval dat de Staat besluit om de oplevering van de IP objecten 3, 6 of 9 maanden naar achteren te schuiven. De Staat van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In dit Schedule wordt veel verwezen naar Schedule 17: Performance Payment Regime.

Schedule 34: Power Of Attorney For David S. Gedney

Het briefje dat David Gedney gemachtigd was om namens Infraspeed de overeenkomst met de Staat te ondertekenen.

Schedule35: Interest Rate Hedging Programme

"Hedging" betekent "bescherming tegen variaties in de rente". Hierover zijn met de IP afspraken gemaakt.

Bron: Iets bewerkt overgenomen van: Implementation Agreement for dummies. Frits Couwenberg, HSL-Zuid projectorganisatie. Versie van 23 juli 2004

Deze gegevens stammen uit Railpedia. Railpedia is in 2010 in Infrasite opgenomen.
Wilt u gegevens gewijzigd hebben of heeft u vragen, neemt u dan contact op met de redactie van Infrasite.

This page was last changed in Railpedia on Jul 15, 2008 by katja torbijn.


Deze definitie of dit lemma wijzigen? Een nieuw lemma starten? Dat kan! Klik hier en mail ons!


Deel dit artikel:                   

Warm en droog weer geeft lage rivierafvoeren en waterkwaliteitsproblemen
Nieuwsbericht
Spectrum Advies & Design en Luminext starten samenwerking
Nieuwsbericht
Liander maakt elektriciteitsnet in Haarlem klaar voor de toekomst
Nieuwsbericht
KWS wint onderhoud provinciale wegen Utrecht met 'schone lucht plan'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naar een circulaire bouweconomie in 2050
Weblogposting
Benoeming secretaris-generaal bij Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt Heijmans groot onderhoud aan rijksweg A79
Nieuwsbericht
Extra geld voor aanpak overwegen spoor
Nieuwsbericht
Deltares Software Dagen (DSD-NL): Webinar: Probabilistic Toolkit: Deel 1, Introductie - Effecten van onzekerheden
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
A28 krijgt nieuwe LED verlichting voorzien van smart lighting technologie van Luminext
Weblogposting
NS verliest door Corona € 4,7 miljard aan inkomsten over 5 jaar
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
Gezamenlijke oproep AFNL-NOA, Cumela en Onderhoud NL: ook na de bouwvak mogelijkheid tot NOW
Nieuwsbericht
Fugro wint belangrijk contract voor de verbreding van de A9 tussen Holendrecht en Badhoevedorp
Nieuwsbericht
EIB: Sterke afname orderportefeuilles in de burgerlijke- en utiliteitsbouw
Nieuwsbericht
Zo ziet station Zandvoort er nu uit
Nieuwsbericht
Missie geslaagd: snelheidsverlaging snel en veilig doorgevoerd
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]