Add to Google
Follow Infrasite on Twitter

Infrasite.nl Go to the Infrasite.nl LinkedIn group - Infrasite Rail Go to the Infrasite Rail LinkedIn group

 


Eventspecials
Verkeer en Mobiliteit 2012
Infrasite Beursspecial InfraTech 2013
Rail-Tech Europe 2013
Infrasite Beursspecial Intertraffic Amsterdam
Deltaplan Duurzaam Vervoer


Sector Specials
Advies & Consultancy
Automatisering / CAD / Software
Bruggen & Tunnels
Civiele Engineering
Duurzaamheid/MVO/CO2
Energie
Elektrisch opladen
Elektrotechniek
Financiering & Aanbesteden
Geluid
GWW
Kabels & Leidingen
Mobiliteit
Openbaar Vervoer
Openbare Ruimte en Steden
Parkeren
Personeel & Carrière
Prinsjesdag
Projecten & Projectmanagement
Rail
Risicomanagement
Signaling / ERTMS
Training & Opleiding
Veiligheid
Verkeer
Waterbouw & Delta's
Wegen


Inhoud
Home
Infrasite Articles
Infrasite Bedrijvengids
Infrasite Catalogue
Infrasite Competence
Infrasite Definitions
Infrasite Documents
Infrasite Events
Infrasite Innovatie
Infrasite Jobs
Infrasite Mobile
Infrasite Nieuws
Infrasite Nieuwsbrief
Infrasite Products
Infrasite Projecten
Infrasite Specials
Infrasite Training
Infrasite Weblogs
Infrasite Zoeken


Adverteren
Adverteren op Infrasite


Andere uitgaven
Infrasite.net
InfraWeblogs.nl
InfraWeblogs.com


Infrasite is hét vakmedium over alle modaliteiten, infrastructuur, projecten, wegenbouw, railbouw, waterbouw, verkeer, energie, pijpleidingen, veiligheid, intermodaliteit, multimodaliteit en mobiliteit.

© Infrasite 2002 - 2012
Infrasite Articles
Interview met Jan van Meijl, VDL Bus & Coach Nederland, over Collectief Vervoer
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

Interview met Gerbrand Klijn over de toekomst in Mobiliteit en Multimodale Reisinformatie
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

Interview met Michel Boerrigter, Founder en Director Calendar42, over de toekomst in mobiliteit
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

naar aanleiding van het congres Innovatieve Mobiliteitsconcepten op 26 maart 2015
Interview met Rien van der Knaap over Collectief Vervoer en de ontwikkeling hiervan
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

Interview met Ruud van Heugten, Noord-Brabant, over veiligheid en onderhoud van infrastructuur
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

naar aanleiding van Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur op 18 en 19 maart 2015
Interview met Iddo Keuning, Royal HaskoningDHV, over Asset Management in de infra
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

naar aanleiding van Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur op 18 maart 2015
26-02-2015
Interview met Iddo Keuning, Royal HaskoningDHV, over Asset Management in de infra
Geschreven door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

Interview met Iddo Keuning, Leading Professional Asset Management bij Royal HaskoningDHV.
Iddo Keuning is spreker op het congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur op 18 en 19 maart in Nieuwegein.1. Advies- en ingenieursbureau DHV heeft tijdens de Wegenbouwkundige Werkdagen 2004 de CROW-prijs gewonnen voor de beste bijdrage met een toekomstvisie op het beheer van openbare ruimte (zie Infrasite 21-06-2004). Daarin pleiten de auteurs voor een 'herbezinning op het beheer van openbare ruimte omdat veel te weinig rekening wordt gehouden met het belang van burgers'. U was één van de auteurs van de winnende bijdrage 'Een pleidooi voor praktisch beheer van de buitenruimte'. Wat zijn sindsdien de ontwikkelingen geweest?

Ons pleidooi ging niet alleen over meer ruimte voor de burger, maar ook in bredere zin, dat de blik meer van  buiten naar binnen gericht moest zijn. Dat er minder beleid moest worden gemaakt en dat beleid concreter en duidelijker moest zijn en concreet vertaald moest worden naar actie en projecten.
Er is sindsdien veel veranderd. De samenleving verandert snel en de druk op overheden om mee te veranderen wordt steeds groter. Belangrijke ontwikkelingen zijn:
  • Doorgaande bezuinigingen dwingen efficiëntie en effectiviteit af.
  • De roep om transparantie spoort overheden aan om duidelijker te zijn in wat ze willen en in hoeverre dat daadwerkelijk is gerealiseerd.
  • Veel overheden zijn begonnen met, of flink op weg om, hun organisatie te professionaliseren, door bijvoorbeeld en invoeren van Lean-management en de toepassingen van de principes van Asset Management (ISO-NEN 55000)
  • Veel gemeenten zijn hard bezig om na te denken wat precies de verhoudingen tussen burger en overheid moet zijn. In elk geval niet alleen in de rol van klant of belastingbetaler. De participatiesamenleving, de 'Doe-democratie' krijgt her en der gestalte en geeft meer ruimte voor initiatieven van burgers (en platforms).
  • De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan door en geven meer en meer mogelijkheden om online informatie uit te wisselen en te delen. Bijvoorbeeld: ik kan nu met een App op elk moment een melding over de openbare ruimte doorgeven met een foto en coördinaten erbij.
Maar natuurlijk is er nog veel te doen. De veranderingen vragen niet alleen aanpassingen van processen, organisaties, middelen etc, maar eerst en vooral verandering van gedrag en houding (cultuur) van mensen. En dat vraagt tijd.  
Helaas zijn nog veel overheden hun oplossingen aan het zoeken in organisatiestructuren. Een gemiddelde gemeente reorganiseert eens per vijf jaar. Als dat snel en effectief kan, is dat prima. Vaak zie ik nog medewerkers en management veel tijd besteden aan zulke reorganisaties waarbij de aandacht voor de te maken verbeteringen verslapt of helemaal wegvalt. Mijn advies; hou op met grote reorganisaties, maar maak kleine optimalisaties en hou ze beperkt. Het probleem zit bijna altijd in de processen en de manier waarop mensen samenwerken en niet in de structuren en aansturingslijnen.
 
 
2. Op de website www.de7bouwstenen.nl wordt gesteld dat elke organisatie baat heeft bij een strategisch assetmanagementplan dat ontwikkeld is op basis van de organisationele doelstellingen en geïmplementeerd wordt via het beleid. Waarom heeft elke organisatie daar baat bij? Kunt u voorbeelden geven?

Een Strategisch Asset Management Plan (SAMP) is een begrip uit de ISO-NEN 55000 en is de vertaling van het beleid naar de uitvoering. In veel organisaties ontbreekt een goede en transparante vertaling van beleid naar uitvoering, ook wel tactische planvorming genoemd (zie ook ons pleidooi).  In veel beheerorganisaties zijn er beleidsplannen en is er uitvoering. Vaak zit daar een groot gat tussen. Beleidsmedewerkers produceren beleidsdocumenten en de technische medewerkers maken de jaarplannen, zonder dat daar veel verband tussen zit. Kern van de oplossing is op welke wijze prioriteiten worden gesteld in de planning. Nu gebeurt dat vooral door technische medewerkers op basis van technische criteria die voor verschillende disciplines (groen, grijs, water) niet vergelijkbaar zijn. Met name de toepassing van risicomanagement in dit proces maakt integrale afwegingen mogelijk waarbij ook echt op de belangen van de stakeholders wordt gestuurd.
 

3. Werkt Asset Management in de infra kostenbesparend? Kunt u uitleggen waarom?

Dat vraagt een toelichting. Het hangt er namelijk van af ten opzichte waarvan deze 'besparingen' worden afgezet. Als dat ten opzichte van de huidige budgetten is (en zo wordt dat in bezuinigingsoperaties meestal geïnterpreteerd) dan is het antwoord: Niet persé. Soms wel, soms niet. Als een overheid al veel te lage budgetten heeft om voorzieningen of infrastructuur op een minimaal acceptabel niveau te onderhouden, dan zal de toepassing van het concept van Asset Management resulteren in de conclusie dat de huidige budgetten opgehoogd moeten worden.
Wat de toepassing van Asset Management wél oplevert, is dat daar waar té veel geld wordt uitgegeven om meerwaarde voor de gebruikers te creeëren, deze verliezen kunnen worden gelokaliseerd en kunnen worden vermeden. Het gaat daarbij uiteindelijk om de optimalisatie van de balans van vereiste prestaties, acceptabele risico's en betaalbare kosten. Dat kan overigens niet alleen bereikt worden met de principes van Asset Management, maar ook die van Lean-management.
 

4. Heeft Asset Management invloed op nieuwbouw van infrastructurele werken? Kunt u uitleggen hoe?
 
Jazeker! Een van de kernprincipes van Asset Management is de sturing op de lange termijn, dus over de gehele levenscyclus van voorzieningen, vanaf bouw of aanschaf, gebruik en instandhouding tot en met sloop of vervanging. Een zeer robuust of slim ontwerp vraagt mogelijk hogere investering en mogelijk lagere gebruiks- en beheerkosten. Nadenken over de manier waarop een voorziening gedurende de gehele levensloop zal worden gebruikt, welke mogelijke veranderingen er plaats vinden en wat daarbij de beheerkosten zullen zijn, is van groot belang om de totale levenskosten te minimaliseren.
Grote onzekerheden over de toekomstige ontwikkelingen kunnen ook van invloed zijn op de keuzes in het ontwerp. Wellicht is het dan beter om een constructie te kiezen die niet 80, maar misschien 20 jaar meegaat.
Het vraagt nog wel dat organisaties grote stappen nemen. Verschillen in kennis, taal, cultuur, informatie, financiering en organisaties maken het lastig om de wereld van ontwerpers en bouwers enerzijds en de wereld van gebruikers en beheerders dichter bij elkaar te brengen.
 

5. Is Asset Management voldoende ingebed in beheerorganisaties in de infra? Hoe kan dit verbeteren?

Dat verschilt sterk. Veel beheerorganisaties zijn hard bezig om grote verbeterslagen te maken. RWS, provincies, waterschappen en ook diverse (met name grote) gemeenten leveren grote inspanningen en hebben goede resultaten geboekt. Er zijn ook beheerorganisaties die redelijk zelfverzekerd achterover leunen met de gedachte 'Wij hebben het altijd goed gedaan, dus er valt weinig te verbeteren' Die neiging komt voort uit het feit dat 'Asset Management' een container begrip is én een hype, waarbij soms de suggestie wordt gewekt dat alles echt héél anders moet. Dat is vaak tegen het zere been én meestal niet waar! Asset Management is geen wondermiddel en veel dingen gaan al goed. Kern is de vraag: ben je bereid om met de bril van de ISO-NEN 55000 (hét kader voor Asset Management) kritisch naar je eigen organisatie en processen te kijken en wil je graag beter zijn dan gisteren? Het blind meedoen aan de hype van 'Asset Management' levert niks op, behalve veel gedoe zonder resultaat. Kritisch je eigen organisatie onder de loep leggen en verbeteren dat levert ook gedoe op, maar dan wél met resultaat. Is Asset Management voldoende ingebed in beheerorganisaties? Nee, nog lang niet, maar de goede stappen worden wel gezet. Toyota is al zestig jaar bezig om z'n eigen organisatie te verbeteren en zijn nog niet klaar! Scania al 15 jaar en zeggen 'Wij staan aan het begin'. Dan weten we ook waar de Nederlandse beheerorganisaties van de overheid én het bedrijfsleven staan.

Andere recente artikelen
Cybersecurity bij infrastructurele projecten
Interview Jan Muizelaar over inspelen op de vervangingsvraag aan civieltechnische kunstwerken
Interview Wies Vonck, programmadirecteur Sluizen RWS, over 'Voldoen aan de wensen van de beheerder'
Speech Martin van Pernis: Vijf jaar Vernieuwing in de bouw
Interview Ton Hesselmans, Rinus Kuijper, Marco Berkhout: iAMPro als dashboard voor assetmanagement
Interview Walter Suy, Niels Meijerink en Bernard Witteveen van CROW over lancering CROW ProContract
Interview met Marleen Hovens en Emile Oostenbrink van CROW over 'Verkeerskunde: techniek of gedrag?'
Interview met Marco Maréchal over Omgevingsmanagement
Interview met Arthur Klink, IGOV, naar aanleiding van lezing op Dag van Verkeer & Mobiliteit 2014
Interview met Johan Koolwaaij en Marcel Bijlsma van Mobidot over 'Verplaatsingsgedrag in kaart'
Interview met Robert Koolen van Heijmans over De Energieneutrale Stad
Interview met Florian Hupkes van NS over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Anna Bootsma van ProRail over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Remko Kamstra, Cyber Adviseurs, over Kwaliteit C in een ander daglicht
Interview Piet Verburg, NSVV over bijeenkomst Licht & Beleving - Rol ambtenaar in netwerksamenleving
Interview René Nelissen en Arnoud Drevijn: Inzicht in integrale vervangingsbehoefte in OR
Frank Hagemeier, Siemens: 'Coöperatieve mobiliteit zal wegkantgebonden signalering vervangen'
Interview met Sebald van Royen, Directeur bij BAM Rail bv, over 175 jaar spoor in Nederland
Betuweroute bakermat kennis infraprojecten
Interview met Cees Tommel, directeur Keyrail, over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Corina de Jongh over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Léon Linders, Alstom Nederland
Interview with Christopher Irwin, Vice chair, European Passengers' Federation (EPF)
Interview Infrasite met staatssecretaris Mansveld naar aanleiding van de Lange Termijn Spooragenda
Interview met Esmé Kalshoven, Hoofd Inframanagement ERTMS NS Reizigers
Jan Koers, Directeur Intraffic: 'Beter spoor door topcorridors en meer intercity's'
Interview met Lourens Klok (HP) en Rob Huibers (Andes) over Multimodale Reisinformatie
Interview Ingrid de Bondt, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland over beheer en onderhoud in de infra
Interview Robbert de Ridder, directeur BAM Infra Asset Management over beheer en onderhoud in infra
Prestatiecontracten bij beheer en onderhoud
Interview met Richard van der Weide, Intergo, over Ergonomie en Human Factors in de infra
Interview Martie van der Vlist, Henri Palm over Multimodale Reisinformatie
Keuze tussen beheren of vervangen is vorm van evenwicht
Interview Infrasite met minister Schultz van Haegen over de weg naar Duurzame Mobiliteit
Interview met VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma over ontwikkelingen in de openbare ruimte
Interview met Michel Boerrigter over Multimodale Reisinformatie naar aanleiding van PlanLab
Interview met Jacco Lammers van Go About over Multimodale Reisinformatie
Interview met Floriaan Tasche, Directeur Openbare Verlichting Philips Nederland
Interview met Hans van Leeuwen, DGMR, over het verwezenlijken van Duurzaam Vervoer
Interview met Elbert Lievense, Stichting DOET / ICU, over 'Duurzaam Vervoer, hoe nu verder'
Interview met Marieke Martens, TNO, over 'Mobiliteit en Gedrag' - Tussentijdse Resultaten
Interview met Hassan Elammouri, gemeente Amersfoort, over Handvatten voor (data)beheer
Interview met Harro Verhoeven, CROW, over lezing Beeldkwaliteit in OR
Interview met Ellen de Vries van Het Lux Lab over lezing Lichtontwerpen 2.0
Interview met Arthur Klink, IGOV, over lezing Visie op OVL in 2030
Maxime Verhagen: Bezuinigen op bouw kost 11.000 banen
Interview met Kees Ellerbroek, Lloyd's Register Rail, over Entity in Charge of Maintenance (ECM)
Interview met Gerbrand Klijn, provincie Noord-Brabant, over multimodale reisinformatie
Interview met minister Melanie Schultz van Haegen over het project 'Multimodale Reisinformatie'
Evaluatie WION en de gevolgen voor riolering
Kansen in de bestaande woningmarkt
Railforum: Spoorvervoer moet voorsprong in duurzaamheid uitbreiden
Leergang Baanbrekers In De Bouw: Succes krijgt vervolg in Baanbrekerswerkplaats
Gouden Wissel
Wij optimaliseren het onderhoudsboekje, daardoor dalen de kosten
Havenbedrijf Rotterdam kiest voor maximale veiligheid N15 - Maasvlakte II
Lloyd's Register Seminar - Maximaal betrouwbaar materieel vanaf dag 1
Ambacht en vakmanschap voor het buigen van spoor
Parametrische modellen
Lloyd's Register Rail Europe B.V. introduceert SmartFleet®
Zestig stations veiliger met poortjes
Klimaatbestendigheid Ring Utrecht onderzocht
Virtual Engineering breekt door
Plan-m.e.r. verbetert gemeentelijke mobiliteit en leefomgeving
Duurzame Infrastructuur: 'Er is veel winst te behalen'
Kunstwerken vervangen of renoveren?
ViA15 aan vooravond cruciaal besluit
Incidenten kunnen beter gemanaged worden
Floating Car Data van TomTom
Klanttevredenheid belangrijkste business issue voor ingenieursbureaus
Wat er in de Miljoenennota zou moeten staan
Projectbureau ZuidasDok levert krachttoer in Amsterdam-Zuid
Betere doorstroming op A2 Hooggelegen
Hartelbrug interactief ontworpen in i-Room
Meer treinen op hetzelfde spoor
Elektrische auto grijpt de macht
'Integrale aanpak benutten levert veel winst op'
Beoordelen van economische vraagstukken bij aanleg en beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen
Wagemaker doet verslag van de BIMCaseweek 2011
Automobilisten: milieu soms belangrijker dan portemonnee
BEVB van kracht
Samenvatting rapport Hoe groeit het regionaal openbaar vervoer?
Aanbesteding openbaar vervoer heeft hoge prijs
Leegstand Kantoren: een uitdaging?!
Benchmark rioleringszorg 2010
Een nieuwe BIR?
Eerste afstudeerders Geïntegreerd Bouwen
Meer aandacht voor onderwijs in de gww
STS-passages 2009 Management-samenvatting
Een spoorboekje voor de toekomst van NS en ProRail
Netwerksysteem van Peek lost files Woerden op
Eindrapport OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven
Vermijdbare overlast drinkwaterleidingen door bouw
Publieke advies- en ingenieursbureaus moeten inhoudelijk meer gaan samenwerken
Railforum Jaarcongres 2010: showtime!
Vervlechting kan oplevering infrastructurele werken versnellen
3D-simulatie voorspelt voetgangersgedrag op stations
John Vredenberg, gemeente Amersfoort: “3D-ontwerp wordt een communicatiegereedschap”
Assetmanagement ontzorgt overheden
Beleidsevaluatie TaskForce Mobiliteitsmanagement 2010 Management samenvatting
Analyse rijksbegroting 2011
Samenvatting Deltaprogramma
Bouwend Nederland: op peil houden van investeringen in infrastructuur en waterbeheer
Energiezuinig van brak naar zoet water uit diepe ondergrond
Eerherstel voor Zuid-Hollandse kust
Informeel ruimtelijk planproces
Brainport Zuidoost-Brabant stimuleert hightech mobiliteitoplossingen
Zonder flexibele organisatie lopen megaprojecten vast
Elektrisch vervoer stimuleert onderwijs en werkgelegenheid in Amsterdam
Kans van slagen projecten groter door betrokkenheid bewoners
Vroegtijdige afstemming bevordert graafrust
'De omgeving heeft invloed. Die bron van onzekerheid moet je managen.'
Langetermijneffecten van coöperatieve informatiesystemen onderbelicht
De NMa staat een normale relatie tussen ProRail en NS in de weg!
Hogesnelheidslijnen voor de Deltametropool nut of onzin?
CBS: Opnieuw daling aantal verkeersdoden in 2009
Coöperatief rijden voorkomt spookfiles
Mijlpalen voor verbreding snelweg A15
Slechte informatie-uitwisseling en communicatie grootste oorzaak faalkosten
Minder files door robuust verkeersnetwerk en ICT
LBN Betonproducten vraagt steun voor afwateringsproject Ghana
Advies Deltawet
'Moderne bouwsector kan niet zonder netwerken'
Mobiliteitsmakelaar makelt en schakelt naar de behoefte aan mobiliteit
Jan Boeve: Vernieuwingsplatform Bouw moet slag naar praktijk nu echt gaan maken
SWOV-rapport Ernstig gewonde verkeersslachtoffers in Nederland in 1993-2008 Samenvatting
Nieuwe hoogspanningsmasten in Nederland
Prefab HSB-overlaging winnaar prijsvraag Minder verkeershinder bij renovatie stalen bruggen
Ontwerpproject Kardinge draagt bij aan verbetering Civil 3D
Verslag zesde Kennisdag Inspectie Waterkeringen
Nedap en de verkeerstoegang in een autoluw stadscentrum
Een uitnodiging aan u
Mobiliteitsbalans 2009 Samenvatting
Zes gemeenten gaan met proefprojecten K&L aan de slag
Eindadvies adviescommissie verkenning Toekomst Afsluitdijk
Samenvatting DIJK EN MEER Eindrapportage verkenning Toekomst Afsluitdijk
Terugblik op het project IPS Deventer
Rotonde of verkeerslichten?
Toespraak van de Prins van Oranje tijdens Symposium Smart and Sustainable Built Environments 2009
Opleidingsbedrijven krijgen meer leerlingen terug
Alstom onthult prototype Prima II
Thales: ETCS voor het eerst in Amerika toegepast
Hightech buizenscherm absorbeert en reduceert het geluid van de A2
Evaluatie Proefvakken Rollpave
Projectbeheersing megaprojecten op schrift gesteld
Mobiliteit in 2039: De mobiliteitsvisie van Siemens Mobility
Cooperative Systems on the Road: van theorie naar praktijk
Samenvatting onderzoek 'Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering'
Beleving van verkeersonveiligheid; Een probleemverkenning over subjectieve veiligheid
Ontwerprichtlijn paalmatrassen in aantocht
N347 Goor-Rijssen veiliger door milieuvriendelijke bermen
Kilometerheffing benadrukt verkeerssysteem als geheel én de rol van ieder individu
Samenvatting rapport 'Milieueffecten wegverkeer'
Topinstituut in Breda maakt Nederland nummer één in logistiek
ZEEKRACHT, duurzame energie van de Noordzee
Parkeren onder water in caissons
Manifest Flora- en Faunawet
Xaf Utberg over de railmarkt
Hoe druk is het nu werkelijk op het Nederlandse spoor?
Het belang van openbaar vervoer, de maatschappelijke effecten op een rij
Parkeerergernissen blijven Nederlanders plagen
Onderzoek gebruikersinterface parkeerautomaten voor kenteken-invoer
Project Parkeergarage Tropicana
Waterwonen valt in het water door wet- en regelgeving
Bouwen op het water voor een veilige toekomst
De uitgangspunten voor de WION: Veiligheid bevorderen, economische schade terugdringen
Vereniging van Waterbouwers VBKO maakt een rondje Waterschappen
Maatregelenpakket Bouwend Nederland
Integraal denken is de beste garantie voor de toekomst van (de ontwikkeling van) rail
Hoe zorgen we voor een betaalbaar OV voor elke portemonnee?
Frequentieverhoging in de Randstad
Risicobeheersing kabels en leidingen aan de voordeur
Walk4Water: 21 maart 2009 - Lopen voor water redt levens
SWOV Standpunt nut en de noodzaak van verkeersborden
Convenant A2: helden van de vernieuwing
Bedrijfsleven toont interesse in regionale spitsmijdenprojecten
NS biedt onverwachte ingangen voor trainees
KTB Competenties van de procesmanager stedelijke vernieuwing
Visie Yacht: arbeidsmarkt hoger opgeleiden blijft kansrijk
Jonge professionals bestaan niet
Masteropleiding Urban & Area Development
Baanbrekers in de Bouw: snelgroeiende opleiding vernieuwingsgezinde professionals
'Ervaringscertificaat dwingt je na te denken over wat je echt wilt in je werk'
Foto's 'Beroepen op het spoor'
FNV-crisisplan wil positie werknemer versterken
Veilig werken aan de railinfra: blokschakelaar niet het ei van Columbus
Kennis belangrijke productiefactor voor de bouw
Kredietcrisis, dreiging voor PPS?
Uw project op tijd en binnen budget? Liever niet!
Financiering in aanbesteding van infrastructuur
Omgevingsbeïnvloeding bij Binnenstedelijke Ondergrondse Projecten
De kredietcrisis: checklist voor de commissaris
Werken aan vertrouwen, column van de gemeentelijke ombudsman Ulco van de Pol
Rapport Gemeentelijke Ombudsman Noord-Zuidlijn Vijzelgracht, deel 1
Minder faalkosten door goed risicomanagement
Regieraad Bouw maakt tussenbalans op
Leidraad Aanbesteden voor de Bouw in januari 2009 beschikbaar
Resultaten Onderzoek FNV Bondgenoten Spooronderhoud
Verkenning autoverkeer 2012
Samenvatting van het rapport van de Commissie Meerkosten OV-chipkaart
Samenvatting eindadvies Deltacommissie ‘SAMEN WERKEN MET WATER’
Discussievraag - hoe zorg je ervoor dat elk politiek klimaat een railklimaat is?
Aanpassing Eurovignet Richtlijn maakt wegtransport duurzamer
Invloed van de omgeving bij het realiseren van grote projecten
Mega Trucks of toch maar over de rails?
Historisch benzinestation schuift 50 meter op
Noise Reducing Measures and their Influence on the Wheel-Rail System
Eindrapportage Innovatieprogramma Geluid
Verkeersmanagement A2 Rondweg Den Bosch
Omschakelinrichting geïnstalleerd - Deventer voorbereid op SAT van EBS+
Concrete sleepers for ballasted and non-ballasted track
Aanpak Mobiliteitsprojecten Anders Betalen voor Mobiliteit
Voertuigen met ogen, oren en een brein
Gezocht! Innovatieve oplossing voor berging van 500.000 m3 water
Mobiliteitsbalans 2008 Congestie in perspectief
Samenvatting Advies Commissie Ruding 'Op de goede weg en het juiste spoor'
Storingsgevoelige locaties
Sturen op infrastructuren. Een investeringsopdracht (Infrastructures. Time to invest)
Rapport Gesternte van het Streekvervoer van Klaas de Vries
Rapport GIDEON Basisvoorziening geo-informatie Nederland
Gun onze trots het hoofdrailnet!
Ronald Waterman met zijn oplossing van het fileprobleem in Netwerk
Rapport ‘Sneller en Beter’ van de Commissie Elverding
Advies Lijnen naar 2040
Amsterdam Cycling to Sustainability' platform voor duurzame mobiliteit opgericht
RLC Interface
Hacking of the Mifare RFID smartcard
Security hole in world's most popular smartcard
Straks niemand meer onbespied door het leven
VNONCW: A4 loopt vast in juristerij
Snelwegpanorama's in Nederland
Stedelijk Verkeersmanagement in Helmond
 Laatste Nieuws

Meer nieuws
Aanmelden Nieuwsbrief
 Gerelateerde Definities

Definities toevoegen?
Meer Definities!
 Gerelateerde Documenten

Documenten toevoegen?
Meer documenten!
 Gerelateerd Event

Events toevoegen?
Infrasite Events!
 Gerelateerd Nieuws

Meer nieuws
Gericht nieuws
 Gerelateerde Artikelen

Meer artikelen

(Advertenties)