Add to Google
Follow Infrasite on Twitter

Infrasite.nl Go to the Infrasite.nl LinkedIn group - Infrasite Rail Go to the Infrasite Rail LinkedIn group

 


Eventspecials
Verkeer en Mobiliteit 2012
Infrasite Beursspecial InfraTech 2013
Rail-Tech Europe 2013
Infrasite Beursspecial Intertraffic Amsterdam
Deltaplan Duurzaam Vervoer


Sector Specials
Advies & Consultancy
Automatisering / CAD / Software
Bruggen & Tunnels
Civiele Engineering
Duurzaamheid/MVO/CO2
Energie
Elektrisch opladen
Elektrotechniek
Financiering & Aanbesteden
Geluid
GWW
Kabels & Leidingen
Mobiliteit
Openbaar Vervoer
Openbare Ruimte en Steden
Parkeren
Personeel & Carrière
Prinsjesdag
Projecten & Projectmanagement
Rail
Risicomanagement
Signaling / ERTMS
Training & Opleiding
Veiligheid
Verkeer
Waterbouw & Delta's
Wegen


Inhoud
Home
Infrasite Articles
Infrasite Bedrijvengids
Infrasite Catalogue
Infrasite Competence
Infrasite Definitions
Infrasite Documents
Infrasite Events
Infrasite Innovatie
Infrasite Jobs
Infrasite Mobile
Infrasite Nieuws
Infrasite Nieuwsbrief
Infrasite Products
Infrasite Projecten
Infrasite Specials
Infrasite Training
Infrasite Weblogs
Infrasite Zoeken


Adverteren
Adverteren op Infrasite


Andere uitgaven
Infrasite.net
InfraWeblogs.nl
InfraWeblogs.com


Infrasite is hét vakmedium over alle modaliteiten, infrastructuur, projecten, wegenbouw, railbouw, waterbouw, verkeer, energie, pijpleidingen, veiligheid, intermodaliteit, multimodaliteit en mobiliteit.

© Infrasite 2002 - 2012
Infrasite Articles
Interview met Ruud van Heugten, Noord-Brabant, over veiligheid en onderhoud van infrastructuur
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

naar aanleiding van Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur op 18 en 19 maart 2015
Interview met Iddo Keuning, Royal HaskoningDHV, over Asset Management in de infra
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

naar aanleiding van Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur op 18 maart 2015
Cybersecurity bij infrastructurele projecten
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

belangrijk issue als het gaat om verkeerssystemen en tunneltechnische installaties
Interview Jan Muizelaar over inspelen op de vervangingsvraag aan civieltechnische kunstwerken
Door: NIB

naar aanleiding van Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur op 18 maart 2015
Interview Wies Vonck, programmadirecteur Sluizen RWS, over 'Voldoen aan de wensen van de beheerder'
Door: NIB

naar aanleiding van Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur op 18 maart 2015
Speech Martin van Pernis: Vijf jaar Vernieuwing in de bouw
Door: Vernieuwing Bouw

IMPULS! 26 januari 2015
27-01-2015
Speech Martin van Pernis: Vijf jaar Vernieuwing in de bouw
Geschreven door: Vernieuwing Bouw

Geachte dames en heren,

Vandaag is een bijzondere dag. We vieren het vijfjarig bestaan van Vernieuwing Bouw. En we vieren de transitie van Vernieuwing Bouw naar De Bouwcampus.
In 2010 is Vernieuwing Bouw begonnen. Op de eerste IMPULS! stond ik op een zeepkist in het LEF center in Utrecht. Ik heb Vernieuwing Bouw geïntroduceerd als een onafhankelijk netwerk op topniveau, met als taak het transitieproces in de bouwsector te versnellen en te verstevigen. Het doel van vernieuwing is te komen tot een hogere maatschappelijke meerwaarde, door vergroting van het rendement voor alle partijen. Denk aan meer kwaliteit, een kortere bouwtijd, lagere kosten en betere duurzaamheid.

Ik heb daar het beeld geschetst van een reisorganisatie: Vernieuwing Bouw is het netwerk van vernieuwers, reislustige mensen, die graag met anderen op pad gaan naar soms nog onbekende bestemmingen. De taken van het bestuur en het team van Vernieuwing Bouw heb ik omschreven als verkennen van routes en bestemmingen, bijeenbrengen van de juiste reisgezelschappen, en het faciliteren van de gezelschappen onderweg. Het bestuur en het team plannen en organiseren geen reizen, maar faciliteren de partners waar nodig tijdens hun reis. U komt bij ons om op reis te gaan, niet om door de gidsen heen te bladeren!

Op basis van een verkenning in het veld zijn drie thema’s benoemd, namelijk ketensamenwerking, levensduurdenken en vernieuwend leiderschap. Dat zijn als het ware de regio’s waarnaar de reisgezelschappen afreizen. Het is hierbij nadrukkelijk de bedoeling dat deelnemers en partners zich tot actieve reizigers ontwikkelen; zelf het initiatief gaan nemen om activiteiten op de gekozen aandachtsgebieden te ontplooien. Vernieuwing Bouw levert hiervoor het besloten platform voor ontmoeting, kennisuitwisseling en samenwerking, zowel fysiek als virtueel.

Zo zijn wij in 2010 gestart. Het netwerk was toen nog beperkt tot zo’n 20 partijen. Inmiddels zijn we in vijf jaar tijd gegroeid tot bijna 80. Een zeer gevarieerd gezelschap, kijk maar eens rond: aan opdrachtgevers ziet u: het rijk, gemeenten, waterschappen, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Er is een grote diversiteit aan marktpartijen: natuurlijk bouwbedrijven, installateurs, architecten, ingenieursbureaus en toeleveranciers, maar ook consultants, projectmanagement, software en advocaten. En als derde hoeksteen ziet u de kennis wereld: hogescholen, universiteiten en kennisinstituten en –netwerken.

Vernieuwen is een zoektocht waarbij het doel helder is, maar de snelste weg er naar toe is onbekend. Als netwerk hebben we veel verschillende activiteiten ontplooid om de weg te vinden. Wij hebben hierbij steeds onze oorspronkelijke opgave in het oog gehouden: Vernieuwing Bouw is geen instituut dat dingen voor u onderzoekt of doet, wij faciliteren partijen om gezamenlijk tot resultaten te komen. Vernieuwing Bouw is het netwerk, het netwerk is Vernieuwing Bouw.

Dit is tot uiting gekomen in de vele activiteiten die we samen ondernomen hebben. We hebben gewerkt aan het verder brengen van ketensamenwerking in de woningbouw, door de opzet van een platform, de Ketenacademie en een Ketenmonitor. Ook in de infra zijn veel partners gezamenlijk bezig met een concrete pilot rond ketensamenwerking.

Binnen de fora zijn indringende gesprekken gevoerd, waardoor het onderling begrip vergroot is. Deelnemers geven aan dat de fora en masterclasses hen helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Het onderling uitwisselen van ervaringen, samenwerken over uw eigen organisatiegrenzen en het opnemen van nieuwe kennis en inzichten leidt voor u tot een beter en bewuster vakmanschap.

Masterclasses hebben u op weg geholpen met sociale media, veranderingsstrategieën en maatschappelijke betrokkenheid.

Ook heeft u gezamenlijk een aantal projecten opgepakt, onder andere over Value Cases, Gunnen op waarde, Probabilistisch ramen, en de Zero energy tunnel. In 2013 en 2014 is door veel partijen hard gewerkt aan de Prestatieladder Sociaal Ondernemen voor de bouw, de PSO Bouw, aangeboden aan minister Blok.

Met minister Schultz zijn diverse overleggen geweest waarbij de infra partners echt als groep aan tafel zaten, en niet als verzameling bedrijven.

In het Bestuurlijk Platform Professioneel Opdrachtgeverschap (BPPO) hebben veel onderwerpen geleid tot een andere aanpak. Zo is het onderwerp ‘Vergunning verlenen in een dag’ opgepakt en aangepast naar ‘vergunning verlenen in een half uur’ in een andere gemeente.

Vernieuwing in de bouw
Wij werken met elkaar aan vernieuwing in de bouwsector. Wat is daar nu van terecht gekomen? Om te beginnen moet ik constateren dat de crisis, die ook al bestond bij de start van ons netwerk, nog steeds doorgaat. Dat maakt het overigens extra bijzonder dat we bijna 80 betalende partners hebben. Inmiddels is bij de koplopers in de bouw het besef doorgedrongen dat de crisis niet iets tijdelijks is. Er is sprake van een grote maatschappelijke transitie. Twee jaar geleden heeft Tony Bosma dat op onze IMPULS! bij VolkerWessels indringend neergezet. Vorig jaar is op de IMPULS! bij KPMG door Don Ward, van onze Engelse zusterorganisatie Constructing Excellence, duidelijk gemaakt dat deze transitie ook internationaal speelt.

Ik wil jullie in herinnering brengen de Transitie Agenda Bouw, die in 2008 op het congres van PSIBouw en de Regieraad Bouw is gepresenteerd. De transitiepaden die daarin zijn benoemd, passen binnen de maatschappelijke transitie. Destijds, zeven jaar geleden, vond het merendeel van de sector het nog een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Met ons netwerk van koplopers zijn we de vier transitiepaden gaan bewandelen. En vergeet niet, vijf jaar geleden was dit nog toekomstmuziek: 1. bouworganisaties als dienstenleveranciers, 2. bouwen creëert maatschappelijke meerwaarde, 3. een leidende en innovatieve bouwsector, en 4. de blik naar buiten. Inmiddels zijn dit normale uitgangspunten voor moderne opdrachtgevers en marktpartijen.

Er wordt gewerkt met nieuwe contractvormen, de eindgebruiker staat steeds meer centraal, er wordt vaker gegund op kwaliteit in plaats van laagste prijs. Uit onderzoek is verder gebleken dat partijen in de bouwsector die investeren in ketensamenwerking, levensduurdenken en vernieuwend leiderschap, sterker staan in de crisis. Partijen die vernieuwen, zijn ook bezig zich om te vormen tot lerende organisaties. Ook dat is een belangrijk thema in ons netwerk.

De transitie is in volle gang. En dat doet op veel plaatsen pijn. De bouwvolumes zijn nog steeds laag, vele ondernemingen zijn in de problemen geraakt. Tot voor kort was de wijsheid: Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Maar die tijd is voorbij! Als je blijft doen wat je deed, kan je morgen out of business zijn! En daarom kijken wij als bestuur van Vernieuwing Bouw ook vooruit.

Slot: toekomst op en met De Bouwcampus
Vernieuwing Bouw is uitgegroeid tot een rijkgeschakeerd gezelschap. We hebben elkaar ontmoet en leren kennen tijdens de vele bijeenkomsten. Ik heb van veel mensen gehoord dat uit contacten of ideeën uit masterclasses en forum bijeenkomsten nieuwe activiteiten opgezet zijn. Jullie hebben veel kennis opgehaald en gedeeld. In een sterk versnipperde sector weten partijen elkaar nu beter te vinden. Er wordt echt naar elkaar geluisterd, het gesprek in deze setting is al waardevol op zichzelf.

In december heb ik u een brief gestuurd over de nieuwe weg die wij als bestuur ingeslagen zijn. Als vernieuwers blijf je natuurlijk vooruit kijken. Een belangrijke ontwikkeling waar wij in de afgelopen jaren aan hebben bijgedragen, is de totstandkoming van De Bouwcampus. De Bouwcampus is een initiatief om de vernieuwing vanuit projecten verder te ontwikkelen. De Bouwcampus begeleidt als expeditieleider opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisontwikkelaars in praktijkgerichte pilots en experimenten. Het beoogde resultaat: een versnelling van innovatie, met inspirerende praktijkvoorbeelden om het structureel anders aan te pakken. Daarnaast is De Bouwcampus ook deze plek in Delft, waar partijen die actief zijn in waardecreatie voor de bouwsector zich kunnen vestigen.

De besturen van Vernieuwing Bouw en De Bouwcampus hebben elkaar opgezocht en onderzocht hoe we de gezamenlijke meerwaarde voor de bouwsector en de maatschappij zo groot mogelijk kunnen maken. Dat heeft geleid tot het besluit om de krachten te bundelen. Wij menen dat een bundeling zal bijdragen aan de vernieuwing van de bouwsector. Vernieuwen doe je niet door stil te blijven staan. Het netwerk Vernieuwing Bouw vormt een stevige pijler onder de nieuwe Bouwcampus.

Vanmiddag heeft mijn bestuur de statutenwijziging vastgesteld waarmee de Stichting Vernieuwing Bouw wordt omgevormd naar Stichting De Bouwcampus. Dat betekent ook een naamswijziging: vanaf 1 maart heten wij niet meer Vernieuwing Bouw, maar De Bouwcampus. Voor u als partner in het netwerk Vernieuwing Bouw betekent dit dat u, naast onze gebruikelijke activiteiten, toegang krijgt tot de co-creatie activiteiten op De Bouwcampus.

Deze nieuwe fase vraagt ook om nieuwe reisleiders. Vanmiddag hebben wij een interim bestuur benoemd dat verantwoordelijk is voor de integratie van Vernieuwing Bouw en De Bouwcampus. Dit bestuur is samengesteld uit de besturen van de twee gebundelde organisaties. Jan Hendrik Dronkers is tot voorzitter benoemd, zelf ben ik vice-voorzitter. Op 1 oktober dit jaar zal een nieuw bestuur aantreden.

Naast een verandering van het bestuur, zal er ook een verandering in de teams plaatsvinden. Vanaf 1 januari zijn het vvv-team en het team van Vernieuwing Bouw samengevoegd tot ondersteuningsteam van de Bouwcampus. Louis de Quelerij en Jacqueline Schlangen zullen in de overgangsfase nog nauw betrokken blijven. De nieuwe teamleider zullen we later vanmiddag aan u voorstellen.

Ik sluit af. Na vijf jaar samen op pad te zijn, is het Netwerk Vernieuwing Bouw aangekomen op de Bouwcampus. Dit is natuurlijk geen eindstation. We gaan door met ons netwerk, we blijven elkaar ontmoeten en kennis maken en delen. Ik heb vertrouwen in de verdere reis. Ik dank u voor uw inzet en uw aandacht.

Lees hier het persbericht Vernieuwing Bouw ontwikkelt door in De Bouwcampus.


Andere recente artikelen
Interview Ton Hesselmans, Rinus Kuijper, Marco Berkhout: iAMPro als dashboard voor assetmanagement
Interview Walter Suy, Niels Meijerink en Bernard Witteveen van CROW over lancering CROW ProContract
Interview met Marleen Hovens en Emile Oostenbrink van CROW over 'Verkeerskunde: techniek of gedrag?'
Interview met Marco Maréchal over Omgevingsmanagement
Interview met Arthur Klink, IGOV, naar aanleiding van lezing op Dag van Verkeer & Mobiliteit 2014
Interview met Johan Koolwaaij en Marcel Bijlsma van Mobidot over 'Verplaatsingsgedrag in kaart'
Interview met Robert Koolen van Heijmans over De Energieneutrale Stad
Interview met Florian Hupkes van NS over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Anna Bootsma van ProRail over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Remko Kamstra, Cyber Adviseurs, over Kwaliteit C in een ander daglicht
Interview Piet Verburg, NSVV over bijeenkomst Licht & Beleving - Rol ambtenaar in netwerksamenleving
Interview René Nelissen en Arnoud Drevijn: Inzicht in integrale vervangingsbehoefte in OR
Frank Hagemeier, Siemens: 'Coöperatieve mobiliteit zal wegkantgebonden signalering vervangen'
Interview met Sebald van Royen, Directeur bij BAM Rail bv, over 175 jaar spoor in Nederland
Betuweroute bakermat kennis infraprojecten
Interview met Cees Tommel, directeur Keyrail, over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Corina de Jongh over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Léon Linders, Alstom Nederland
Interview with Christopher Irwin, Vice chair, European Passengers' Federation (EPF)
Interview Infrasite met staatssecretaris Mansveld naar aanleiding van de Lange Termijn Spooragenda
Interview met Esmé Kalshoven, Hoofd Inframanagement ERTMS NS Reizigers
Jan Koers, Directeur Intraffic: 'Beter spoor door topcorridors en meer intercity's'
Interview met Lourens Klok (HP) en Rob Huibers (Andes) over Multimodale Reisinformatie
Interview Ingrid de Bondt, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland over beheer en onderhoud in de infra
Interview Robbert de Ridder, directeur BAM Infra Asset Management over beheer en onderhoud in infra
Prestatiecontracten bij beheer en onderhoud
Interview met Richard van der Weide, Intergo, over Ergonomie en Human Factors in de infra
Interview Martie van der Vlist, Henri Palm over Multimodale Reisinformatie
Keuze tussen beheren of vervangen is vorm van evenwicht
Interview Infrasite met minister Schultz van Haegen over de weg naar Duurzame Mobiliteit
Interview met VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma over ontwikkelingen in de openbare ruimte
Interview met Michel Boerrigter over Multimodale Reisinformatie naar aanleiding van PlanLab
Interview met Jacco Lammers van Go About over Multimodale Reisinformatie
Interview met Floriaan Tasche, Directeur Openbare Verlichting Philips Nederland
Interview met Hans van Leeuwen, DGMR, over het verwezenlijken van Duurzaam Vervoer
Interview met Elbert Lievense, Stichting DOET / ICU, over 'Duurzaam Vervoer, hoe nu verder'
Interview met Marieke Martens, TNO, over 'Mobiliteit en Gedrag' - Tussentijdse Resultaten
Interview met Hassan Elammouri, gemeente Amersfoort, over Handvatten voor (data)beheer
Interview met Harro Verhoeven, CROW, over lezing Beeldkwaliteit in OR
Interview met Ellen de Vries van Het Lux Lab over lezing Lichtontwerpen 2.0
Interview met Arthur Klink, IGOV, over lezing Visie op OVL in 2030
Maxime Verhagen: Bezuinigen op bouw kost 11.000 banen
Interview met Kees Ellerbroek, Lloyd's Register Rail, over Entity in Charge of Maintenance (ECM)
Interview met Gerbrand Klijn, provincie Noord-Brabant, over multimodale reisinformatie
Interview met minister Melanie Schultz van Haegen over het project 'Multimodale Reisinformatie'
Evaluatie WION en de gevolgen voor riolering
Kansen in de bestaande woningmarkt
Railforum: Spoorvervoer moet voorsprong in duurzaamheid uitbreiden
Leergang Baanbrekers In De Bouw: Succes krijgt vervolg in Baanbrekerswerkplaats
Gouden Wissel
Wij optimaliseren het onderhoudsboekje, daardoor dalen de kosten
Havenbedrijf Rotterdam kiest voor maximale veiligheid N15 - Maasvlakte II
Lloyd's Register Seminar - Maximaal betrouwbaar materieel vanaf dag 1
Ambacht en vakmanschap voor het buigen van spoor
Parametrische modellen
Lloyd's Register Rail Europe B.V. introduceert SmartFleet®
Zestig stations veiliger met poortjes
Klimaatbestendigheid Ring Utrecht onderzocht
Virtual Engineering breekt door
Plan-m.e.r. verbetert gemeentelijke mobiliteit en leefomgeving
Duurzame Infrastructuur: 'Er is veel winst te behalen'
Kunstwerken vervangen of renoveren?
ViA15 aan vooravond cruciaal besluit
Incidenten kunnen beter gemanaged worden
Floating Car Data van TomTom
Klanttevredenheid belangrijkste business issue voor ingenieursbureaus
Wat er in de Miljoenennota zou moeten staan
Projectbureau ZuidasDok levert krachttoer in Amsterdam-Zuid
Betere doorstroming op A2 Hooggelegen
Hartelbrug interactief ontworpen in i-Room
Meer treinen op hetzelfde spoor
Elektrische auto grijpt de macht
'Integrale aanpak benutten levert veel winst op'
Beoordelen van economische vraagstukken bij aanleg en beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen
Wagemaker doet verslag van de BIMCaseweek 2011
Automobilisten: milieu soms belangrijker dan portemonnee
BEVB van kracht
Samenvatting rapport Hoe groeit het regionaal openbaar vervoer?
Aanbesteding openbaar vervoer heeft hoge prijs
Leegstand Kantoren: een uitdaging?!
Benchmark rioleringszorg 2010
Een nieuwe BIR?
Eerste afstudeerders Geïntegreerd Bouwen
Meer aandacht voor onderwijs in de gww
STS-passages 2009 Management-samenvatting
Een spoorboekje voor de toekomst van NS en ProRail
Netwerksysteem van Peek lost files Woerden op
Eindrapport OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven
Vermijdbare overlast drinkwaterleidingen door bouw
Publieke advies- en ingenieursbureaus moeten inhoudelijk meer gaan samenwerken
Railforum Jaarcongres 2010: showtime!
Vervlechting kan oplevering infrastructurele werken versnellen
3D-simulatie voorspelt voetgangersgedrag op stations
John Vredenberg, gemeente Amersfoort: “3D-ontwerp wordt een communicatiegereedschap”
Assetmanagement ontzorgt overheden
Beleidsevaluatie TaskForce Mobiliteitsmanagement 2010 Management samenvatting
Analyse rijksbegroting 2011
Samenvatting Deltaprogramma
Bouwend Nederland: op peil houden van investeringen in infrastructuur en waterbeheer
Energiezuinig van brak naar zoet water uit diepe ondergrond
Eerherstel voor Zuid-Hollandse kust
Informeel ruimtelijk planproces
Brainport Zuidoost-Brabant stimuleert hightech mobiliteitoplossingen
Zonder flexibele organisatie lopen megaprojecten vast
Elektrisch vervoer stimuleert onderwijs en werkgelegenheid in Amsterdam
Kans van slagen projecten groter door betrokkenheid bewoners
Vroegtijdige afstemming bevordert graafrust
'De omgeving heeft invloed. Die bron van onzekerheid moet je managen.'
Langetermijneffecten van coöperatieve informatiesystemen onderbelicht
De NMa staat een normale relatie tussen ProRail en NS in de weg!
Hogesnelheidslijnen voor de Deltametropool nut of onzin?
CBS: Opnieuw daling aantal verkeersdoden in 2009
Coöperatief rijden voorkomt spookfiles
Mijlpalen voor verbreding snelweg A15
Slechte informatie-uitwisseling en communicatie grootste oorzaak faalkosten
Minder files door robuust verkeersnetwerk en ICT
LBN Betonproducten vraagt steun voor afwateringsproject Ghana
Advies Deltawet
'Moderne bouwsector kan niet zonder netwerken'
Mobiliteitsmakelaar makelt en schakelt naar de behoefte aan mobiliteit
Jan Boeve: Vernieuwingsplatform Bouw moet slag naar praktijk nu echt gaan maken
SWOV-rapport Ernstig gewonde verkeersslachtoffers in Nederland in 1993-2008 Samenvatting
Nieuwe hoogspanningsmasten in Nederland
Prefab HSB-overlaging winnaar prijsvraag Minder verkeershinder bij renovatie stalen bruggen
Ontwerpproject Kardinge draagt bij aan verbetering Civil 3D
Verslag zesde Kennisdag Inspectie Waterkeringen
Nedap en de verkeerstoegang in een autoluw stadscentrum
Een uitnodiging aan u
Mobiliteitsbalans 2009 Samenvatting
Zes gemeenten gaan met proefprojecten K&L aan de slag
Eindadvies adviescommissie verkenning Toekomst Afsluitdijk
Samenvatting DIJK EN MEER Eindrapportage verkenning Toekomst Afsluitdijk
Terugblik op het project IPS Deventer
Rotonde of verkeerslichten?
Toespraak van de Prins van Oranje tijdens Symposium Smart and Sustainable Built Environments 2009
Opleidingsbedrijven krijgen meer leerlingen terug
Alstom onthult prototype Prima II
Thales: ETCS voor het eerst in Amerika toegepast
Hightech buizenscherm absorbeert en reduceert het geluid van de A2
Evaluatie Proefvakken Rollpave
Projectbeheersing megaprojecten op schrift gesteld
Mobiliteit in 2039: De mobiliteitsvisie van Siemens Mobility
Cooperative Systems on the Road: van theorie naar praktijk
Samenvatting onderzoek 'Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering'
Beleving van verkeersonveiligheid; Een probleemverkenning over subjectieve veiligheid
Ontwerprichtlijn paalmatrassen in aantocht
N347 Goor-Rijssen veiliger door milieuvriendelijke bermen
Kilometerheffing benadrukt verkeerssysteem als geheel én de rol van ieder individu
Samenvatting rapport 'Milieueffecten wegverkeer'
Topinstituut in Breda maakt Nederland nummer één in logistiek
ZEEKRACHT, duurzame energie van de Noordzee
Parkeren onder water in caissons
Manifest Flora- en Faunawet
Xaf Utberg over de railmarkt
Hoe druk is het nu werkelijk op het Nederlandse spoor?
Het belang van openbaar vervoer, de maatschappelijke effecten op een rij
Parkeerergernissen blijven Nederlanders plagen
Onderzoek gebruikersinterface parkeerautomaten voor kenteken-invoer
Project Parkeergarage Tropicana
Waterwonen valt in het water door wet- en regelgeving
Bouwen op het water voor een veilige toekomst
De uitgangspunten voor de WION: Veiligheid bevorderen, economische schade terugdringen
Vereniging van Waterbouwers VBKO maakt een rondje Waterschappen
Maatregelenpakket Bouwend Nederland
Integraal denken is de beste garantie voor de toekomst van (de ontwikkeling van) rail
Hoe zorgen we voor een betaalbaar OV voor elke portemonnee?
Frequentieverhoging in de Randstad
Risicobeheersing kabels en leidingen aan de voordeur
Walk4Water: 21 maart 2009 - Lopen voor water redt levens
SWOV Standpunt nut en de noodzaak van verkeersborden
Convenant A2: helden van de vernieuwing
Bedrijfsleven toont interesse in regionale spitsmijdenprojecten
NS biedt onverwachte ingangen voor trainees
KTB Competenties van de procesmanager stedelijke vernieuwing
Visie Yacht: arbeidsmarkt hoger opgeleiden blijft kansrijk
Jonge professionals bestaan niet
Masteropleiding Urban & Area Development
Baanbrekers in de Bouw: snelgroeiende opleiding vernieuwingsgezinde professionals
'Ervaringscertificaat dwingt je na te denken over wat je echt wilt in je werk'
Foto's 'Beroepen op het spoor'
FNV-crisisplan wil positie werknemer versterken
Veilig werken aan de railinfra: blokschakelaar niet het ei van Columbus
Kennis belangrijke productiefactor voor de bouw
Kredietcrisis, dreiging voor PPS?
Uw project op tijd en binnen budget? Liever niet!
Financiering in aanbesteding van infrastructuur
Omgevingsbeïnvloeding bij Binnenstedelijke Ondergrondse Projecten
De kredietcrisis: checklist voor de commissaris
Werken aan vertrouwen, column van de gemeentelijke ombudsman Ulco van de Pol
Rapport Gemeentelijke Ombudsman Noord-Zuidlijn Vijzelgracht, deel 1
Minder faalkosten door goed risicomanagement
Regieraad Bouw maakt tussenbalans op
Leidraad Aanbesteden voor de Bouw in januari 2009 beschikbaar
Resultaten Onderzoek FNV Bondgenoten Spooronderhoud
Verkenning autoverkeer 2012
Samenvatting van het rapport van de Commissie Meerkosten OV-chipkaart
Samenvatting eindadvies Deltacommissie ‘SAMEN WERKEN MET WATER’
Discussievraag - hoe zorg je ervoor dat elk politiek klimaat een railklimaat is?
Aanpassing Eurovignet Richtlijn maakt wegtransport duurzamer
Invloed van de omgeving bij het realiseren van grote projecten
Mega Trucks of toch maar over de rails?
Historisch benzinestation schuift 50 meter op
Noise Reducing Measures and their Influence on the Wheel-Rail System
Eindrapportage Innovatieprogramma Geluid
Verkeersmanagement A2 Rondweg Den Bosch
Omschakelinrichting geïnstalleerd - Deventer voorbereid op SAT van EBS+
Concrete sleepers for ballasted and non-ballasted track
Aanpak Mobiliteitsprojecten Anders Betalen voor Mobiliteit
Voertuigen met ogen, oren en een brein
Gezocht! Innovatieve oplossing voor berging van 500.000 m3 water
Mobiliteitsbalans 2008 Congestie in perspectief
Samenvatting Advies Commissie Ruding 'Op de goede weg en het juiste spoor'
Storingsgevoelige locaties
Sturen op infrastructuren. Een investeringsopdracht (Infrastructures. Time to invest)
Rapport Gesternte van het Streekvervoer van Klaas de Vries
Rapport GIDEON Basisvoorziening geo-informatie Nederland
Gun onze trots het hoofdrailnet!
Ronald Waterman met zijn oplossing van het fileprobleem in Netwerk
Rapport ‘Sneller en Beter’ van de Commissie Elverding
Advies Lijnen naar 2040
Amsterdam Cycling to Sustainability' platform voor duurzame mobiliteit opgericht
RLC Interface
Hacking of the Mifare RFID smartcard
Security hole in world's most popular smartcard
Straks niemand meer onbespied door het leven
VNONCW: A4 loopt vast in juristerij
Snelwegpanorama's in Nederland
Stedelijk Verkeersmanagement in Helmond
 Laatste Nieuws

Meer nieuws
Aanmelden Nieuwsbrief
 Gerelateerde Definities

Definities toevoegen?
Meer Definities!
 Gerelateerde Documenten

Documenten toevoegen?
Meer documenten!
 Gerelateerd Event

Events toevoegen?
Infrasite Events!
 Gerelateerd Nieuws

Meer nieuws
Gericht nieuws
 Gerelateerde Artikelen

Meer artikelen

(Advertenties)