Add to Google
Follow Infrasite on Twitter

Infrasite.nl Go to the Infrasite.nl LinkedIn group - Infrasite Rail Go to the Infrasite Rail LinkedIn group

 


Eventspecials
Verkeer en Mobiliteit 2012
Infrasite Beursspecial InfraTech 2013
Rail-Tech Europe 2013
Infrasite Beursspecial Intertraffic Amsterdam
Deltaplan Duurzaam Vervoer


Sector Specials
Advies & Consultancy
Automatisering / CAD / Software
Bruggen & Tunnels
Civiele Engineering
Duurzaamheid/MVO/CO2
Energie
Elektrisch opladen
Elektrotechniek
Financiering & Aanbesteden
Geluid
GWW
Kabels & Leidingen
Mobiliteit
Openbaar Vervoer
Openbare Ruimte en Steden
Parkeren
Personeel & Carrière
Prinsjesdag
Projecten & Projectmanagement
Rail
Risicomanagement
Signaling / ERTMS
Training & Opleiding
Veiligheid
Verkeer
Waterbouw & Delta's
Wegen


Inhoud
Home
Infrasite Articles
Infrasite Bedrijvengids
Infrasite Catalogue
Infrasite Competence
Infrasite Definitions
Infrasite Documents
Infrasite Events
Infrasite Innovatie
Infrasite Jobs
Infrasite Mobile
Infrasite Nieuws
Infrasite Nieuwsbrief
Infrasite Products
Infrasite Projecten
Infrasite Specials
Infrasite Training
Infrasite Weblogs
Infrasite Zoeken


Adverteren
Adverteren op Infrasite


Andere uitgaven
Infrasite.net
InfraWeblogs.nl
InfraWeblogs.com


Infrasite is hét vakmedium over alle modaliteiten, infrastructuur, projecten, wegenbouw, railbouw, waterbouw, verkeer, energie, pijpleidingen, veiligheid, intermodaliteit, multimodaliteit en mobiliteit.

© Infrasite 2002 - 2012
Infrasite Articles
Hans Oosters: Het is de kunst om het werk mógelijk te maken
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur

Interview Piet Zijlstra over het Wegdekreflectieplein tijdens InfraTech 2017: Presentatie Kennismodule wegdekreflectie, veel praktijkvoorbeelden en lezingen
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur

Maxime Verhagen: 'Ik wil niet aan de files wennen'
Door: Bouwend Nederland

Aanbestedingspraktijk stimuleert innovaties nauwelijks
Door: Joost Fijneman, Aanbestedingsinstituut

Interview met Laurens Lapré over Pokémonisering en het inzetten van games bij het oplossen van mobiliteitsvraagstukken
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur

Kees d'Huy van TNO over het worden van smart city: 'Het gaat feitelijk om integrale stedelijke ontwikkeling'
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur

10-10-2016
Kees d'Huy van TNO over het worden van smart city: 'Het gaat feitelijk om integrale stedelijke ontwikkeling'
Geschreven door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur

Interview met Kees d'Huy van TNO. Kees d'Huy geeft bij TNO leiding aan het programma smart cities.


1. Smart cities is een breed begrip. Wat houdt het nu eigenlijk precies in?

Smart cities is een breed pallet aan oplossingen voor een gezonde en vitale stad.
Om onze steden klaar te stomen voor de toekomst is een integrale aanpak nodig. Bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, gezondheid en economische vitaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mevrouw Neelie Kroes definieert smart city als volgt: 'Smart city betekent: betere stedelijke voorzieningen, minder verspilling, en burgers die gestimuleerd worden om het verschil te maken.'
En dat is een mooie kernachtige samenvatting van de integrale manier waarop we naar de ontwikkeling van steden willen kijken . De definitie roept ook vragen op als: 'hoe gaan we dat dan doen?'; en 'waarom willen de burgers dan?'

De meerwaarde van 'smart' bestaat enerzijds uit een brede toepassing van ICT-technologie, waardoor de stedelijke infrastructuur zich steeds meer als internet zal gedragen. Denk aan projecten waarbij met ICT slimme openbare verlichting en objecten buiten veilig, duurzaam en energiezuinig werken en efficiënt te onderhouden zijn. Bij TNO leggen we ons er op toe om dit soort initiatieven te koppelen aan andere projecten zoals over verkeerscongestie en metingsprogramma's voor luchtkwaliteit. Door deze verschillende aspecten van een stedelijke omgeving met elkaar in een logisch verband te brengen, wordt een stad 'smarter' doordat onderlinge samenhang van maatregelen en invloed van de resultaten van deelmaatregelen op andere beleidsterreinen zichtbaar wordt (want dat meten we). Door dit meten, maken we mogelijk dat steden het effect van beleidsbeslissingen beter en nauwkeuriger kunnen inschatten. Dat zorgt voor duidelijkheid en draagvlak bij burgers, omdat het beleid dat aantoonbaar resultaat gaat opleveren. Smart is dus geen doel. Het is een middel om het verschil te maken.


2. Kunt u een voorbeeld noemen in binnen en buitenland?

Het is een misvatting te denken dat 'smart' gaat om grote, nieuwe en dure infrastructuren. Veel belangrijker is het om te kijken naar wat er al aanwezig is in steden en regio's, uitgaande van de eigen kracht. Dat kan een bepaalde infrastructuur zijn, maar
bijvoorbeeld ook een sterk ondernemersklimaat of de beschikking over waardevolle data.

In de Chinese metropool Shenzhen zijn we als TNO betrokken bij projecten die zich richten op een slimme vorm van integrale stedelijke planning. Hoewel deze stad in de afgelopen decennia een enorme groei heeft doorgemaakt , (van 300.000 naar 14 miljoen inwoners) heeft ze dit voor Chinese begrippen op een relatief rustig tempo gedaan.

Openbaar vervoer is volledig elektrisch, een groot deel van de taxi's zijn elektrisch, en anders dan in veel andere Aziatische steden rijden er geen rokende tweetakt-brommertjes rond want ook die zijn elektrisch. Voor de ontwikkeling van haar nieuwe districten streeft Shenzhen op een integrale wijze 'low carbon' na. In het district Autuoshan is de ontwikkeling van zestienduizend nieuwe woningen, de aanleg van het omliggende verkeersnetwerk, en de multimodale ontwikkeling van het openbaarvervoer en metronetwerk hand-in-hand gegaan met een integrale analyse en ontwerp van het bijbehorende geluid, emissies, CO2 en energieprofiel van het district. We gebruiken hiervoor een mooi stuk Hollandse Poldertechnolgie: Urban Strategy.


3. Informatiebeheer en -uitwisseling is van vitaal belang in een slimme stad: kunt u dat toelichten?

Bij smart city-vraagstukken speelt ICT een doorslaggevende rol. Door big data en modellen uit verschillende domeinen te combineren, kan informatie beter geduid en in pre-time voorspeld worden om vervolgens de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek te ontsluiten. We hebben het dan over zogenoemde Smart Urban Systems.

Steeds meer systemen en objecten in de stad worden 'slimmer' gemaakt en met elkaar verbonden. Dit wordt ook wel het physical internet genoemd. Denk aan het smart-energy-grid, maar ook smartphones, auto's en assets als verkeersborden en lantaarnpalen. Beslissingsondersteunende tools en voor stakeholders toegesneden dashboards faciliteren samenwerking en leiden tot meer transparantie, gedragen besluitvorming en participatie van burgers en bedrijven. 'Urban Systems'-methoden en architecturen richten zich op de operabiliteit tussen modellen en data en snelle algoritmes voor het doorrekenen en visualiseren van effecten voor de belangrijkste city-indicatoren. In de nabije toekomst maken we hier extra stappen in door de inzet van machine learning. Vanuit TNO kijken we op dit moment vooral naar toepassing in infrastructuur, mobiliteit, milieu en energie.


4. Waarom zou een stad een smart city worden? Wat zijn de kansen en wat zijn de bedreigingen?

In Nederland wonen ongeveer 10 miljoen mensen in een sterk verstedelijkt gebied. Die verstedelijking zet zich onverminderd voort rond de zogenoemde metropoolregio's. Internationaal is de metropoolvorming nog beter zichtbaar, deze manifesteert zich nog explicieter doordat de omvang vele malen groter is dan wij op Nederlandse schaal kennen (metropolen met een omvang van tot wel 60 miljoen inwoners). Nu reeds woont meer dan 50% van de wereldbevolking in grote steden en in 2050 zal dat boven de 70% zijn. De 100 grootste steden ter wereld genereren gezamenlijk ruim 40% van de wereldeconomie. Steden worden steeds steviger geconfronteerd met de keerzijde van hun eigen succes. Stedelijke verdichting betekent namelijk ook uitdagingen op het gebied van milieu, volksgezondheid, bereikbaarheid, huisvesting, overlast, criminaliteit.

Naarmate steden groeien, neemt de verantwoordelijk in het kunnen voorzien in voldoende voedsel, schoon water, energie en gezondheid ook toe. Maar dat geldt helaas ook voor de druk op onze directe leefomgeving als gevolg van schadelijke emissies en afval.

In andere regio's: de zogenaamde 'krimpgebieden' vragen we ons echter af hoe we ons welvaarts- en welzijnspeil tegen dragelijke kosten in stand kunnen houden. De economische vitaliteit, duurzaamheid en de leefbaarheid van steden zijn met elkaar in conflict gekomen daar waar ze elkaar juist zouden moeten versterken. We zullen deze uitdagingen moeten oplossen, willen we de kwaliteit van leven voor toekomstige generaties kunnen zeker stellen.


5. Hoe kan een stad een smart city worden: wat moet het daarvoor doen?

Er zijn diverse infrastructurele maatregelen te verzinnen die iedere stad zou kunnen nemen om een flinke stap in de juiste richting te kunnen maken. Maar het worden van een smart city is geen doel op zich: het is een instrument in de stedelijke ontwikkeling die we uiteindelijk allemaal hoe dan ook gaan tegenkomen. Het gaat dus feitelijk om integrale stedelijke ontwikkeling. Het begint ermee dat je je als stadsbestuur realiseert dat steden op veel gebieden die integraliteit nog ontberen. En met het besef dat je die integraliteit moet verbinden met zeer concrete en urgente opgaves. Daarvoor is nodig dat je je als stad ook wil gaan organiseren in publiek-privaat verband. Dat vraagt leiderschap en het moet vanuit dat leiderschap voor de bestaande domeinen dermate spannend gemaakt worden dat zij geen andere route meer zien anders dan intensieve samenwerking. In pilots met gemeenten als Rotterdam, Amsterdam en Schiedam heeft TNO hiertoe de eerste aanzetten ontwikkeld. Lees hier meer over op https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/leefomgeving/smart-cities/.

Andere recente artikelen
Besturen, niet rangeren!
Interview met Ingrid van Engelshoven over Den Haag als Smart City
Interview met Arthur Klink van IGOV en OVLNL over introductie Armaturenregister en netwerk Smart Lighting op Dag van de Openbare Ruimte 2016
Interview met Kees Geldof over ontwikkelingen in openbare ruimte in Utrecht
Interview met Haye Mensonides, Dynniq Nederland, over coöperatief rijden, verkeersregelsystemen en verlichting
Interview met Paula Verhoeven, gemeente Rotterdam, over investeringen in de openbare ruimte
Interview met Minister Schultz van Haegen over mobiliteit in Nederland
Annemieke Nijhof: Meer afstemming nodig tussen specialismen water, groen en weg
Infra-Innovatie Netwerk wil het centrale gremium worden voor GWW-innovaties bij decentrale overheden
André Dorée: Meer innovatieve ontwikkelingen op CROW Infradagen 2016
Nieuwe ProRail directeur Operatie over op tijd rijden
Nieuwe toekomst voor gascentrale: als opslagpunt voor wind- en zonne-energie
Interview met Cees de Wijs naar aanleiding van Intertraffic Amsterdam 2016
Interview met William Arts over ontwikkelingen in de kabelsector
Interview met Peter Martens over de parkeerbranche naar aanleiding van Intertraffic Amsterdam 2016
Samenvatting EIB publicatie Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2016-2021
‘Meet in the middle’-boring voor uitbreiding van Amsterdams warmtenet
Nederland aan de slag met Smart Mobility
Interview met Laurens Schrijnen en Michael van Egeraat van De Innovatiecentrale
Ontwikkelingen rond verlichting in de openbare ruimte
Vragen en antwoorden over de ERTMS pilot
Interview met Gertjan Eg, directeur ASTRIN en de ALiS foundation, over het ALiS protocol
Visie Siemens op coöperatieve mobiliteit in Nederland
Integrale obsolescence monitoring aanpak NS, NedTrain en Ricardo Rail succesvol
End of Life Asset-management for Intercity (ICM) Traction systems at Dutch Railways
Interview Waldeck Podgorski over de ervaring met contractvormen Hartelkering
Interview met Maurits Schaafsma over de toekomst van railvervoer en mobiliteit in Nederland
Interview met Jan van der Heide van Pilz over de onbekende mogelijkheden van de Safety PLC
Samenwerken voor een veilig spoor: ERTMS
Victor Hopman van Deltares over het testen van meetmethodes van in de grond gevormde funderingspalen
Interview met Carlo van de Weijer over overeenkomsten tussen wegverkeer en railverkeer
Interview met Wim Kramer van Cement&BetonCentrum over de toekomst van betonwegen
Interview met Jan van Meijl, VDL Bus & Coach Nederland, over Collectief Vervoer
Interview met Gerbrand Klijn over de toekomst in Mobiliteit en Multimodale Reisinformatie
Interview met Michel Boerrigter, Founder en Director Calendar42, over de toekomst in mobiliteit
Interview met Rien van der Knaap over Collectief Vervoer en de ontwikkeling hiervan
Interview met Ruud van Heugten, Noord-Brabant, over veiligheid en onderhoud van infrastructuur
Interview met Iddo Keuning, Royal HaskoningDHV, over Asset Management in de infra
Cybersecurity bij infrastructurele projecten
Interview Jan Muizelaar over inspelen op de vervangingsvraag aan civieltechnische kunstwerken
Interview Wies Vonck, programmadirecteur Sluizen RWS, over 'Voldoen aan de wensen van de beheerder'
Speech Martin van Pernis: Vijf jaar Vernieuwing in de bouw
Interview Ton Hesselmans, Rinus Kuijper, Marco Berkhout: iAMPro als dashboard voor assetmanagement
Interview Walter Suy, Niels Meijerink en Bernard Witteveen van CROW over lancering CROW ProContract
Interview met Marleen Hovens en Emile Oostenbrink van CROW over 'Verkeerskunde: techniek of gedrag?'
Interview met Marco Maréchal over Omgevingsmanagement
Interview met Arthur Klink van IGOV
Interview met Johan Koolwaaij en Marcel Bijlsma van Mobidot over 'Verplaatsingsgedrag in kaart'
Interview met Robert Koolen van Heijmans over De Energieneutrale Stad
Interview met Florian Hupkes van NS over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Anna Bootsma van ProRail over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Remko Kamstra, Cyber Adviseurs, over Kwaliteit C in een ander daglicht
Interview Piet Verburg, NSVV over bijeenkomst Licht & Beleving - Rol ambtenaar in netwerksamenleving
Interview René Nelissen en Arnoud Drevijn: Inzicht in integrale vervangingsbehoefte in OR
Frank Hagemeier, Siemens: 'Coöperatieve mobiliteit zal wegkantgebonden signalering vervangen'
Interview met Sebald van Royen, Directeur bij BAM Rail bv, over 175 jaar spoor in Nederland
Betuweroute bakermat kennis infraprojecten
Interview met Cees Tommel, directeur Keyrail, over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Corina de Jongh over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Léon Linders, Alstom Nederland
Interview with Christopher Irwin, Vice chair, European Passengers' Federation (EPF)
Interview Infrasite met staatssecretaris Mansveld naar aanleiding van de Lange Termijn Spooragenda
Interview met Esmé Kalshoven, Hoofd Inframanagement ERTMS NS Reizigers
Jan Koers, Directeur Intraffic: 'Beter spoor door topcorridors en meer intercity's'
Interview met Lourens Klok (HP) en Rob Huibers (Andes) over Multimodale Reisinformatie
Interview Ingrid de Bondt, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland over beheer en onderhoud in de infra
Interview Robbert de Ridder, directeur BAM Infra Asset Management over beheer en onderhoud in infra
Prestatiecontracten bij beheer en onderhoud
Interview met Richard van der Weide, Intergo, over Ergonomie en Human Factors in de infra
Interview Martie van der Vlist, Henri Palm over Multimodale Reisinformatie
Keuze tussen beheren of vervangen is vorm van evenwicht
Interview Infrasite met minister Schultz van Haegen over de weg naar Duurzame Mobiliteit
Interview met VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma over ontwikkelingen in de openbare ruimte
Interview met Michel Boerrigter over Multimodale Reisinformatie naar aanleiding van PlanLab
Interview met Jacco Lammers van Go About over Multimodale Reisinformatie
Interview met Floriaan Tasche, Directeur Openbare Verlichting Philips Nederland
Interview met Hans van Leeuwen, DGMR, over het verwezenlijken van Duurzaam Vervoer
Interview met Elbert Lievense, Stichting DOET / ICU, over 'Duurzaam Vervoer, hoe nu verder'
Interview met Marieke Martens, TNO, over 'Mobiliteit en Gedrag' - Tussentijdse Resultaten
Interview met Hassan Elammouri, gemeente Amersfoort, over Handvatten voor (data)beheer
Interview met Harro Verhoeven, CROW, over lezing Beeldkwaliteit in OR
Interview met Ellen de Vries van Het Lux Lab over lezing Lichtontwerpen 2.0
Interview met Arthur Klink, IGOV, over lezing Visie op OVL in 2030
Maxime Verhagen: Bezuinigen op bouw kost 11.000 banen
Interview met Kees Ellerbroek, Lloyd's Register Rail, over Entity in Charge of Maintenance (ECM)
Interview met Gerbrand Klijn, provincie Noord-Brabant, over multimodale reisinformatie
Interview met minister Melanie Schultz van Haegen over het project 'Multimodale Reisinformatie'
Evaluatie WION en de gevolgen voor riolering
Kansen in de bestaande woningmarkt
Railforum: Spoorvervoer moet voorsprong in duurzaamheid uitbreiden
Leergang Baanbrekers In De Bouw: Succes krijgt vervolg in Baanbrekerswerkplaats
Gouden Wissel
Wij optimaliseren het onderhoudsboekje, daardoor dalen de kosten
Havenbedrijf Rotterdam kiest voor maximale veiligheid N15 - Maasvlakte II
Lloyd's Register Seminar - Maximaal betrouwbaar materieel vanaf dag 1
Ambacht en vakmanschap voor het buigen van spoor
Parametrische modellen
Lloyd's Register Rail Europe B.V. introduceert SmartFleet®
Zestig stations veiliger met poortjes
Klimaatbestendigheid Ring Utrecht onderzocht
Virtual Engineering breekt door
Plan-m.e.r. verbetert gemeentelijke mobiliteit en leefomgeving
Duurzame Infrastructuur: 'Er is veel winst te behalen'
Kunstwerken vervangen of renoveren?
ViA15 aan vooravond cruciaal besluit
Incidenten kunnen beter gemanaged worden
Floating Car Data van TomTom
Klanttevredenheid belangrijkste business issue voor ingenieursbureaus
Wat er in de Miljoenennota zou moeten staan
Projectbureau ZuidasDok levert krachttoer in Amsterdam-Zuid
Betere doorstroming op A2 Hooggelegen
Hartelbrug interactief ontworpen in i-Room
Meer treinen op hetzelfde spoor
Elektrische auto grijpt de macht
'Integrale aanpak benutten levert veel winst op'
Beoordelen van economische vraagstukken bij aanleg en beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen
Wagemaker doet verslag van de BIMCaseweek 2011
Automobilisten: milieu soms belangrijker dan portemonnee
BEVB van kracht
Samenvatting rapport Hoe groeit het regionaal openbaar vervoer?
Aanbesteding openbaar vervoer heeft hoge prijs
Leegstand Kantoren: een uitdaging?!
Benchmark rioleringszorg 2010
Een nieuwe BIR?
Eerste afstudeerders Geïntegreerd Bouwen
Meer aandacht voor onderwijs in de gww
STS-passages 2009 Management-samenvatting
Een spoorboekje voor de toekomst van NS en ProRail
Netwerksysteem van Peek lost files Woerden op
Eindrapport OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven
Vermijdbare overlast drinkwaterleidingen door bouw
Publieke advies- en ingenieursbureaus moeten inhoudelijk meer gaan samenwerken
Railforum Jaarcongres 2010: showtime!
Vervlechting kan oplevering infrastructurele werken versnellen
3D-simulatie voorspelt voetgangersgedrag op stations
John Vredenberg, gemeente Amersfoort: “3D-ontwerp wordt een communicatiegereedschap”
Assetmanagement ontzorgt overheden
Beleidsevaluatie TaskForce Mobiliteitsmanagement 2010 Management samenvatting
Analyse rijksbegroting 2011
Samenvatting Deltaprogramma
Bouwend Nederland: op peil houden van investeringen in infrastructuur en waterbeheer
Energiezuinig van brak naar zoet water uit diepe ondergrond
Eerherstel voor Zuid-Hollandse kust
Informeel ruimtelijk planproces
Brainport Zuidoost-Brabant stimuleert hightech mobiliteitoplossingen
Zonder flexibele organisatie lopen megaprojecten vast
Elektrisch vervoer stimuleert onderwijs en werkgelegenheid in Amsterdam
Kans van slagen projecten groter door betrokkenheid bewoners
Vroegtijdige afstemming bevordert graafrust
'De omgeving heeft invloed. Die bron van onzekerheid moet je managen.'
Langetermijneffecten van coöperatieve informatiesystemen onderbelicht
De NMa staat een normale relatie tussen ProRail en NS in de weg!
Hogesnelheidslijnen voor de Deltametropool nut of onzin?
CBS: Opnieuw daling aantal verkeersdoden in 2009
Coöperatief rijden voorkomt spookfiles
Mijlpalen voor verbreding snelweg A15
Slechte informatie-uitwisseling en communicatie grootste oorzaak faalkosten
Minder files door robuust verkeersnetwerk en ICT
LBN Betonproducten vraagt steun voor afwateringsproject Ghana
Advies Deltawet
'Moderne bouwsector kan niet zonder netwerken'
Mobiliteitsmakelaar makelt en schakelt naar de behoefte aan mobiliteit
Jan Boeve: Vernieuwingsplatform Bouw moet slag naar praktijk nu echt gaan maken
SWOV-rapport Ernstig gewonde verkeersslachtoffers in Nederland in 1993-2008 Samenvatting
Nieuwe hoogspanningsmasten in Nederland
Prefab HSB-overlaging winnaar prijsvraag Minder verkeershinder bij renovatie stalen bruggen
Ontwerpproject Kardinge draagt bij aan verbetering Civil 3D
Verslag zesde Kennisdag Inspectie Waterkeringen
Nedap en de verkeerstoegang in een autoluw stadscentrum
Een uitnodiging aan u
Mobiliteitsbalans 2009 Samenvatting
Zes gemeenten gaan met proefprojecten K&L aan de slag
Eindadvies adviescommissie verkenning Toekomst Afsluitdijk
Samenvatting DIJK EN MEER Eindrapportage verkenning Toekomst Afsluitdijk
Terugblik op het project IPS Deventer
Rotonde of verkeerslichten?
Toespraak van de Prins van Oranje tijdens Symposium Smart and Sustainable Built Environments 2009
Opleidingsbedrijven krijgen meer leerlingen terug
Alstom onthult prototype Prima II
Thales: ETCS voor het eerst in Amerika toegepast
Hightech buizenscherm absorbeert en reduceert het geluid van de A2
Evaluatie Proefvakken Rollpave
Projectbeheersing megaprojecten op schrift gesteld
Mobiliteit in 2039: De mobiliteitsvisie van Siemens Mobility
Cooperative Systems on the Road: van theorie naar praktijk
Samenvatting onderzoek 'Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering'
Beleving van verkeersonveiligheid; Een probleemverkenning over subjectieve veiligheid
Ontwerprichtlijn paalmatrassen in aantocht
N347 Goor-Rijssen veiliger door milieuvriendelijke bermen
Kilometerheffing benadrukt verkeerssysteem als geheel én de rol van ieder individu
Samenvatting rapport 'Milieueffecten wegverkeer'
Topinstituut in Breda maakt Nederland nummer één in logistiek
ZEEKRACHT, duurzame energie van de Noordzee
Parkeren onder water in caissons
Manifest Flora- en Faunawet
Xaf Utberg over de railmarkt
Hoe druk is het nu werkelijk op het Nederlandse spoor?
Het belang van openbaar vervoer, de maatschappelijke effecten op een rij
Parkeerergernissen blijven Nederlanders plagen
Onderzoek gebruikersinterface parkeerautomaten voor kenteken-invoer
Project Parkeergarage Tropicana
Waterwonen valt in het water door wet- en regelgeving
Bouwen op het water voor een veilige toekomst
De uitgangspunten voor de WION: Veiligheid bevorderen, economische schade terugdringen
Vereniging van Waterbouwers VBKO maakt een rondje Waterschappen
Maatregelenpakket Bouwend Nederland
Integraal denken is de beste garantie voor de toekomst van (de ontwikkeling van) rail
Hoe zorgen we voor een betaalbaar OV voor elke portemonnee?
Frequentieverhoging in de Randstad
Risicobeheersing kabels en leidingen aan de voordeur
Walk4Water: 21 maart 2009 - Lopen voor water redt levens
SWOV Standpunt nut en de noodzaak van verkeersborden
Convenant A2: helden van de vernieuwing
Bedrijfsleven toont interesse in regionale spitsmijdenprojecten
NS biedt onverwachte ingangen voor trainees
KTB Competenties van de procesmanager stedelijke vernieuwing
Visie Yacht: arbeidsmarkt hoger opgeleiden blijft kansrijk
Jonge professionals bestaan niet
Masteropleiding Urban & Area Development
Baanbrekers in de Bouw: snelgroeiende opleiding vernieuwingsgezinde professionals
'Ervaringscertificaat dwingt je na te denken over wat je echt wilt in je werk'
Foto's 'Beroepen op het spoor'
FNV-crisisplan wil positie werknemer versterken
Veilig werken aan de railinfra: blokschakelaar niet het ei van Columbus
Kennis belangrijke productiefactor voor de bouw
Kredietcrisis, dreiging voor PPS?
Uw project op tijd en binnen budget? Liever niet!
Financiering in aanbesteding van infrastructuur
Omgevingsbeïnvloeding bij Binnenstedelijke Ondergrondse Projecten
De kredietcrisis: checklist voor de commissaris
Werken aan vertrouwen, column van de gemeentelijke ombudsman Ulco van de Pol
Rapport Gemeentelijke Ombudsman Noord-Zuidlijn Vijzelgracht, deel 1
Minder faalkosten door goed risicomanagement
Regieraad Bouw maakt tussenbalans op
Leidraad Aanbesteden voor de Bouw in januari 2009 beschikbaar
Resultaten Onderzoek FNV Bondgenoten Spooronderhoud
Verkenning autoverkeer 2012
Samenvatting van het rapport van de Commissie Meerkosten OV-chipkaart
Samenvatting eindadvies Deltacommissie ‘SAMEN WERKEN MET WATER’
Discussievraag - hoe zorg je ervoor dat elk politiek klimaat een railklimaat is?
Aanpassing Eurovignet Richtlijn maakt wegtransport duurzamer
Invloed van de omgeving bij het realiseren van grote projecten
Mega Trucks of toch maar over de rails?
Historisch benzinestation schuift 50 meter op
Noise Reducing Measures and their Influence on the Wheel-Rail System
Eindrapportage Innovatieprogramma Geluid
Verkeersmanagement A2 Rondweg Den Bosch
Omschakelinrichting geïnstalleerd - Deventer voorbereid op SAT van EBS+
Concrete sleepers for ballasted and non-ballasted track
Aanpak Mobiliteitsprojecten Anders Betalen voor Mobiliteit
Voertuigen met ogen, oren en een brein
Gezocht! Innovatieve oplossing voor berging van 500.000 m3 water
Mobiliteitsbalans 2008 Congestie in perspectief
Samenvatting Advies Commissie Ruding 'Op de goede weg en het juiste spoor'
Storingsgevoelige locaties
Sturen op infrastructuren. Een investeringsopdracht (Infrastructures. Time to invest)
Rapport Gesternte van het Streekvervoer van Klaas de Vries
Rapport GIDEON Basisvoorziening geo-informatie Nederland
Gun onze trots het hoofdrailnet!
Ronald Waterman met zijn oplossing van het fileprobleem in Netwerk
Rapport ‘Sneller en Beter’ van de Commissie Elverding
Advies Lijnen naar 2040
Amsterdam Cycling to Sustainability' platform voor duurzame mobiliteit opgericht
RLC Interface
Hacking of the Mifare RFID smartcard
Security hole in world's most popular smartcard
Straks niemand meer onbespied door het leven
VNONCW: A4 loopt vast in juristerij
Snelwegpanorama's in Nederland
Stedelijk Verkeersmanagement in Helmond
 Laatste Nieuws

Meer nieuws
Aanmelden Nieuwsbrief
 Gerelateerde Definities

Definities toevoegen?
Meer Definities!
 Gerelateerde Documenten

Documenten toevoegen?
Meer documenten!
 Gerelateerd Event

Events toevoegen?
Infrasite Events!
 Gerelateerd Nieuws

Meer nieuws
Gericht nieuws
 Gerelateerde Artikelen

Meer artikelen

(Advertenties)