Add to Google
Follow Infrasite on Twitter

Infrasite.nl Go to the Infrasite.nl LinkedIn group - Infrasite Rail Go to the Infrasite Rail LinkedIn group

 


Eventspecials
Verkeer en Mobiliteit 2012
Infrasite Beursspecial InfraTech 2013
Rail-Tech Europe 2013
Infrasite Beursspecial Intertraffic Amsterdam
Deltaplan Duurzaam Vervoer


Sector Specials
Advies & Consultancy
Automatisering / CAD / Software
Bruggen & Tunnels
Civiele Engineering
Duurzaamheid/MVO/CO2
Energie
Elektrisch opladen
Elektrotechniek
Financiering & Aanbesteden
Geluid
GWW
Kabels & Leidingen
Mobiliteit
Openbaar Vervoer
Openbare Ruimte en Steden
Parkeren
Personeel & Carrière
Prinsjesdag
Projecten & Projectmanagement
Rail
Risicomanagement
Signaling / ERTMS
Training & Opleiding
Veiligheid
Verkeer
Waterbouw & Delta's
Wegen


Inhoud
Home
Infrasite Articles
Infrasite Bedrijvengids
Infrasite Catalogue
Infrasite Competence
Infrasite Definitions
Infrasite Documents
Infrasite Events
Infrasite Innovatie
Infrasite Jobs
Infrasite Mobile
Infrasite Nieuws
Infrasite Nieuwsbrief
Infrasite Products
Infrasite Projecten
Infrasite Specials
Infrasite Training
Infrasite Weblogs
Infrasite Zoeken


Adverteren
Adverteren op Infrasite


Andere uitgaven
Infrasite.net
InfraWeblogs.nl
InfraWeblogs.com


Infrasite is hét vakmedium over alle modaliteiten, infrastructuur, projecten, wegenbouw, railbouw, waterbouw, verkeer, energie, pijpleidingen, veiligheid, intermodaliteit, multimodaliteit en mobiliteit.

© Infrasite 2002 - 2012
Infrasite Articles
Interview met Kees Geldof over ontwikkelingen in openbare ruimte in Utrecht
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur

Interview met Haye Mensonides, Dynniq Nederland, over coöperatief rijden, verkeersregelsystemen en verlichting
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur

Interview met Paula Verhoeven, gemeente Rotterdam, over investeringen in de openbare ruimte
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur

Interview met Minister Schultz van Haegen over mobiliteit in Nederland
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur

Annemieke Nijhof: Meer afstemming nodig tussen specialismen water, groen en weg
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur

Infra-Innovatie Netwerk wil het centrale gremium worden voor GWW-innovaties bij decentrale overheden
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur

20-05-2016
Infra-Innovatie Netwerk wil het centrale gremium worden voor GWW-innovaties bij decentrale overheden
Geschreven door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur

Interview met Reinier Trommel over de start van het Infra-Innovatie Netwerk op 9 juni 2016.
Reinier Trommel is werkzaam bij CROW als projectmanager Infra-Innovatie Netwerk.


1. Het Infra-Innovatie Netwerk wil het daadwerkelijk toepassen van technische innovaties in de gww-sector bevorderen. Het richt zich daarbij op de dagelijkse praktijk van decentrale overheden. Waarom is dit netwerk nodig?

Beheerders van wegen, bruggen, kanalen, dijken en andere GWW-objecten staan de komende jaren voor grote uitdagingen. Belangrijke onderdelen van het weg- en waternet verouderen en voldoen nu of binnen een aantal jaren niet meer aan de gestelde eisen. De eisen die de samenleving stelt aan de infrastructuur worden steeds zwaarder. De infrastructuur moet bestand zijn tegen meer en zwaardere belastingen, beheer en onderhoud moet goedkoper en moet met minder verkeers- en omgevingshinder plaatsvinden, nieuwe functionaliteiten moeten worden toegevoegd.

Met het vervangen van deze infrastructuur zijn grote investeringen gemoeid. Tegelijkertijd krijgen steeds meer overheden te maken met teruglopende budgetten voor investeringen en voor het beheer en onderhoud van het wegennet. Aan de overheden de taak om de weggebruikers nu en in de komende jaren een veilig en beschikbaar wegennet aan te bieden. Deze uitdagingen moeten in een snel veranderende omgeving worden aangegaan. Organisaties krimpen, meer verantwoordelijkheden worden aan het bedrijfsleven overgelaten en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds sneller tempo op.

De noodzaak om te innoveren en om innovaties toe te passen, wordt steeds breder gedeeld bij zowel overheden als bedrijfsleven. Er zijn echter nog de nodige belemmeringen te overwinnen. Aanbieders van innovaties klagen dat zij hun ideeën en producten lastig kunnen afzetten. En wegbeherende overheden vinden dat ze amper innovaties aangeboden krijgen, die aansluiten bij hun behoeften.

De grond-, weg- en watersector (GWW) staat over het algemeen bekend als traditioneel van aard. Standaardtechnieken en -materialen zijn gemeengoed. Wegbeherende overheden zijn bekend met deze technieken en materialen; de normen en richtlijnen zijn op deze technieken en materialen afgestemd en de contractuele verhoudingen met de opdrachtnemer zijn relatief eenvoudig. Bij innovatieve producten, technieken of processen geldt dit allemaal niet. Onbekendheid over het functioneren van de innovatie en mogelijke problemen bij het aanbesteden zijn factoren die de toepassing van innovaties in de weg staan. Het gevolg is dat het vaak lang duurt voordat innovaties breed worden toegepast. Vaak worden innovatieve oplossingen helemaal niet toegepast en verdwijnen ze weer in de ijskast.

De geconstateerde belemmeringen op het gebied van innovaties gelden zeker niet voor de gehele infrastructuur, de daarbij betrokken partijen en ook niet in gelijke mate. Innovaties vinden op een aantal plekken zeker hun weg. In het Corporate Innovatie Programma verenigen Rijkswaterstaat en de voor haar werkende partijen hun krachten rondom de problematiek op autosnelwegen. Het beperkt aantal stakeholders en de omvang van het netwerk maken het innovatieproces hier (relatief) eenvoudiger. Het soort innovatievraagstukken van het decentrale wegennet is afwijkend van die van het rijkswegennet. Tevens is de dynamiek rondom 'niet-autosnelwegen' ofwel de provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen van een andere aard. Het aantal spelers is veel groter en het bundelen van het wegennet en het gezamenlijk innoveren is minder vanzelfsprekend. Daardoor komen innovaties binnen dit zogenoemde 'decentrale wegennet' moeilijker tot stand of worden ze slechts op beperkte locaties toegepast.

Bij provincies en gemeenten bestaat behoefte om de ontwikkeling en de toepassing van innovatieve (technische) oplossingen binnen de infrastructuur te bevorderen. Ze merken dat het beantwoorden van vragen op het gebied van innovaties binnen hun eigen organisatie of beheergebied lastig is. Het bundelen van expertise en marktpotentieel wordt noodzakelijk geacht om ten volle de kansen te kunnen benutten. Daarbij wordt de samenwerking en het onderling leren met en van partijen als Rijkswaterstaat zeker niet geschuwd, sterker nog, bewust opgezocht. Een eigen gremium, waar specifieke problemen van gemeenten, provincies en waterschappen voor hun infrastructuur opgepakt worden, wordt echter noodzakelijk geacht om aandacht en tempo te organiseren. Geconstateerd wordt dat de opgave voor decentrale overheden anders is dan die van Rijkswaterstaat en dat ook de organisatie van Rijkswaterstaat anders is dan van de provincies, gemeenten en waterschappen. Tegelijkertijd brengt diversiteit van de decentrale overheden mogelijkheden met zich mee en zijn ze wellicht laagdrempeliger te benaderen voor meer (innovatieve) marktpartijen.

Het netwerk wil hét centrale gremium worden waarlangs opdrachtgevers en opdrachtnemers, vragen en ideeën, obstakels en oplossingen, processen en technieken elkaar kunnen vinden. Het netwerk wil de krachten van alle decentrale overheden bundelen, maar ook aannemers en toeleveranciers betrekken. Zij hebben immers vaak ideeën, die ze nu onvoldoende kwijt kunnen. Opdrachtnemers willen graag innoveren. Daarmee kunnen zij zich namelijk onderscheiden van hun concurrenten. Dan moeten zij echter wel de kans krijgen om hun innovaties aan te bieden en in de praktijk uit te proberen. Tot slot moet er de mogelijkheid zijn om een dusdanige omvang van de markt voor innovaties te creëren, dat de ontwikkelkosten kunnen worden terugverdiend.


2. Op 1 oktober 2015 zijn tijdens de Landelijke WOW-dag de eerste plannen van het netwerk bekend gemaakt. Kunt u daarover meer vertellen?

Tijdens de landelijke WOW-dag was het netwerk nog in de opbouwfase en is het moment benut om de plannen van het netwerk kenbaar te maken. Dit gebeurde in één van de parallelsessies (passend bij het gegeven dat het netwerk op dat moment nog in een prille fase verkeerde en een al te grote exposure daarom niet logisch was). In die parallelsessie werden de plannen van het Netwerk uit de doeken gedaan (zie hieronder) en is de tijd vooral benut om ervaringen met innovaties uit te wisselen. Als voorproefje van de uitwisselingsbijeenkomsten die het Netwerk onder andere gaat organiseren. Al snel bleek dat de uitwisseling veel enthousiasme onder de deelnemers teweeg bracht. Er werden niet alleen nieuwe contacten gelegd en nieuwtjes uitgewisseld, maar het werd ook duidelijk dat meerdere organisaties met dezelfde typen innovaties bezig waren en tegen vergelijkbare problemen aan liepen. Daarmee werd meteen de meerwaarde van het netwerk bewezen.

De plannen van het netwerk in een notendop:

Mensen bij elkaar brengen en kennis en ervaring delen
 • Organiseren bijeenkomsten
 • Opzetten en onderhouden kennisportaal en community (met overzicht actuele infra-innovaties, innovatievragen en praktische informatie over hoe innovatiebelemmeringen weg te nemen)
 • Gezamenlijke innovatieagenda (met concrete innovatievragen)
 • Handreiking proeftuinen (hoe richt je deze in zodat resultaten vergelijkbaar en daarmee bruikbaar zijn)
 • Beoordelingsprotocollen innovaties (zodat er een onafhankelijk 'oordeel' komt over aangeboden innovaties)
 • Afstemming activiteiten netwerk met andere initiatieven (zoals Inkoop Innovatie Urgent, Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders etc.)
Bijeenkomsten
 • Matching innovatievraag- en aanbod (o.a. innovatiecafés)
 • Specifieke themabijeenkomsten, zoals over:
  • Barrières en oplossingen
  • Contractuele afspraken
  • Wet- en regelgeving
  • Commitment bestuur en organisatie
  • Samen successen organiseren
Lancering netwerk op 9 juni 2016
Belangrijker dan de introductie tijdens de landelijke WoW dag op 1 oktober 2015 is overigens de lancering van het netwerk op 9 juni a.s. op het provinciehuis in Den Bosch (via deze link meer info). Dan staat het netwerk in de benen en kunnen we meters gaan maken. Dat moment markeren we met de lanceringsbijeenkomst. Het moment om het netwerk zo breed mogelijk bij de doelgroep onder de aandacht te brengen. De doelgroep bestaat uit functionarissen bij gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen (aannemers, adviesbureaus, toeleveranciers) die met innovaties bezig zijn, innovaties aanbieden en willen toepassen


3. Kunt u voorbeelden noemen van onderwerpen waarbij het Infra-Innovatie Netwerk een rol kan spelen? Kunt u deze toelichten?

Het netwerk kan antwoorden bieden op de volgende praktijkvragen van zowel opdrachtgevers (decentrale overheden) en aanbieders van innovaties:
 • Hoe ga je om met aanbestedingswet- en regelgeving i.r.t. innovaties (vaak wordt de aanbestedingswet- en regelgeving als belemmerend ervaren om innovaties uit de markt te halen. Als er bijvoorbeeld met een marktpartij een innovatieve oplossing wordt besproken, wordt deze marktpartij bij een aanbestedingsprocedure van deelname uitgesloten vanwege een gecreëerde bevoordeelde positie t.o.v. andere marktpartijen).
 • Hoe zorg je ervoor dat innovaties die succesvol in een pilot zijn beproefd ook daadwerkelijk breed toegepast worden? Het valt op dat er diverse pilotprojecten worden uitgevoerd met innovaties, maar dat de innovaties ook na een succesvolle pilot niet breder worden toegepast.
 • Hoe zorg je voor een onafhankelijk oordeel over aangeboden innovaties (opdrachtgevers zijn risicomijdend en willen weten hoe zij een innovatieve oplossing moeten beoordelen).
 • Hoe krijg je zicht op actuele innovaties (vanuit opdrachtgevers) en hoe krijg je zicht op innovatievragen van decentrale overheden (perspectief opdrachtnemers/aanbieders van innovaties).

4. Levensduurverlenging van bijvoorbeeld bruggen, innovatief ontwerp van wegen, innovatieve asfaltproducten zijn belangrijke onderwerpen voor de markt. Hoe kan het Infra-Innovatie Netwerk deze ontwikkelingen helpen versnellen?

De innovaties zelf kan het netwerk niet versnellen, maar het netwerk kan er wel voor zorgen dat duidelijk is welke innovatieve oplossingen gewenst/nodig zijn en dat deze oplossingen worden toegepast. Daarnaast kan het netwerk door het bundelen van de vragen van decentrale overheden een grotere (innovatie)markt creëren, waardoor marktpartijen hun investeringen makkelijker kunnen terugverdienen.

Andere recente artikelen
André Dorée: Meer innovatieve ontwikkelingen op CROW Infradagen 2016
Nieuwe ProRail directeur Operatie over op tijd rijden
Nieuwe toekomst voor gascentrale: als opslagpunt voor wind- en zonne-energie
Interview met Cees de Wijs naar aanleiding van Intertraffic Amsterdam 2016
Interview met William Arts over ontwikkelingen in de kabelsector
Interview met Peter Martens over de parkeerbranche naar aanleiding van Intertraffic Amsterdam 2016
Samenvatting EIB publicatie Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2016-2021
‘Meet in the middle’-boring voor uitbreiding van Amsterdams warmtenet
Nederland aan de slag met Smart Mobility
Interview met Laurens Schrijnen en Michael van Egeraat van De Innovatiecentrale
Ontwikkelingen rond verlichting in de openbare ruimte
Vragen en antwoorden over de ERTMS pilot
Interview met Gertjan Eg, directeur ASTRIN en de ALiS foundation, over het ALiS protocol
Visie Siemens op coöperatieve mobiliteit in Nederland
Integrale obsolescence monitoring aanpak NS, NedTrain en Ricardo Rail succesvol
End of Life Asset-management for Intercity (ICM) Traction systems at Dutch Railways
Interview Waldeck Podgorski over de ervaring met contractvormen Hartelkering
Interview met Maurits Schaafsma over de toekomst van railvervoer en mobiliteit in Nederland
Interview met Jan van der Heide van Pilz over de onbekende mogelijkheden van de Safety PLC
Samenwerken voor een veilig spoor: ERTMS
Victor Hopman van Deltares over het testen van meetmethodes van in de grond gevormde funderingspalen
Interview met Carlo van de Weijer over overeenkomsten tussen wegverkeer en railverkeer
Interview met Wim Kramer van Cement&BetonCentrum over de toekomst van betonwegen
Interview met Jan van Meijl, VDL Bus & Coach Nederland, over Collectief Vervoer
Interview met Gerbrand Klijn over de toekomst in Mobiliteit en Multimodale Reisinformatie
Interview met Michel Boerrigter, Founder en Director Calendar42, over de toekomst in mobiliteit
Interview met Rien van der Knaap over Collectief Vervoer en de ontwikkeling hiervan
Interview met Ruud van Heugten, Noord-Brabant, over veiligheid en onderhoud van infrastructuur
Interview met Iddo Keuning, Royal HaskoningDHV, over Asset Management in de infra
Cybersecurity bij infrastructurele projecten
Interview Jan Muizelaar over inspelen op de vervangingsvraag aan civieltechnische kunstwerken
Interview Wies Vonck, programmadirecteur Sluizen RWS, over 'Voldoen aan de wensen van de beheerder'
Speech Martin van Pernis: Vijf jaar Vernieuwing in de bouw
Interview Ton Hesselmans, Rinus Kuijper, Marco Berkhout: iAMPro als dashboard voor assetmanagement
Interview Walter Suy, Niels Meijerink en Bernard Witteveen van CROW over lancering CROW ProContract
Interview met Marleen Hovens en Emile Oostenbrink van CROW over 'Verkeerskunde: techniek of gedrag?'
Interview met Marco Maréchal over Omgevingsmanagement
Interview met Arthur Klink van IGOV
Interview met Johan Koolwaaij en Marcel Bijlsma van Mobidot over 'Verplaatsingsgedrag in kaart'
Interview met Robert Koolen van Heijmans over De Energieneutrale Stad
Interview met Florian Hupkes van NS over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Anna Bootsma van ProRail over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Remko Kamstra, Cyber Adviseurs, over Kwaliteit C in een ander daglicht
Interview Piet Verburg, NSVV over bijeenkomst Licht & Beleving - Rol ambtenaar in netwerksamenleving
Interview René Nelissen en Arnoud Drevijn: Inzicht in integrale vervangingsbehoefte in OR
Frank Hagemeier, Siemens: 'Coöperatieve mobiliteit zal wegkantgebonden signalering vervangen'
Interview met Sebald van Royen, Directeur bij BAM Rail bv, over 175 jaar spoor in Nederland
Betuweroute bakermat kennis infraprojecten
Interview met Cees Tommel, directeur Keyrail, over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Corina de Jongh over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Léon Linders, Alstom Nederland
Interview with Christopher Irwin, Vice chair, European Passengers' Federation (EPF)
Interview Infrasite met staatssecretaris Mansveld naar aanleiding van de Lange Termijn Spooragenda
Interview met Esmé Kalshoven, Hoofd Inframanagement ERTMS NS Reizigers
Jan Koers, Directeur Intraffic: 'Beter spoor door topcorridors en meer intercity's'
Interview met Lourens Klok (HP) en Rob Huibers (Andes) over Multimodale Reisinformatie
Interview Ingrid de Bondt, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland over beheer en onderhoud in de infra
Interview Robbert de Ridder, directeur BAM Infra Asset Management over beheer en onderhoud in infra
Prestatiecontracten bij beheer en onderhoud
Interview met Richard van der Weide, Intergo, over Ergonomie en Human Factors in de infra
Interview Martie van der Vlist, Henri Palm over Multimodale Reisinformatie
Keuze tussen beheren of vervangen is vorm van evenwicht
Interview Infrasite met minister Schultz van Haegen over de weg naar Duurzame Mobiliteit
Interview met VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma over ontwikkelingen in de openbare ruimte
Interview met Michel Boerrigter over Multimodale Reisinformatie naar aanleiding van PlanLab
Interview met Jacco Lammers van Go About over Multimodale Reisinformatie
Interview met Floriaan Tasche, Directeur Openbare Verlichting Philips Nederland
Interview met Hans van Leeuwen, DGMR, over het verwezenlijken van Duurzaam Vervoer
Interview met Elbert Lievense, Stichting DOET / ICU, over 'Duurzaam Vervoer, hoe nu verder'
Interview met Marieke Martens, TNO, over 'Mobiliteit en Gedrag' - Tussentijdse Resultaten
Interview met Hassan Elammouri, gemeente Amersfoort, over Handvatten voor (data)beheer
Interview met Harro Verhoeven, CROW, over lezing Beeldkwaliteit in OR
Interview met Ellen de Vries van Het Lux Lab over lezing Lichtontwerpen 2.0
Interview met Arthur Klink, IGOV, over lezing Visie op OVL in 2030
Maxime Verhagen: Bezuinigen op bouw kost 11.000 banen
Interview met Kees Ellerbroek, Lloyd's Register Rail, over Entity in Charge of Maintenance (ECM)
Interview met Gerbrand Klijn, provincie Noord-Brabant, over multimodale reisinformatie
Interview met minister Melanie Schultz van Haegen over het project 'Multimodale Reisinformatie'
Evaluatie WION en de gevolgen voor riolering
Kansen in de bestaande woningmarkt
Railforum: Spoorvervoer moet voorsprong in duurzaamheid uitbreiden
Leergang Baanbrekers In De Bouw: Succes krijgt vervolg in Baanbrekerswerkplaats
Gouden Wissel
Wij optimaliseren het onderhoudsboekje, daardoor dalen de kosten
Havenbedrijf Rotterdam kiest voor maximale veiligheid N15 - Maasvlakte II
Lloyd's Register Seminar - Maximaal betrouwbaar materieel vanaf dag 1
Ambacht en vakmanschap voor het buigen van spoor
Parametrische modellen
Lloyd's Register Rail Europe B.V. introduceert SmartFleet®
Zestig stations veiliger met poortjes
Klimaatbestendigheid Ring Utrecht onderzocht
Virtual Engineering breekt door
Plan-m.e.r. verbetert gemeentelijke mobiliteit en leefomgeving
Duurzame Infrastructuur: 'Er is veel winst te behalen'
Kunstwerken vervangen of renoveren?
ViA15 aan vooravond cruciaal besluit
Incidenten kunnen beter gemanaged worden
Floating Car Data van TomTom
Klanttevredenheid belangrijkste business issue voor ingenieursbureaus
Wat er in de Miljoenennota zou moeten staan
Projectbureau ZuidasDok levert krachttoer in Amsterdam-Zuid
Betere doorstroming op A2 Hooggelegen
Hartelbrug interactief ontworpen in i-Room
Meer treinen op hetzelfde spoor
Elektrische auto grijpt de macht
'Integrale aanpak benutten levert veel winst op'
Beoordelen van economische vraagstukken bij aanleg en beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen
Wagemaker doet verslag van de BIMCaseweek 2011
Automobilisten: milieu soms belangrijker dan portemonnee
BEVB van kracht
Samenvatting rapport Hoe groeit het regionaal openbaar vervoer?
Aanbesteding openbaar vervoer heeft hoge prijs
Leegstand Kantoren: een uitdaging?!
Benchmark rioleringszorg 2010
Een nieuwe BIR?
Eerste afstudeerders Geïntegreerd Bouwen
Meer aandacht voor onderwijs in de gww
STS-passages 2009 Management-samenvatting
Een spoorboekje voor de toekomst van NS en ProRail
Netwerksysteem van Peek lost files Woerden op
Eindrapport OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven
Vermijdbare overlast drinkwaterleidingen door bouw
Publieke advies- en ingenieursbureaus moeten inhoudelijk meer gaan samenwerken
Railforum Jaarcongres 2010: showtime!
Vervlechting kan oplevering infrastructurele werken versnellen
3D-simulatie voorspelt voetgangersgedrag op stations
John Vredenberg, gemeente Amersfoort: “3D-ontwerp wordt een communicatiegereedschap”
Assetmanagement ontzorgt overheden
Beleidsevaluatie TaskForce Mobiliteitsmanagement 2010 Management samenvatting
Analyse rijksbegroting 2011
Samenvatting Deltaprogramma
Bouwend Nederland: op peil houden van investeringen in infrastructuur en waterbeheer
Energiezuinig van brak naar zoet water uit diepe ondergrond
Eerherstel voor Zuid-Hollandse kust
Informeel ruimtelijk planproces
Brainport Zuidoost-Brabant stimuleert hightech mobiliteitoplossingen
Zonder flexibele organisatie lopen megaprojecten vast
Elektrisch vervoer stimuleert onderwijs en werkgelegenheid in Amsterdam
Kans van slagen projecten groter door betrokkenheid bewoners
Vroegtijdige afstemming bevordert graafrust
'De omgeving heeft invloed. Die bron van onzekerheid moet je managen.'
Langetermijneffecten van coöperatieve informatiesystemen onderbelicht
De NMa staat een normale relatie tussen ProRail en NS in de weg!
Hogesnelheidslijnen voor de Deltametropool nut of onzin?
CBS: Opnieuw daling aantal verkeersdoden in 2009
Coöperatief rijden voorkomt spookfiles
Mijlpalen voor verbreding snelweg A15
Slechte informatie-uitwisseling en communicatie grootste oorzaak faalkosten
Minder files door robuust verkeersnetwerk en ICT
LBN Betonproducten vraagt steun voor afwateringsproject Ghana
Advies Deltawet
'Moderne bouwsector kan niet zonder netwerken'
Mobiliteitsmakelaar makelt en schakelt naar de behoefte aan mobiliteit
Jan Boeve: Vernieuwingsplatform Bouw moet slag naar praktijk nu echt gaan maken
SWOV-rapport Ernstig gewonde verkeersslachtoffers in Nederland in 1993-2008 Samenvatting
Nieuwe hoogspanningsmasten in Nederland
Prefab HSB-overlaging winnaar prijsvraag Minder verkeershinder bij renovatie stalen bruggen
Ontwerpproject Kardinge draagt bij aan verbetering Civil 3D
Verslag zesde Kennisdag Inspectie Waterkeringen
Nedap en de verkeerstoegang in een autoluw stadscentrum
Een uitnodiging aan u
Mobiliteitsbalans 2009 Samenvatting
Zes gemeenten gaan met proefprojecten K&L aan de slag
Eindadvies adviescommissie verkenning Toekomst Afsluitdijk
Samenvatting DIJK EN MEER Eindrapportage verkenning Toekomst Afsluitdijk
Terugblik op het project IPS Deventer
Rotonde of verkeerslichten?
Toespraak van de Prins van Oranje tijdens Symposium Smart and Sustainable Built Environments 2009
Opleidingsbedrijven krijgen meer leerlingen terug
Alstom onthult prototype Prima II
Thales: ETCS voor het eerst in Amerika toegepast
Hightech buizenscherm absorbeert en reduceert het geluid van de A2
Evaluatie Proefvakken Rollpave
Projectbeheersing megaprojecten op schrift gesteld
Mobiliteit in 2039: De mobiliteitsvisie van Siemens Mobility
Cooperative Systems on the Road: van theorie naar praktijk
Samenvatting onderzoek 'Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering'
Beleving van verkeersonveiligheid; Een probleemverkenning over subjectieve veiligheid
Ontwerprichtlijn paalmatrassen in aantocht
N347 Goor-Rijssen veiliger door milieuvriendelijke bermen
Kilometerheffing benadrukt verkeerssysteem als geheel én de rol van ieder individu
Samenvatting rapport 'Milieueffecten wegverkeer'
Topinstituut in Breda maakt Nederland nummer één in logistiek
ZEEKRACHT, duurzame energie van de Noordzee
Parkeren onder water in caissons
Manifest Flora- en Faunawet
Xaf Utberg over de railmarkt
Hoe druk is het nu werkelijk op het Nederlandse spoor?
Het belang van openbaar vervoer, de maatschappelijke effecten op een rij
Parkeerergernissen blijven Nederlanders plagen
Onderzoek gebruikersinterface parkeerautomaten voor kenteken-invoer
Project Parkeergarage Tropicana
Waterwonen valt in het water door wet- en regelgeving
Bouwen op het water voor een veilige toekomst
De uitgangspunten voor de WION: Veiligheid bevorderen, economische schade terugdringen
Vereniging van Waterbouwers VBKO maakt een rondje Waterschappen
Maatregelenpakket Bouwend Nederland
Integraal denken is de beste garantie voor de toekomst van (de ontwikkeling van) rail
Hoe zorgen we voor een betaalbaar OV voor elke portemonnee?
Frequentieverhoging in de Randstad
Risicobeheersing kabels en leidingen aan de voordeur
Walk4Water: 21 maart 2009 - Lopen voor water redt levens
SWOV Standpunt nut en de noodzaak van verkeersborden
Convenant A2: helden van de vernieuwing
Bedrijfsleven toont interesse in regionale spitsmijdenprojecten
NS biedt onverwachte ingangen voor trainees
KTB Competenties van de procesmanager stedelijke vernieuwing
Visie Yacht: arbeidsmarkt hoger opgeleiden blijft kansrijk
Jonge professionals bestaan niet
Masteropleiding Urban & Area Development
Baanbrekers in de Bouw: snelgroeiende opleiding vernieuwingsgezinde professionals
'Ervaringscertificaat dwingt je na te denken over wat je echt wilt in je werk'
Foto's 'Beroepen op het spoor'
FNV-crisisplan wil positie werknemer versterken
Veilig werken aan de railinfra: blokschakelaar niet het ei van Columbus
Kennis belangrijke productiefactor voor de bouw
Kredietcrisis, dreiging voor PPS?
Uw project op tijd en binnen budget? Liever niet!
Financiering in aanbesteding van infrastructuur
Omgevingsbeïnvloeding bij Binnenstedelijke Ondergrondse Projecten
De kredietcrisis: checklist voor de commissaris
Werken aan vertrouwen, column van de gemeentelijke ombudsman Ulco van de Pol
Rapport Gemeentelijke Ombudsman Noord-Zuidlijn Vijzelgracht, deel 1
Minder faalkosten door goed risicomanagement
Regieraad Bouw maakt tussenbalans op
Leidraad Aanbesteden voor de Bouw in januari 2009 beschikbaar
Resultaten Onderzoek FNV Bondgenoten Spooronderhoud
Verkenning autoverkeer 2012
Samenvatting van het rapport van de Commissie Meerkosten OV-chipkaart
Samenvatting eindadvies Deltacommissie ‘SAMEN WERKEN MET WATER’
Discussievraag - hoe zorg je ervoor dat elk politiek klimaat een railklimaat is?
Aanpassing Eurovignet Richtlijn maakt wegtransport duurzamer
Invloed van de omgeving bij het realiseren van grote projecten
Mega Trucks of toch maar over de rails?
Historisch benzinestation schuift 50 meter op
Noise Reducing Measures and their Influence on the Wheel-Rail System
Eindrapportage Innovatieprogramma Geluid
Verkeersmanagement A2 Rondweg Den Bosch
Omschakelinrichting geïnstalleerd - Deventer voorbereid op SAT van EBS+
Concrete sleepers for ballasted and non-ballasted track
Aanpak Mobiliteitsprojecten Anders Betalen voor Mobiliteit
Voertuigen met ogen, oren en een brein
Gezocht! Innovatieve oplossing voor berging van 500.000 m3 water
Mobiliteitsbalans 2008 Congestie in perspectief
Samenvatting Advies Commissie Ruding 'Op de goede weg en het juiste spoor'
Storingsgevoelige locaties
Sturen op infrastructuren. Een investeringsopdracht (Infrastructures. Time to invest)
Rapport Gesternte van het Streekvervoer van Klaas de Vries
Rapport GIDEON Basisvoorziening geo-informatie Nederland
Gun onze trots het hoofdrailnet!
Ronald Waterman met zijn oplossing van het fileprobleem in Netwerk
Rapport ‘Sneller en Beter’ van de Commissie Elverding
Advies Lijnen naar 2040
Amsterdam Cycling to Sustainability' platform voor duurzame mobiliteit opgericht
RLC Interface
Hacking of the Mifare RFID smartcard
Security hole in world's most popular smartcard
Straks niemand meer onbespied door het leven
VNONCW: A4 loopt vast in juristerij
Snelwegpanorama's in Nederland
Stedelijk Verkeersmanagement in Helmond
 Laatste Nieuws

Meer nieuws
Aanmelden Nieuwsbrief
 Gerelateerde Definities

Definities toevoegen?
Meer Definities!
 Gerelateerde Documenten

Documenten toevoegen?
Meer documenten!
 Gerelateerd Event

Events toevoegen?
Infrasite Events!
 Gerelateerd Nieuws

Meer nieuws
Gericht nieuws
 Gerelateerde Artikelen

Meer artikelen

(Advertenties)