Add to Google
Follow Infrasite on Twitter

Infrasite.nl Go to the Infrasite.nl LinkedIn group - Infrasite Rail Go to the Infrasite Rail LinkedIn group

 


Eventspecials
Verkeer en Mobiliteit 2012
Infrasite Beursspecial InfraTech 2013
Rail-Tech Europe 2013
Infrasite Beursspecial Intertraffic Amsterdam
Deltaplan Duurzaam Vervoer


Sector Specials
Advies & Consultancy
Automatisering / CAD / Software
Bruggen & Tunnels
Civiele Engineering
Duurzaamheid/MVO/CO2
Energie
Elektrisch opladen
Elektrotechniek
Financiering & Aanbesteden
Geluid
GWW
Kabels & Leidingen
Mobiliteit
Openbaar Vervoer
Openbare Ruimte en Steden
Parkeren
Personeel & Carrière
Prinsjesdag
Projecten & Projectmanagement
Rail
Risicomanagement
Signaling / ERTMS
Training & Opleiding
Veiligheid
Verkeer
Waterbouw & Delta's
Wegen


Inhoud
Home
Infrasite Articles
Infrasite Bedrijvengids
Infrasite Catalogue
Infrasite Competence
Infrasite Definitions
Infrasite Documents
Infrasite Events
Infrasite Innovatie
Infrasite Jobs
Infrasite Mobile
Infrasite Nieuws
Infrasite Nieuwsbrief
Infrasite Products
Infrasite Projecten
Infrasite Specials
Infrasite Training
Infrasite Weblogs
Infrasite Zoeken


Adverteren
Adverteren op Infrasite


Andere uitgaven
Infrasite.net
InfraWeblogs.nl
InfraWeblogs.com


Infrasite is hét vakmedium over alle modaliteiten, infrastructuur, projecten, wegenbouw, railbouw, waterbouw, verkeer, energie, pijpleidingen, veiligheid, intermodaliteit, multimodaliteit en mobiliteit.

© Infrasite 2002 - 2012
Infrasite Articles
28-11-2008
Kennis belangrijke productiefactor voor de bouw
Geschreven door: PSIBouw, Joris Houben

Professioneel HR-beleid loont

Medewerkers zijn geen kostenpost, maar het belangrijkste bezit van een bedrijf. De organisatie presteert beter als actief gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van iedere medewerker. Goede werkgevers weten betere mensen aan te trekken. En er werken tevreden en gemotiveerde mensen, met minder verzuim en personeelsverloop. Daarom zegt de Regieraad Bouw: professioneel HR-beleid loont!

Een gezonde sector is een afspiegeling van de samenleving. Dat geldt ook voor de bouw, die gebaat is bij diversiteit op de werkvloer. Want ervaring in andere sectoren leert dat samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden en competenties ertoe leidt dat noodzakelijke vernieuwingen sneller gerealiseerd worden. Het is volgens de Regieraad Bouw dan ook noodzaak dat de bouw, vanouds een mannenbolwerk, zich ontwikkelt tot een sector die ook plaats biedt aan vrouwen, allochtonen en aan mensen met een andere achtergrond qua opleiding: niet alleen technisch of bouwkundig, maar ook mensen met een alpha- of gamma-opleiding. Ook deeltijdwerken en ouderschapsverlof horen tot het standaardpakket van de personeelsmanager in de bouw van de toekomst. Bijkomend effect is dat hiermee voor een deel het dreigend gebrek aan personeel binnen de bouwwereld kan worden opgevangen.

Voor het MKB is een proactieve aanpak van het HRM-beleid nog betrekkelijk nieuw. De Regieraad Bouw gaat daarom de uitdaging aan om HRM in de sector hoger op de agenda te krijgen en om het kader in bedrijven bewust te maken van de eigen rol met betrekking tot human capital.

Bouwonderwijs
Kennis vormt een steeds belangrijker wordende productiefactor voor de bouw. Het bouwonderwijs in al zijn geledingen moet er dan ook samen met het bedrijfsleven voor zorgen dat de kennis van de bouwberoepsbevolking op peil is en vooral ook blijft.

Het ontwikkelen van kennis over procesinnovaties, het in kaart brengen van praktijkervaringen met de nieuwe vormen van samenwerking en het dichten van de kloof tussen het bedrijfsleven en het bouwonderwijs. Dit zijn in het kort de belangrijkste doelen voor de bouw op het thema kennis en onderwijs. Het centrale vertrekpunt daarbij is dat een slagvaardige vernieuwing van de bouw, zonder een gerichte inzet van het bouwonderwijs niet mogelijk is. En moet voluit worden ingezet op “een leven lang leren” voor de hele bouwberoepsbevolking.

Kennis werkt door
In opdracht van de Regieraad Bouw en PSIBouw maakte Lenny Vulperhorst van Andersson Elffers Felix (AEF) de publicatie “Kennis werkt door“. AEF pleit ervoor de komende vijf jaar alles op alles te zetten om het leervermogen van bouwondernemingen te vergroten. Langzaam maar zeker zullen bouwondernemingen de draai moeten maken van capaciteitsleveranciers naar aanbieders van producten, diensten en processen. Dat vergt een grote verandering in opleidingsniveau en competenties van medewerkers, aldus AEF, dat constateert dat een nog veel te beperkt aantal grote en middelgrote ondernemingen inhoud geeft aan deze vernieuwingen.

Op alle niveaus in de bouw- en vastgoedsector is veel kennis aanwezig. Waar het echter om gaat is dat deze kennis op de juiste wijze ontsloten en verspreid wordt én in praktijk wordt gebracht. Dit niet alleen om er ervaring mee op te doen maar ook om de kennis verder te verdiepen. Het idee is onder meer om rond grootschalige praktijkprojecten zogenoemde kennisclusters te stimuleren waarin excellente kenniswerkers hun expertise kunnen praktiseren. Een goed voorbeeld van een interessant praktijkproject vormt de wens van Almere om in 2030 de meest duurzame stad van Nederland te zijn. Om deze ambitie werkelijkheid te laten worden is het van belang om in ons land aanwezige denkkracht in een soort laboratoriumachtige setting bij elkaar te brengen. Een dergelijk kenniscluster is ook denkbaar bij het project Stadshavens van Rotterdam waar kennis over bouwen op en langs het water bijeen moet worden gebracht. Om al dit soort initiatieven goed over het voetlicht te brengen is onlangs de Taskforce Kennisontwikkeling Bouw ingericht.

Taskforce aan de slag met Kennisagenda Bouw
Kennis voor de bouwsector moet effectiever ontwikkeld en verspreid worden. Om dat te bewerkstelligen, heeft de Regieraad Bouw een Taskforce Kennisontwikkeling opgericht. De Taskforce gaat een strategische kennisagenda 2010-2015 opstellen en impulsen geven aan betere coördinatie en clustering van kennisontwikkeling. Daartoe zal ze een appel doen op de programmerende en financierende organisaties voor bouwonderzoek.

De Taskforce staat onder voorzitterschap van Hans Blankert, die ook voorzitter is van de Regieraad Bouw. Leden, op persoonlijke titel zijn: Aart van Gelder (Imtech), Guus Hoefsloot (voormalig Heijmans), John Kerstens (FNV Bouw), Henk Klein Poelhuis (AFN), Ton Nelissen (voormalig Bouwend Nederland), Ed Nijpels (ONRI), Sandra Schruijer (Universiteit Utrecht), Joop Sistermans (AWT), Ad Smaal (voormalig Shell en RWS), Alex Vermeulen (RGD) en Arend van Wijngaarden (CNV Hout en Bouw). Joris Houben is secretaris van de Taskforce.

Bouwen aan het vak
PSIBouw en Regieraad Bouw hebben twee jaar geleden de publicatie “Bouwen aan het vak” het licht doen zien. Daarin werd een kloof geconstateerd tussen bouwbedrijfsleven en bouwonderwijs. Het onderwijs was, aldus de publicatie, te weinig betrokken bij de bouwpraktijk en andersom. Complexere bouwprojecten vragen om medewerkers met meer oog voor het totaal en de samenhang. Het onderwijs is nog onvoldoende ingesteld op deze behoefte aan interdisciplinaire denkers en doeners. En docenten hebben op hun beurt behoefte aan bijscholing en meer tijd om ontwikkelingen in de praktijk bij te houden. Vervolgens zijn er tien vergaande aanbevelingen geformuleerd waaronder het opzetten van één topuniversitaire opleiding voor de bouwmanager van overmorgen, een topopleiding voor opdrachtgeverschap, betere aansluiting tussen onderwijs en bouwpraktijk en een einde maken aan ongeschoolden in de bouw.

Aanspreken
Sinds het verschijnen van de publicatie is er al veel gebeurd. Vooral de hbo-opleidingen hebben de handschoen opgepakt mede dankzij de inzet van lectoraten en kenniscentra. En dat is een goede zaak omdat de bouw een belangrijke afnemer is van afgestudeerden van hogescholen. Daarbij komt dat hogescholen binnen een regio een vrij unieke positie hebben en deel uitmaken van netwerken van overheden, opdrachtgevers en opdrachtnemers én vaak banden onderhouden met zowel (v)mbo-onderwijs en universiteiten in de eigen regio. Met andere woorden, vernieuwende kennis waaiert via Hogescholen makkelijk uit naar bedrijfsleven en onderwijsomgeving.

Kortom, er is volop beweging. Maar een betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk, is niet iets wat in korte tijd tot stand kan worden gebracht. De bouwonderwijs wereld is zeer omvangrijk en bestaat naast het reguliere onderwijs (VMBO, MBO, HBO, Universiteiten) ook uit vele, nog steeds sterk versnipperde, netwerken van opleidingen die door CAO-partijen in de bouw worden aangestuurd. Vooral ook het aanspreken van mensen die al jaren in de bouw werken om zich te laten (bij)scholen, is niet gemakkelijk. De gedurende tientallen jaren gegroeide cultuur waarin innovatie en samenwerking niet als vanzelfsprekend werden beschouwd, is niet eenvoudig te doorbreken. Toch is een drastische verbetering van het imago van de bouw bittere noodzaak, om een aantrekkelijke sector te blijven voor mensen die voor hun schoolkeuze staan en voor bouwwerknemers om er te (blijven) werken. Voor het behouden van mensen die in de bedrijfstak werken is het verder noodzakelijk om personeelsmanagement een prioritaire plek te gaan geven in het bedrijfsbeleid.

Meer aandacht voor de mensen die in de bouw werken, ondersteund met moderne opleidingen waarin vakkennis en sociale vaardigheden hand in hand gaan, moeten de bouw tot een aantrekkelijke sector maken om in te werken.De publicatie “Kennis werkt door“. vindt u op de website van de Regieraad Bouw onder thema > modern personeelsbeleid, onderwijs en kennis > publicaties
De publicatie “Bouwen aan het vak” vindt u op de website van de Regieraad Bouw onder publicaties > boekjes.Andere recente artikelen
Interview met Remko Kamstra, Cyber Adviseurs, over Kwaliteit C in een ander daglicht
Interview Piet Verburg, NSVV over bijeenkomst Licht & Beleving - Rol ambtenaar in netwerksamenleving
Interview René Nelissen en Arnoud Drevijn: Inzicht in integrale vervangingsbehoefte in OR
Frank Hagemeier, Siemens: 'Coöperatieve mobiliteit zal wegkantgebonden signalering vervangen'
Interview met Sebald van Royen, Directeur bij BAM Rail bv, over 175 jaar spoor in Nederland
Betuweroute bakermat kennis infraprojecten
Interview met Cees Tommel, directeur Keyrail, over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Corina de Jongh over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Léon Linders, Alstom Nederland
Interview with Christopher Irwin, Vice chair, European Passengers' Federation (EPF)
Interview Infrasite met staatssecretaris Mansveld naar aanleiding van de Lange Termijn Spooragenda
Interview met Esmé Kalshoven, Hoofd Inframanagement ERTMS NS Reizigers
Jan Koers, Directeur Intraffic: 'Beter spoor door topcorridors en meer intercity's'
Interview met Lourens Klok (HP) en Rob Huibers (Andes) over Multimodale Reisinformatie
Interview Ingrid de Bondt, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland over beheer en onderhoud in de infra
Interview Robbert de Ridder, directeur BAM Infra Asset Management over beheer en onderhoud in infra
Prestatiecontracten bij beheer en onderhoud
Interview met Richard van der Weide, Intergo, over Ergonomie en Human Factors in de infra
Interview Martie van der Vlist, Henri Palm over Multimodale Reisinformatie
Keuze tussen beheren of vervangen is vorm van evenwicht
Interview Infrasite met minister Schultz van Haegen over de weg naar Duurzame Mobiliteit
Interview met VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma over ontwikkelingen in de openbare ruimte
Interview met Michel Boerrigter over Multimodale Reisinformatie naar aanleiding van PlanLab
Interview met Jacco Lammers van Go About over Multimodale Reisinformatie
Interview met Floriaan Tasche, Directeur Openbare Verlichting Philips Nederland
Interview met Hans van Leeuwen, DGMR, over het verwezenlijken van Duurzaam Vervoer
Interview met Elbert Lievense, Stichting DOET / ICU, over 'Duurzaam Vervoer, hoe nu verder'
Interview met Marieke Martens, TNO, over 'Mobiliteit en Gedrag' - Tussentijdse Resultaten
Interview met Hassan Elammouri, gemeente Amersfoort, over Handvatten voor (data)beheer
Interview met Harro Verhoeven, CROW, over lezing Beeldkwaliteit in OR
Interview met Ellen de Vries van Het Lux Lab over lezing Lichtontwerpen 2.0
Interview met Arthur Klink, IGOV, over lezing Visie op OVL in 2030
Maxime Verhagen: Bezuinigen op bouw kost 11.000 banen
Interview met Kees Ellerbroek, Lloyd's Register Rail, over Entity in Charge of Maintenance (ECM)
Interview met Gerbrand Klijn, provincie Noord-Brabant, over multimodale reisinformatie
Interview met minister Melanie Schultz van Haegen over het project 'Multimodale Reisinformatie'
Evaluatie WION en de gevolgen voor riolering
Kansen in de bestaande woningmarkt
Railforum: Spoorvervoer moet voorsprong in duurzaamheid uitbreiden
Leergang Baanbrekers In De Bouw: Succes krijgt vervolg in Baanbrekerswerkplaats
Gouden Wissel
Wij optimaliseren het onderhoudsboekje, daardoor dalen de kosten
Havenbedrijf Rotterdam kiest voor maximale veiligheid N15 - Maasvlakte II
Lloyd's Register Seminar - Maximaal betrouwbaar materieel vanaf dag 1
Ambacht en vakmanschap voor het buigen van spoor
Parametrische modellen
Lloyd's Register Rail Europe B.V. introduceert SmartFleet®
Zestig stations veiliger met poortjes
Klimaatbestendigheid Ring Utrecht onderzocht
Virtual Engineering breekt door
Plan-m.e.r. verbetert gemeentelijke mobiliteit en leefomgeving
Duurzame Infrastructuur: 'Er is veel winst te behalen'
Kunstwerken vervangen of renoveren?
ViA15 aan vooravond cruciaal besluit
Incidenten kunnen beter gemanaged worden
Floating Car Data van TomTom
Klanttevredenheid belangrijkste business issue voor ingenieursbureaus
Wat er in de Miljoenennota zou moeten staan
Projectbureau ZuidasDok levert krachttoer in Amsterdam-Zuid
Betere doorstroming op A2 Hooggelegen
Hartelbrug interactief ontworpen in i-Room
Meer treinen op hetzelfde spoor
Elektrische auto grijpt de macht
'Integrale aanpak benutten levert veel winst op'
Beoordelen van economische vraagstukken bij aanleg en beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen
Wagemaker doet verslag van de BIMCaseweek 2011
Automobilisten: milieu soms belangrijker dan portemonnee
BEVB van kracht
Samenvatting rapport Hoe groeit het regionaal openbaar vervoer?
Aanbesteding openbaar vervoer heeft hoge prijs
Leegstand Kantoren: een uitdaging?!
Benchmark rioleringszorg 2010
Een nieuwe BIR?
Eerste afstudeerders Geïntegreerd Bouwen
Meer aandacht voor onderwijs in de gww
STS-passages 2009 Management-samenvatting
Een spoorboekje voor de toekomst van NS en ProRail
Netwerksysteem van Peek lost files Woerden op
Eindrapport OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven
Vermijdbare overlast drinkwaterleidingen door bouw
Publieke advies- en ingenieursbureaus moeten inhoudelijk meer gaan samenwerken
Railforum Jaarcongres 2010: showtime!
Vervlechting kan oplevering infrastructurele werken versnellen
3D-simulatie voorspelt voetgangersgedrag op stations
John Vredenberg, gemeente Amersfoort: “3D-ontwerp wordt een communicatiegereedschap”
Assetmanagement ontzorgt overheden
Beleidsevaluatie TaskForce Mobiliteitsmanagement 2010 Management samenvatting
Analyse rijksbegroting 2011
Samenvatting Deltaprogramma
Bouwend Nederland: op peil houden van investeringen in infrastructuur en waterbeheer
Energiezuinig van brak naar zoet water uit diepe ondergrond
Eerherstel voor Zuid-Hollandse kust
Informeel ruimtelijk planproces
Brainport Zuidoost-Brabant stimuleert hightech mobiliteitoplossingen
Zonder flexibele organisatie lopen megaprojecten vast
Elektrisch vervoer stimuleert onderwijs en werkgelegenheid in Amsterdam
Kans van slagen projecten groter door betrokkenheid bewoners
Vroegtijdige afstemming bevordert graafrust
'De omgeving heeft invloed. Die bron van onzekerheid moet je managen.'
Langetermijneffecten van coöperatieve informatiesystemen onderbelicht
De NMa staat een normale relatie tussen ProRail en NS in de weg!
Hogesnelheidslijnen voor de Deltametropool nut of onzin?
CBS: Opnieuw daling aantal verkeersdoden in 2009
Coöperatief rijden voorkomt spookfiles
Mijlpalen voor verbreding snelweg A15
Slechte informatie-uitwisseling en communicatie grootste oorzaak faalkosten
Minder files door robuust verkeersnetwerk en ICT
LBN Betonproducten vraagt steun voor afwateringsproject Ghana
Advies Deltawet
'Moderne bouwsector kan niet zonder netwerken'
Mobiliteitsmakelaar makelt en schakelt naar de behoefte aan mobiliteit
Jan Boeve: Vernieuwingsplatform Bouw moet slag naar praktijk nu echt gaan maken
SWOV-rapport Ernstig gewonde verkeersslachtoffers in Nederland in 1993-2008 Samenvatting
Nieuwe hoogspanningsmasten in Nederland
Prefab HSB-overlaging winnaar prijsvraag Minder verkeershinder bij renovatie stalen bruggen
Ontwerpproject Kardinge draagt bij aan verbetering Civil 3D
Verslag zesde Kennisdag Inspectie Waterkeringen
Nedap en de verkeerstoegang in een autoluw stadscentrum
Een uitnodiging aan u
Mobiliteitsbalans 2009 Samenvatting
Zes gemeenten gaan met proefprojecten K&L aan de slag
Eindadvies adviescommissie verkenning Toekomst Afsluitdijk
Samenvatting DIJK EN MEER Eindrapportage verkenning Toekomst Afsluitdijk
Terugblik op het project IPS Deventer
Rotonde of verkeerslichten?
Toespraak van de Prins van Oranje tijdens Symposium Smart and Sustainable Built Environments 2009
Opleidingsbedrijven krijgen meer leerlingen terug
Alstom onthult prototype Prima II
Thales: ETCS voor het eerst in Amerika toegepast
Hightech buizenscherm absorbeert en reduceert het geluid van de A2
Evaluatie Proefvakken Rollpave
Projectbeheersing megaprojecten op schrift gesteld
Mobiliteit in 2039: De mobiliteitsvisie van Siemens Mobility
Cooperative Systems on the Road: van theorie naar praktijk
Samenvatting onderzoek 'Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering'
Beleving van verkeersonveiligheid; Een probleemverkenning over subjectieve veiligheid
Ontwerprichtlijn paalmatrassen in aantocht
N347 Goor-Rijssen veiliger door milieuvriendelijke bermen
Kilometerheffing benadrukt verkeerssysteem als geheel én de rol van ieder individu
Samenvatting rapport 'Milieueffecten wegverkeer'
Topinstituut in Breda maakt Nederland nummer één in logistiek
ZEEKRACHT, duurzame energie van de Noordzee
Parkeren onder water in caissons
Manifest Flora- en Faunawet
Xaf Utberg over de railmarkt
Hoe druk is het nu werkelijk op het Nederlandse spoor?
Het belang van openbaar vervoer, de maatschappelijke effecten op een rij
Parkeerergernissen blijven Nederlanders plagen
Onderzoek gebruikersinterface parkeerautomaten voor kenteken-invoer
Project Parkeergarage Tropicana
Waterwonen valt in het water door wet- en regelgeving
Bouwen op het water voor een veilige toekomst
De uitgangspunten voor de WION: Veiligheid bevorderen, economische schade terugdringen
Vereniging van Waterbouwers VBKO maakt een rondje Waterschappen
Maatregelenpakket Bouwend Nederland
Integraal denken is de beste garantie voor de toekomst van (de ontwikkeling van) rail
Hoe zorgen we voor een betaalbaar OV voor elke portemonnee?
Frequentieverhoging in de Randstad
Risicobeheersing kabels en leidingen aan de voordeur
Walk4Water: 21 maart 2009 - Lopen voor water redt levens
SWOV Standpunt nut en de noodzaak van verkeersborden
Convenant A2: helden van de vernieuwing
Bedrijfsleven toont interesse in regionale spitsmijdenprojecten
NS biedt onverwachte ingangen voor trainees
KTB Competenties van de procesmanager stedelijke vernieuwing
Visie Yacht: arbeidsmarkt hoger opgeleiden blijft kansrijk
Jonge professionals bestaan niet
Masteropleiding Urban & Area Development
Baanbrekers in de Bouw: snelgroeiende opleiding vernieuwingsgezinde professionals
'Ervaringscertificaat dwingt je na te denken over wat je echt wilt in je werk'
Foto's 'Beroepen op het spoor'
FNV-crisisplan wil positie werknemer versterken
Veilig werken aan de railinfra: blokschakelaar niet het ei van Columbus
Kennis belangrijke productiefactor voor de bouw
Kredietcrisis, dreiging voor PPS?
Uw project op tijd en binnen budget? Liever niet!
Financiering in aanbesteding van infrastructuur
Omgevingsbeïnvloeding bij Binnenstedelijke Ondergrondse Projecten
De kredietcrisis: checklist voor de commissaris
Werken aan vertrouwen, column van de gemeentelijke ombudsman Ulco van de Pol
Rapport Gemeentelijke Ombudsman Noord-Zuidlijn Vijzelgracht, deel 1
Minder faalkosten door goed risicomanagement
Regieraad Bouw maakt tussenbalans op
Leidraad Aanbesteden voor de Bouw in januari 2009 beschikbaar
Resultaten Onderzoek FNV Bondgenoten Spooronderhoud
Verkenning autoverkeer 2012
Samenvatting van het rapport van de Commissie Meerkosten OV-chipkaart
Samenvatting eindadvies Deltacommissie ‘SAMEN WERKEN MET WATER’
Discussievraag - hoe zorg je ervoor dat elk politiek klimaat een railklimaat is?
Aanpassing Eurovignet Richtlijn maakt wegtransport duurzamer
Invloed van de omgeving bij het realiseren van grote projecten
Mega Trucks of toch maar over de rails?
Historisch benzinestation schuift 50 meter op
Noise Reducing Measures and their Influence on the Wheel-Rail System
Eindrapportage Innovatieprogramma Geluid
Verkeersmanagement A2 Rondweg Den Bosch
Omschakelinrichting geïnstalleerd - Deventer voorbereid op SAT van EBS+
Concrete sleepers for ballasted and non-ballasted track
Aanpak Mobiliteitsprojecten Anders Betalen voor Mobiliteit
Voertuigen met ogen, oren en een brein
Gezocht! Innovatieve oplossing voor berging van 500.000 m3 water
Mobiliteitsbalans 2008 Congestie in perspectief
Samenvatting Advies Commissie Ruding 'Op de goede weg en het juiste spoor'
Storingsgevoelige locaties
Sturen op infrastructuren. Een investeringsopdracht (Infrastructures. Time to invest)
Rapport Gesternte van het Streekvervoer van Klaas de Vries
Rapport GIDEON Basisvoorziening geo-informatie Nederland
Gun onze trots het hoofdrailnet!
Ronald Waterman met zijn oplossing van het fileprobleem in Netwerk
Rapport ‘Sneller en Beter’ van de Commissie Elverding
Advies Lijnen naar 2040
Amsterdam Cycling to Sustainability' platform voor duurzame mobiliteit opgericht
RLC Interface
Hacking of the Mifare RFID smartcard
Security hole in world's most popular smartcard
Straks niemand meer onbespied door het leven
VNONCW: A4 loopt vast in juristerij
Snelwegpanorama's in Nederland
Stedelijk Verkeersmanagement in Helmond
 Laatste Nieuws

Meer nieuws
Aanmelden Nieuwsbrief
 Gerelateerde Definities

Definities toevoegen?
Meer Definities!
 Gerelateerde Documenten

Documenten toevoegen?
Meer documenten!
 Gerelateerd Event

Events toevoegen?
Infrasite Events!
 Gerelateerd Nieuws

Meer nieuws
Gericht nieuws
 Gerelateerde Artikelen

Meer artikelen

(Advertenties)