Add to Google
Follow Infrasite on Twitter

Infrasite.nl Go to the Infrasite.nl LinkedIn group - Infrasite Rail Go to the Infrasite Rail LinkedIn group

 


Eventspecials
Verkeer en Mobiliteit 2012
Infrasite Beursspecial InfraTech 2013
Rail-Tech Europe 2013
Infrasite Beursspecial Intertraffic Amsterdam
Deltaplan Duurzaam Vervoer


Sector Specials
Advies & Consultancy
Automatisering / CAD / Software
Bruggen & Tunnels
Civiele Engineering
Duurzaamheid/MVO/CO2
Energie
Elektrisch opladen
Elektrotechniek
Financiering & Aanbesteden
Geluid
GWW
Kabels & Leidingen
Mobiliteit
Openbaar Vervoer
Openbare Ruimte en Steden
Parkeren
Personeel & Carrière
Prinsjesdag
Projecten & Projectmanagement
Rail
Risicomanagement
Signaling / ERTMS
Training & Opleiding
Veiligheid
Verkeer
Waterbouw & Delta's
Wegen


Inhoud
Home
Infrasite Articles
Infrasite Bedrijvengids
Infrasite Catalogue
Infrasite Competence
Infrasite Definitions
Infrasite Documents
Infrasite Events
Infrasite Innovatie
Infrasite Jobs
Infrasite Mobile
Infrasite Nieuws
Infrasite Nieuwsbrief
Infrasite Products
Infrasite Projecten
Infrasite Specials
Infrasite Training
Infrasite Weblogs
Infrasite Zoeken


Adverteren
Adverteren op Infrasite


Andere uitgaven
Infrasite.net
InfraWeblogs.nl
InfraWeblogs.com


Infrasite is hét vakmedium over alle modaliteiten, infrastructuur, projecten, wegenbouw, railbouw, waterbouw, verkeer, energie, pijpleidingen, veiligheid, intermodaliteit, multimodaliteit en mobiliteit.

© Infrasite 2002 - 2012
Infrasite Articles
Victor Hopman van Deltares over het testen van meetmethodes van in de grond gevormde funderingspalen
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

met als doel 50% van de faalkosten te verminderen
Interview met Carlo van de Weijer over overeenkomsten tussen wegverkeer en railverkeer
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

naar aanleiding van Dag van de Rail 2015
Interview met Jan van Meijl, VDL Bus & Coach Nederland, over Collectief Vervoer
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

Interview met Gerbrand Klijn over de toekomst in Mobiliteit en Multimodale Reisinformatie
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

Interview met Michel Boerrigter, Founder en Director Calendar42, over de toekomst in mobiliteit
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

naar aanleiding van het congres Innovatieve Mobiliteitsconcepten op 26 maart 2015
Interview met Rien van der Knaap over Collectief Vervoer en de ontwikkeling hiervan
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

19-03-2015
Interview met Rien van der Knaap over Collectief Vervoer en de ontwikkeling hiervan
Geschreven door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

Interview met Rien van der Knaap van Organizational Coaching BV en OC Mobility Coaching over Collectief Vervoer en de ontwikkeling hiervan.
Collectief Vervoer is een containerbegrip voor Openbaar Vervoer per metro, tram, bus, schip, (regionale) trein en doelgroepgericht contractvervoer. Collectief Vervoer staat volop in de belangstelling.1. Welke problemen op het gebied van Collectief Vervoer in Nederlandse binnensteden signaleert u?

Deze vraag is nog niet zo eenvoudig en eenduidig te beantwoorden, het is een complex vraagstuk, meerdere aandachtspunten zijn te onderscheiden, ook zijn niet alle steden over 1 kam te scheren. Om met dit laatste te beginnen, in de grootste steden in Nederland lijkt Collectief Vervoer, vooral OV, zich qua aandeel goed te handhaven. Dat heeft zowel met veel grotere aantallen gebruikers als met een uitgebreider en hoogfrequenter netwerk te maken. In middelgrote en kleinere steden ontbreken beide in de regel en is ook de concurrentie met de fiets een groter issue. Daarnaast wordt vervoer voor klanten ingericht, maar komen inhoud, samenstelling en organisatie vaak zonder haar betrokkenheid tot stand en is het veel te sectoraal en versnipperd ingericht.

Ook kunnen bij de wijze van aanbesteden de nodige verbeteringen worden aangebracht, zoals het verbeteren van de dienstverlening aan de gebruiker en DRU's (dienstregeling uren) minder zwaar laten wegen en prikkels voor OV bedrijven inbouwen opdat zij zich extra in (moeten) spannen omdat zij daardoor extra inkomsten kunnen genereren. De aanbestedingssystematiek blijft uiteraard niet beperkt tot de steden.
In essentie wordt het potentieel van collectief (openbaar) vervoer vaak niet ten volle benut, mede doordat RO en mobiliteitsbeleid meer dan eens langs elkaar heen werkende werelden zijn, ook omdat Collectief Vervoer binnen het mobiliteitsbeleid ondergewaardeerd wordt. Daardoor is het duurder dan nodig.


2. Er wordt momenteel in de markt veel gesproken over toekomstige mobiliteitsconcepten. Welke rol dicht u Collectief Vervoer toe in een integrale mobiliteitsvisie?

Als het gaat om mobiliteitsconcepten dan is er de laatste 100 jaar in essentie nauwelijks iets aan het concept Collectief Vervoer veranderd. Voertuigen zijn moderner, comfortabeler, veiliger en schoner geworden, dat wel, maar de basis van het systeem is in feite niet mee geëvolueerd. Bovendien wordt Collectief Vervoer (helaas) vaak eerder als kostenpost gezien dan als onderdeel van een strategische portfolio van instrumenten om steden bereikbaar en leefbaar te houden. Indien Collectief Vervoer een passend onderdeel in een integrale mobiliteitsvisie wordt, dan zal in menig geval al sprake van winst kunnen zijn. Het in menig geval ontbreken ervan behoort bij de problemen zoals in voorgaande vraag aan de orde was.

We moeten bij toekomst concepten niet als eerste aan futuristische oplossingen denken, maar vooral aan het beter benutten van kansen die liggen in beter tegemoet komen aan wat reizigers motiveert van Collectief Vervoer gebruik te maken. Reizigers hebben een verplaatsingsbehoefte die onder zo gunstig mogelijke condities qua o.a. frequentie, betrouwbaarheid, kosten en service vervuld moet worden. Dat vraagt om denken in termen van integrale, multimodale netwerken, voorzien van goede en adequate reisinformatie en diensten. Ook het beter inspelen op de trend tot minder autobezit bij jongeren, die juist in steden veel sterker aanwezig zijn dan daarbuiten, biedt kansen.

Als Collectief Vervoer geen plaats in een integrale visie heeft dan is dat direct terug te zien in het gebruik. Bijvoorbeeld een stad als Tilburg heeft de laatste jaren sterk ingezet op de bereikbaarheid per auto, wat zich weer vertaalt in het hoogste autoaandeel van alle Brabantse steden en een mager OV en fietsgebruik. In de ontwikkeling is het verder wijs, zich bezig te houden met wat ontwikkelingen als Uber pop kunnen gaan betekenen voor de vervoersmarkt. Er is nu nog veel verzet tegen, dat is gebruikelijk bij dit soort innovaties, maar die ontwikkeling kan wel eens onomkeerbaar blijken te zijn. Dergelijke diensten grijpen kansen waar traditionele oplossingen nu veelal te duur en inflexibel zijn en dat kan leiden tot nieuwe (vervoers-)diensten. We zouden kunnen beginnen met experimenten voor ritten die nu niet of nauwelijks door taxi's worden gedaan, omdat ze te duur zijn, zoals in het landelijk gebied.


3. Op welke punten moeten knooppunten worden aangepast om Collectief Vervoer toekomstvast te maken? Kunt u uitleggen waarom?

In lijn met het voorgaandedienen ook veel knooppunten klantvriendelijker te worden gemaakt. Om te beginnen door ze als onderdeel van verplaatsingen te zien, en niet zozeer als herkomst of bestemming, want dat zijn ze vrijwel nooit. NS bijvoorbeeld verdient tegenwoordig het meeste geld aan de winkels op stations. Het gevolg daarvan is dat nagenoeg elke tegemoetkoming aan reizigers die ten koste zou kunnen gaan van omzet in die winkels op voorhand onbespreekbaar is. Zo zijn er stations als 's-Hertogenbosch waar je maar op 1 punt op elk perron de gelegenheid hebt naar andere perrons te gaan of naar de uitgang. De loopafstanden worden daardoor voor veel reizigers onnodig vergroot, met een vergrote kans dat een overstap naar een andere trein of bus niet wordt gehaald. Ook bijv. in Eindhoven is dat het geval. Dat schrikt een deel van de reizigers af. Een positief effect van het veranderde business model van NS is ook evident, als verblijfslocatie zijn veel stations er de laatste jaren aanzienlijk op vooruit gegaan, en ook qua bewegwijzering, sociale veiligheid, faciliteiten, etc. is al veel verbeterd. We zijn er echter nog (lang) niet.

Uiteraard is de aansluiting trein en bus, tram, metro vervoer voor verbetering vatbaar, zowel in de dienstregeling als qua looproutes. Een punt voor de toekomst is ook dat menig station onderdeel is van looproutes van en naar een stadscentrum. De geplande afsluiting ervan, omdat je straks alleen nog maar via de toegangspoortjes en met je chipcard een station op kunt komen, is een punt van zorg dat om een oplossing vraagt.


4. Welke technische ontwikkelingen ziet u op het gebied van Collectief Vervoer? In hoeverre zijn die technische ontwikkelingen nu al toepasbaar?

Hier geldt evenzeer het begin van mijn antwoord op vraag 2: Als het gaat om mobiliteitsconcepten dan is er de laatste 100 jaar in essentie heel weinig aan het concept Collectief Vervoer veranderd. De meeste technische ontwikkelingen hebben de bestaande producten verbeterd, maar niet wezenlijk veranderd. De meeste technologische ontwikkelingen van nu op het gebied van Collectief Vervoer vallen in dezelfde categorie. De hogesnelheidstreinen hebben in sommige landen als Frankrijk veel impact, ook in ruimtelijk opzicht, maar in Nederland is dat als oplossing vooralsnog van ondergeschikt belang. Belangrijke veranderingen hebben zich wel voorgedaan in de infrastructuur voor bus en tram, soms de metro, via HOV constructies, voorrangsregelingen en meer investeringen in P&R mogelijkheden. Integrale mobiliteit is vooral een organisatievraagstuk en op dat vlak is er nog veel te winnen.

Internet, ICT en ITS oplossingen hebben ook het Collectief Vervoer niet onberoerd gelaten, o.a. leidend tot een stortvloed van apps, reisplanners, e.d. Betere service is een belofte, helaas blijkt er juist in de techniek (kapotte wissels, seinen en wisselstoringen, kapotte bovenleidingen) de laatste weken (eind febr. begin mrt. 2015) heel wat mis te gaan. Daar kan geen serviceverlening iets aan doen. Juist als de informatie door die situaties het hardst nodig is, blijkt die niet gegeven te kunnen worden.

Technische verbeteringen leiden er aan de andere kant bijvoorbeeld toe dat vanaf 2016 6 treinen per uur kunnen gaan rijden tussen Amsterdam en Maastricht. Ik verwacht vooral op vlak van schoner vervoer de nodige verbeteringen in de komende jaren. Tenslotte is van open data een verbetering te verwachten in diensten aan de reiziger onder de randvoorwaarde dat deze diensten wel vanuit de gebruiker worden ontwikkeld en niet vanuit de dienstregeling.


5. Moet de rol die, met name kleine en middelgrote gemeenten spelen in Collectief Vervoer veranderen?

Feit is dat kleine en middelgrote gemeenten het meest te maken hebben met stad en streekvervoer, waarover zij tegenwoordig geen directe zeggenschap meer hebben m.b.t. de dienstregeling en wie de vervoerder is. Zij blijven als wegbeheerder echter wel verantwoordelijk voor veel infrastructuur die voor een goede uitvoering van die dienstregeling onmisbaar is. Het ligt dan ook voor de hand dat zij meer zeggenschap moeten krijgen in de aanbestedingen zoals een werkgroep van de VNG onder voorzitterschap van de wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Lelystad ook tot (deel van de) inzet van de komende Statenverkiezingen heeft gemaakt. Zo'n grotere betrokkenheid is dan voor deze gemeenten wellicht ook een prikkel om Collectief Vervoer sterker te verankeren in hun mobiliteitsvisie en beleid. Collectief Vervoer kansrijker maken vergt keuzes, soms lastige als m.b.t. de hoeveelheid parkeerplaatsen, betaald parkeren, snelheidsregimes, voorrangsregels voor bussen e.d., maar zonder visie zijn alle keuzes even belangrijk. Gemeenten moeten daarin waarschijnlijk ook meer gezamenlijk optrekken, op regionaal niveau, of via de provincie. Het wiel hoeft dan niet steeds opnieuw uit te worden gevondenen zij kunnen meer marktmacht ontwikkelen.

Het doelgroepenvervoer verdient in dit opzicht wel extra aandacht. Op o.a. leerlingenvervoer is de afgelopen jaren erg fors bezuinigd. Kunnen 'Uber-achtige' oplossingen de betaalbaarheid verbeteren en daarmee de afhankelijkheid van familie en vrienden voor bepaalde doelgroepen helpen verkleinen? Gemeenten kunnen daarin mogelijk een belangrijke stimulerende rol vervullen.

Andere recente artikelen
Interview met Ruud van Heugten, Noord-Brabant, over veiligheid en onderhoud van infrastructuur
Interview met Iddo Keuning, Royal HaskoningDHV, over Asset Management in de infra
Cybersecurity bij infrastructurele projecten
Interview Jan Muizelaar over inspelen op de vervangingsvraag aan civieltechnische kunstwerken
Interview Wies Vonck, programmadirecteur Sluizen RWS, over 'Voldoen aan de wensen van de beheerder'
Speech Martin van Pernis: Vijf jaar Vernieuwing in de bouw
Interview Ton Hesselmans, Rinus Kuijper, Marco Berkhout: iAMPro als dashboard voor assetmanagement
Interview Walter Suy, Niels Meijerink en Bernard Witteveen van CROW over lancering CROW ProContract
Interview met Marleen Hovens en Emile Oostenbrink van CROW over 'Verkeerskunde: techniek of gedrag?'
Interview met Marco Maréchal over Omgevingsmanagement
Interview met Arthur Klink, IGOV, naar aanleiding van lezing op Dag van Verkeer & Mobiliteit 2014
Interview met Johan Koolwaaij en Marcel Bijlsma van Mobidot over 'Verplaatsingsgedrag in kaart'
Interview met Robert Koolen van Heijmans over De Energieneutrale Stad
Interview met Florian Hupkes van NS over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Anna Bootsma van ProRail over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Remko Kamstra, Cyber Adviseurs, over Kwaliteit C in een ander daglicht
Interview Piet Verburg, NSVV over bijeenkomst Licht & Beleving - Rol ambtenaar in netwerksamenleving
Interview René Nelissen en Arnoud Drevijn: Inzicht in integrale vervangingsbehoefte in OR
Frank Hagemeier, Siemens: 'Coöperatieve mobiliteit zal wegkantgebonden signalering vervangen'
Interview met Sebald van Royen, Directeur bij BAM Rail bv, over 175 jaar spoor in Nederland
Betuweroute bakermat kennis infraprojecten
Interview met Cees Tommel, directeur Keyrail, over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Corina de Jongh over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Léon Linders, Alstom Nederland
Interview with Christopher Irwin, Vice chair, European Passengers' Federation (EPF)
Interview Infrasite met staatssecretaris Mansveld naar aanleiding van de Lange Termijn Spooragenda
Interview met Esmé Kalshoven, Hoofd Inframanagement ERTMS NS Reizigers
Jan Koers, Directeur Intraffic: 'Beter spoor door topcorridors en meer intercity's'
Interview met Lourens Klok (HP) en Rob Huibers (Andes) over Multimodale Reisinformatie
Interview Ingrid de Bondt, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland over beheer en onderhoud in de infra
Interview Robbert de Ridder, directeur BAM Infra Asset Management over beheer en onderhoud in infra
Prestatiecontracten bij beheer en onderhoud
Interview met Richard van der Weide, Intergo, over Ergonomie en Human Factors in de infra
Interview Martie van der Vlist, Henri Palm over Multimodale Reisinformatie
Keuze tussen beheren of vervangen is vorm van evenwicht
Interview Infrasite met minister Schultz van Haegen over de weg naar Duurzame Mobiliteit
Interview met VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma over ontwikkelingen in de openbare ruimte
Interview met Michel Boerrigter over Multimodale Reisinformatie naar aanleiding van PlanLab
Interview met Jacco Lammers van Go About over Multimodale Reisinformatie
Interview met Floriaan Tasche, Directeur Openbare Verlichting Philips Nederland
Interview met Hans van Leeuwen, DGMR, over het verwezenlijken van Duurzaam Vervoer
Interview met Elbert Lievense, Stichting DOET / ICU, over 'Duurzaam Vervoer, hoe nu verder'
Interview met Marieke Martens, TNO, over 'Mobiliteit en Gedrag' - Tussentijdse Resultaten
Interview met Hassan Elammouri, gemeente Amersfoort, over Handvatten voor (data)beheer
Interview met Harro Verhoeven, CROW, over lezing Beeldkwaliteit in OR
Interview met Ellen de Vries van Het Lux Lab over lezing Lichtontwerpen 2.0
Interview met Arthur Klink, IGOV, over lezing Visie op OVL in 2030
Maxime Verhagen: Bezuinigen op bouw kost 11.000 banen
Interview met Kees Ellerbroek, Lloyd's Register Rail, over Entity in Charge of Maintenance (ECM)
Interview met Gerbrand Klijn, provincie Noord-Brabant, over multimodale reisinformatie
Interview met minister Melanie Schultz van Haegen over het project 'Multimodale Reisinformatie'
Evaluatie WION en de gevolgen voor riolering
Kansen in de bestaande woningmarkt
Railforum: Spoorvervoer moet voorsprong in duurzaamheid uitbreiden
Leergang Baanbrekers In De Bouw: Succes krijgt vervolg in Baanbrekerswerkplaats
Gouden Wissel
Wij optimaliseren het onderhoudsboekje, daardoor dalen de kosten
Havenbedrijf Rotterdam kiest voor maximale veiligheid N15 - Maasvlakte II
Lloyd's Register Seminar - Maximaal betrouwbaar materieel vanaf dag 1
Ambacht en vakmanschap voor het buigen van spoor
Parametrische modellen
Lloyd's Register Rail Europe B.V. introduceert SmartFleet®
Zestig stations veiliger met poortjes
Klimaatbestendigheid Ring Utrecht onderzocht
Virtual Engineering breekt door
Plan-m.e.r. verbetert gemeentelijke mobiliteit en leefomgeving
Duurzame Infrastructuur: 'Er is veel winst te behalen'
Kunstwerken vervangen of renoveren?
ViA15 aan vooravond cruciaal besluit
Incidenten kunnen beter gemanaged worden
Floating Car Data van TomTom
Klanttevredenheid belangrijkste business issue voor ingenieursbureaus
Wat er in de Miljoenennota zou moeten staan
Projectbureau ZuidasDok levert krachttoer in Amsterdam-Zuid
Betere doorstroming op A2 Hooggelegen
Hartelbrug interactief ontworpen in i-Room
Meer treinen op hetzelfde spoor
Elektrische auto grijpt de macht
'Integrale aanpak benutten levert veel winst op'
Beoordelen van economische vraagstukken bij aanleg en beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen
Wagemaker doet verslag van de BIMCaseweek 2011
Automobilisten: milieu soms belangrijker dan portemonnee
BEVB van kracht
Samenvatting rapport Hoe groeit het regionaal openbaar vervoer?
Aanbesteding openbaar vervoer heeft hoge prijs
Leegstand Kantoren: een uitdaging?!
Benchmark rioleringszorg 2010
Een nieuwe BIR?
Eerste afstudeerders Geïntegreerd Bouwen
Meer aandacht voor onderwijs in de gww
STS-passages 2009 Management-samenvatting
Een spoorboekje voor de toekomst van NS en ProRail
Netwerksysteem van Peek lost files Woerden op
Eindrapport OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven
Vermijdbare overlast drinkwaterleidingen door bouw
Publieke advies- en ingenieursbureaus moeten inhoudelijk meer gaan samenwerken
Railforum Jaarcongres 2010: showtime!
Vervlechting kan oplevering infrastructurele werken versnellen
3D-simulatie voorspelt voetgangersgedrag op stations
John Vredenberg, gemeente Amersfoort: “3D-ontwerp wordt een communicatiegereedschap”
Assetmanagement ontzorgt overheden
Beleidsevaluatie TaskForce Mobiliteitsmanagement 2010 Management samenvatting
Analyse rijksbegroting 2011
Samenvatting Deltaprogramma
Bouwend Nederland: op peil houden van investeringen in infrastructuur en waterbeheer
Energiezuinig van brak naar zoet water uit diepe ondergrond
Eerherstel voor Zuid-Hollandse kust
Informeel ruimtelijk planproces
Brainport Zuidoost-Brabant stimuleert hightech mobiliteitoplossingen
Zonder flexibele organisatie lopen megaprojecten vast
Elektrisch vervoer stimuleert onderwijs en werkgelegenheid in Amsterdam
Kans van slagen projecten groter door betrokkenheid bewoners
Vroegtijdige afstemming bevordert graafrust
'De omgeving heeft invloed. Die bron van onzekerheid moet je managen.'
Langetermijneffecten van coöperatieve informatiesystemen onderbelicht
De NMa staat een normale relatie tussen ProRail en NS in de weg!
Hogesnelheidslijnen voor de Deltametropool nut of onzin?
CBS: Opnieuw daling aantal verkeersdoden in 2009
Coöperatief rijden voorkomt spookfiles
Mijlpalen voor verbreding snelweg A15
Slechte informatie-uitwisseling en communicatie grootste oorzaak faalkosten
Minder files door robuust verkeersnetwerk en ICT
LBN Betonproducten vraagt steun voor afwateringsproject Ghana
Advies Deltawet
'Moderne bouwsector kan niet zonder netwerken'
Mobiliteitsmakelaar makelt en schakelt naar de behoefte aan mobiliteit
Jan Boeve: Vernieuwingsplatform Bouw moet slag naar praktijk nu echt gaan maken
SWOV-rapport Ernstig gewonde verkeersslachtoffers in Nederland in 1993-2008 Samenvatting
Nieuwe hoogspanningsmasten in Nederland
Prefab HSB-overlaging winnaar prijsvraag Minder verkeershinder bij renovatie stalen bruggen
Ontwerpproject Kardinge draagt bij aan verbetering Civil 3D
Verslag zesde Kennisdag Inspectie Waterkeringen
Nedap en de verkeerstoegang in een autoluw stadscentrum
Een uitnodiging aan u
Mobiliteitsbalans 2009 Samenvatting
Zes gemeenten gaan met proefprojecten K&L aan de slag
Eindadvies adviescommissie verkenning Toekomst Afsluitdijk
Samenvatting DIJK EN MEER Eindrapportage verkenning Toekomst Afsluitdijk
Terugblik op het project IPS Deventer
Rotonde of verkeerslichten?
Toespraak van de Prins van Oranje tijdens Symposium Smart and Sustainable Built Environments 2009
Opleidingsbedrijven krijgen meer leerlingen terug
Alstom onthult prototype Prima II
Thales: ETCS voor het eerst in Amerika toegepast
Hightech buizenscherm absorbeert en reduceert het geluid van de A2
Evaluatie Proefvakken Rollpave
Projectbeheersing megaprojecten op schrift gesteld
Mobiliteit in 2039: De mobiliteitsvisie van Siemens Mobility
Cooperative Systems on the Road: van theorie naar praktijk
Samenvatting onderzoek 'Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering'
Beleving van verkeersonveiligheid; Een probleemverkenning over subjectieve veiligheid
Ontwerprichtlijn paalmatrassen in aantocht
N347 Goor-Rijssen veiliger door milieuvriendelijke bermen
Kilometerheffing benadrukt verkeerssysteem als geheel én de rol van ieder individu
Samenvatting rapport 'Milieueffecten wegverkeer'
Topinstituut in Breda maakt Nederland nummer één in logistiek
ZEEKRACHT, duurzame energie van de Noordzee
Parkeren onder water in caissons
Manifest Flora- en Faunawet
Xaf Utberg over de railmarkt
Hoe druk is het nu werkelijk op het Nederlandse spoor?
Het belang van openbaar vervoer, de maatschappelijke effecten op een rij
Parkeerergernissen blijven Nederlanders plagen
Onderzoek gebruikersinterface parkeerautomaten voor kenteken-invoer
Project Parkeergarage Tropicana
Waterwonen valt in het water door wet- en regelgeving
Bouwen op het water voor een veilige toekomst
De uitgangspunten voor de WION: Veiligheid bevorderen, economische schade terugdringen
Vereniging van Waterbouwers VBKO maakt een rondje Waterschappen
Maatregelenpakket Bouwend Nederland
Integraal denken is de beste garantie voor de toekomst van (de ontwikkeling van) rail
Hoe zorgen we voor een betaalbaar OV voor elke portemonnee?
Frequentieverhoging in de Randstad
Risicobeheersing kabels en leidingen aan de voordeur
Walk4Water: 21 maart 2009 - Lopen voor water redt levens
SWOV Standpunt nut en de noodzaak van verkeersborden
Convenant A2: helden van de vernieuwing
Bedrijfsleven toont interesse in regionale spitsmijdenprojecten
NS biedt onverwachte ingangen voor trainees
KTB Competenties van de procesmanager stedelijke vernieuwing
Visie Yacht: arbeidsmarkt hoger opgeleiden blijft kansrijk
Jonge professionals bestaan niet
Masteropleiding Urban & Area Development
Baanbrekers in de Bouw: snelgroeiende opleiding vernieuwingsgezinde professionals
'Ervaringscertificaat dwingt je na te denken over wat je echt wilt in je werk'
Foto's 'Beroepen op het spoor'
FNV-crisisplan wil positie werknemer versterken
Veilig werken aan de railinfra: blokschakelaar niet het ei van Columbus
Kennis belangrijke productiefactor voor de bouw
Kredietcrisis, dreiging voor PPS?
Uw project op tijd en binnen budget? Liever niet!
Financiering in aanbesteding van infrastructuur
Omgevingsbeïnvloeding bij Binnenstedelijke Ondergrondse Projecten
De kredietcrisis: checklist voor de commissaris
Werken aan vertrouwen, column van de gemeentelijke ombudsman Ulco van de Pol
Rapport Gemeentelijke Ombudsman Noord-Zuidlijn Vijzelgracht, deel 1
Minder faalkosten door goed risicomanagement
Regieraad Bouw maakt tussenbalans op
Leidraad Aanbesteden voor de Bouw in januari 2009 beschikbaar
Resultaten Onderzoek FNV Bondgenoten Spooronderhoud
Verkenning autoverkeer 2012
Samenvatting van het rapport van de Commissie Meerkosten OV-chipkaart
Samenvatting eindadvies Deltacommissie ‘SAMEN WERKEN MET WATER’
Discussievraag - hoe zorg je ervoor dat elk politiek klimaat een railklimaat is?
Aanpassing Eurovignet Richtlijn maakt wegtransport duurzamer
Invloed van de omgeving bij het realiseren van grote projecten
Mega Trucks of toch maar over de rails?
Historisch benzinestation schuift 50 meter op
Noise Reducing Measures and their Influence on the Wheel-Rail System
Eindrapportage Innovatieprogramma Geluid
Verkeersmanagement A2 Rondweg Den Bosch
Omschakelinrichting geïnstalleerd - Deventer voorbereid op SAT van EBS+
Concrete sleepers for ballasted and non-ballasted track
Aanpak Mobiliteitsprojecten Anders Betalen voor Mobiliteit
Voertuigen met ogen, oren en een brein
Gezocht! Innovatieve oplossing voor berging van 500.000 m3 water
Mobiliteitsbalans 2008 Congestie in perspectief
Samenvatting Advies Commissie Ruding 'Op de goede weg en het juiste spoor'
Storingsgevoelige locaties
Sturen op infrastructuren. Een investeringsopdracht (Infrastructures. Time to invest)
Rapport Gesternte van het Streekvervoer van Klaas de Vries
Rapport GIDEON Basisvoorziening geo-informatie Nederland
Gun onze trots het hoofdrailnet!
Ronald Waterman met zijn oplossing van het fileprobleem in Netwerk
Rapport ‘Sneller en Beter’ van de Commissie Elverding
Advies Lijnen naar 2040
Amsterdam Cycling to Sustainability' platform voor duurzame mobiliteit opgericht
RLC Interface
Hacking of the Mifare RFID smartcard
Security hole in world's most popular smartcard
Straks niemand meer onbespied door het leven
VNONCW: A4 loopt vast in juristerij
Snelwegpanorama's in Nederland
Stedelijk Verkeersmanagement in Helmond
 Laatste Nieuws

Meer nieuws
Aanmelden Nieuwsbrief
 Gerelateerde Definities

Definities toevoegen?
Meer Definities!
 Gerelateerde Documenten

Documenten toevoegen?
Meer documenten!
 Gerelateerd Event

Events toevoegen?
Infrasite Events!
 Gerelateerd Nieuws

Meer nieuws
Gericht nieuws
 Gerelateerde Artikelen

Meer artikelen

(Advertenties)