Add to Google
Follow Infrasite on Twitter

Infrasite.nl Go to the Infrasite.nl LinkedIn group - Infrasite Rail Go to the Infrasite Rail LinkedIn group

 


Eventspecials
Verkeer en Mobiliteit 2012
Infrasite Beursspecial InfraTech 2013
Rail-Tech Europe 2013
Infrasite Beursspecial Intertraffic Amsterdam
Deltaplan Duurzaam Vervoer


Sector Specials
Advies & Consultancy
Automatisering / CAD / Software
Bruggen & Tunnels
Civiele Engineering
Duurzaamheid/MVO/CO2
Energie
Elektrisch opladen
Elektrotechniek
Financiering & Aanbesteden
Geluid
GWW
Kabels & Leidingen
Mobiliteit
Openbaar Vervoer
Openbare Ruimte en Steden
Parkeren
Personeel & Carrière
Prinsjesdag
Projecten & Projectmanagement
Rail
Risicomanagement
Signaling / ERTMS
Training & Opleiding
Veiligheid
Verkeer
Waterbouw & Delta's
Wegen


Inhoud
Home
Infrasite Articles
Infrasite Bedrijvengids
Infrasite Catalogue
Infrasite Competence
Infrasite Definitions
Infrasite Documents
Infrasite Events
Infrasite Innovatie
Infrasite Jobs
Infrasite Mobile
Infrasite Nieuws
Infrasite Nieuwsbrief
Infrasite Products
Infrasite Projecten
Infrasite Specials
Infrasite Training
Infrasite Weblogs
Infrasite Zoeken


Adverteren
Adverteren op Infrasite


Andere uitgaven
Infrasite.net
InfraWeblogs.nl
InfraWeblogs.com


Infrasite is hét vakmedium over alle modaliteiten, infrastructuur, projecten, wegenbouw, railbouw, waterbouw, verkeer, energie, pijpleidingen, veiligheid, intermodaliteit, multimodaliteit en mobiliteit.

© Infrasite 2002 - 2012
Infrasite Articles
02-07-2008
Aanpak Mobiliteitsprojecten Anders Betalen voor Mobiliteit
Geschreven door: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Minster Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft, vooruitlopend op de invoering van de kilometerprijs, een plan van aanpak gemaakt voor mobiliteitsprojecten. Dit plan is tot stand gekomen in overleg met regionale overheden, maatschappelijke organisaties, werkgevers en technologie providers. Het doel van deze mobiliteitsprojecten is tweeledig. Enerzijds levert het Rijk een bijdrage in het verbeteren van de regionale bereikbaarheid. Anderzijds wordt private partijen de kans geboden om in de praktijk ervaring op te doen met voor de kilometerprijs belangrijke ingrediënten zoals techniek, verwerking van gegevens, organisatie en de toepassing van innovatieve ideeën.

Op 1 juli 2008 heeft Minister Eurlings het plan van aanpak voor mobiliteitsprojecten uiteengezet in een brief aan de Tweede Kamer. Hieronder vindt u de volledige kamerbrief.Geachte voorzitter,

Met deze brief wil ik u informeren over de door mij beoogde aanpak en regeling voor de mobiliteitsprojecten in het kader van Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM). Na een korte introductie maak ik in deze brief doelstelling, aanpak, procedure en beoordelingskader voor de regeling bekend.

Introductie
In mijn brief aan de Kamer van 30 november 2007 (Kamerstukken II, 31 105, nr 1, kenmerk VENW/DGP-2007/6277) heb ik aangekondigd dat op weg naar de invoering van de kilometerprijs, vanaf 2008 tot en met 2011, mobiliteitsprojecten uitgevoerd worden met als doel nog voor de introductie van de kilometerprijs voor personenauto’s (2012) de techniek te testen en gedrags- en bereikbaarheidseffecten te realiseren. Hiervoor is komende jaren in totaal € 100 mln ter beschikking gesteld.

De mobiliteitsprojecten ABvM worden in samenhang gezien met de Taskforce Mobiliteitsmanagement onder leiding van Lodewijk de Waal. De mobiliteitsprojecten zullen goed moeten aansluiten bij de korte termijn acties (voor deze kabinetsperiode) die in september met de MobiliteitsAanpak worden aangekondigd. Het gaat dan onder meer om het actieprogramma Wegen, waarin nadere uitwerking wordt gegeven aan het Beleidskader Benutten.

* De Taskforce is gevraagd om voor 1 september 2008 met concrete voorstellen te komen voor maatregelen die de files verminderen. De voorstellen zullen betrekking hebben op afspraken tussen werkgevers en werknemers in de sfeer van arbeidsvoorwaarden. Het kan gaan om het woonwerk- en zakelijk verkeer, telewerken, flexibele werktijden en het stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Daarnaast zal de Taskforce op regionaal niveau de totstandkoming van convenanten bevorderen die de bereikbaarheid moeten verbeteren.
* Tevens wordt op dit moment in het kader van de MobiliteitsAanpak gewerkt aan de uitwerking van het beleidskader Benutten. Voor een pakket benuttingsmaatregelen heb ik in de periode 2009-2012 een bedrag van € 200 mln ter beschikking gesteld. Dit pakket is met name gericht op de file top-50 en verbetering van de aansluitingen tussen het Hoofdwegennet en het Onderliggende wegennet.

Met de hierboven beschreven benadering (Mobiliteitsprojecten ABvM, Taskforce Mobiliteitsmanagement, MobiliteitsAanpak, Beter Benutten) wordt zowel ingezet op verkeersmanagement (optimalisatie van het gebruik van infrastructuur) als op het optimaal verkennen van de mogelijkheden van ICT-diensten voor de verbetering van de bereikbaarheid.

De in deze notitie beschreven aanpak voor de mobiliteitsprojecten ABvM is gedeeld met diverse marktpartijen (via de Special Knowledge Group ABvM in het kader van Connekt), regionale overheden en grote werkgevers en is in het Nationaal Mobiliteit Beraad (NMB) aan de orde geweest. Belangrijkste aanbevelingen van deze partijen waren:
* Neerzetten van een beperkt aantal zichtbare projecten van significante grootte, dan wel kleinere projecten met de intentie deze op te schalen en met een voldoende looptijd om gedragseffecten te onderzoeken;
* Gebruik maken van reeds lopende initiatieven;
* Verschillende belanghebbende partijen (werkgevers, regio’s etc.) moeten (al liefst in vroeger stadium) betrokken zijn bij vormgeven en selectie van projecten voor betere publieksacceptatie en onderzoeken van gedragseffecten;
* Er kunnen problemen ontstaan met cofinanciering van (grootschalige) projecten indien maximaal slechts 50% van de totale kosten wordt gesubsidieerd;
* Doelstelling, doelgroep en focus van de regeling duidelijk maken.

Bij de uitwerking van de afspraken rondom de aanpak mobiliteitsprojecten ABvM en de voorbereiding van het regionale maatregelenpakket worden de volgende rollen gezien voor de aangesloten partijen:
* NMB en decentrale overheden: vaststellen van de uitgangspunten en vervolgens een centrale rol in de regio, gericht op de totstandkoming van ambitieuze convenanten en daar mee het verbeteren van de bereikbaarheid. Voorts zijn overheden ook betrokken als werkgevers die tot mobiliteitsafspraken komen met werknemers;
* Maatschappelijke partijen in de Klankbordgroep ABvM: deze zijn zoals bij het traject Kilometerprijs aangesloten als adviseurs, actieve meedenkers en vervolgens als mede-initiators door aanspreken en stimuleren van leden en achterban om mee te werken;
* Bedrijfsleven, georganiseerd in het kennisplatform Connekt: als leverancier van creatieve concepten, ideeën en mobiliteitsdiensten;
* Voorts is het bedrijfsleven regionaal aangesloten als werkgever die participeren in de Taskforce Mobiliteitsmanagement en die tot mobiliteitsafspraken komen met hun werknemers.

Beschrijving mobiliteitsprojecten ABvM
Mobiliteitsprojecten ABvM kunnen als volgt worden gekenmerkt:
* Mobiliteitsprojecten ABvM zijn (tijdelijke) projecten die leiden tot gedragsverandering, enerzijds door prijsprikkels ter beperking van gebruik van de auto en anderzijds door Value Added Services of Intelligente Transportsystemen(VAS/ITS-diensten);
* De mobiliteitsprojecten ABvM worden ingezet in de zes regio’s waar de Taskforce Mobiliteitsmanagement actief is;
* De mobiliteitsprojecten ABvM zijn onderdeel van een integraal pakket aan maatregelen waarover per regio middels een convenant in het kader van de regionale Taskforce Mobiliteitsmanagement afspraken worden gemaakt;
* Mobiliteitsprojecten ABvM (gedragsveranderingen) zijn van kritische omvang (schaal) danwel opschaalbaar om zodoende te leiden tot significante congestiereductie;
* Mobiliteitsprojecten ABvM zijn efficiënt in termen van kosten versus bereikbaarheidseffecten;
* Mobiliteitsprojecten ABvM zijn tijdig gerealiseerd omdat de effecten voor invoering van de kilometerprijs voor personenauto’s (2012) gehaald moeten worden;
* Het initiatief voor de mobiliteitsprojecten ABvM komt vanuit de regio’s;
* Mobiliteitsprojecten ABvM sluiten goed aan op andere (korte termijn) maatregelen die in het kader van de MobiliteitsAanpak in september 2008 worden gepresenteerd.

Kansen mobiliteitsprojecten ABvM in relatie tot de kilometerprijs
De mobiliteitsprojecten dragen vooruitlopend op de kilometerprijs bij aan:
* Het verbeteren van de regionale bereikbaarheid;
* Bewustwording van de mobiliteitskeuzen bij weggebruikers te stimuleren;
* Kennis van/inzicht in gedragseffecten bij weggebruikers als gevolg van prijsprikkels en VAS/ITS-diensten;
* Acceptatie van on-board equipment (OBE) door weggebruikers;
* Mogelijke verbetering van de business case van de kilometerprijs door het stimuleren van VAS/ITS-diensten;
* Inzicht in/ervaringen met diverse (oa. technische) aspecten ten behoeve van implementatie/certificering van service providers;
* Ontwikkeling van een markt met meerdere service providers.

Private partijen wordt door de mobiliteitsprojecten de mogelijkheid geboden satellietgebonden techniek op grotere schaal in een regio te gebruiken en/of Value Added Services in de markt te zetten. Dit zijn expliciet geen technische tests in het kader van de kilometerprijs. Daarvoor loopt een afzonderlijk traject bij het project Kilometerprijs, dat uiteindelijk uitmondt in een grootschalige praktijktest: Proof of Concept. Ook biedt ABvM de private partijen de mogelijkheid de ervaringen van de mobiliteitsprojecten in te brengen in het certificeringstraject van de service providers in het kader van de kilometerprijs. Dit certificeringstraject zal na goedkeuring van het partieel uitvoeringsbesluit door de Tweede Kamer worden opgestart. ABvM ondersteunt dit traject door het op dat moment vigerende concept functioneel Programma van Eisen van de Kilometerprijs aan belangstellenden ter beschikking te stellen.

Het is echter niet wenselijk dat de mobiliteitsprojecten het benodigde level playing field voor de aanbesteding van (elementen van) de kilometerprijs en/of het ontstaan van service providers in het kader van de kilometerprijs verstoren. Marktpartijen kunnen aan de gehanteerde techniek voor de mobiliteitsprojecten geen rechten of voorkeursposities ontlenen ten behoeve van de kilometerprijs. Verder zullen de resultaten van evaluatie en monitoring voor zover mogelijk openbaar toegankelijk worden gemaakt.

Aanpak en procedure
Voor de uitwerking van de mobiliteitsprojecten ABvM wordt aansluiting gezocht bij het proces van de Taskforce Mobiliteitsmanagement onder leiding van Lodewijk de Waal. In de Taskforce zitten de relevante partners (sociale partners, decentrale overheden, bedrijfsleven en de rijksoverheid) om tot regionale afspraken over mobiliteitsmanagement te komen. De mobiliteitsprojecten ABvM zijn een onderdeel van de regionale convenanten die in het kader van de Taskforce vóór 1 september gereed moeten zijn. De mobiliteitsprojecten ABvM krijgen gestalte in die regio’s waar de Taskforce actief is en waar de problematiek met betrekking tot bereikbaarheid en leefbaarheid het grootst is, te weten de regio’s Amsterdam, Utrecht, Haaglanden, Rotterdam, Eindhoven/Den Bosch en Arnhem/Nijmegen. Met deze regionale focus wordt tevens beoogd versnippering van het budget voor mobiliteitsprojecten ABvM te voorkomen. Regio’s komen pas in aanmerking voor een financiële bijdrage vanuit ABvM als in de regionale taskforces concrete afspraken zijn gemaakt over mobiliteitsmanagement in brede zin.

Op basis van de regionale convenanten worden tussen V&W en regionale overheden voor de mobiliteitsprojecten ABvM zogenoemde uitvoeringsconvenanten afgesloten. In de uitvoeringsconvenanten worden afspraken gemaakt over de financiële bijdrage die de regio’s voor deze mobiliteitsprojecten van V&W ontvangen. De financiële bijdrage wordt verstrekt door middel van een specifieke ophoging van de brede doeluitkering verkeer en vervoer (hierna: BDU verkeer en vervoer). De bijdrage van ABvM aan de mobiliteitsprojecten ABvM bedraagt maximaal 75% van de contractkosten (raming van uitvoeringskosten) van de aan te besteden diensten c.q. leveranties. Plusregio’s dienen, als ontvanger van de BDU verkeer en vervoer, financiële afspraken te maken met de regionale partijen die als contractpartij zullen optreden in de uit te vragen mobiliteitsprojecten ABvM. De uit te vragen mobiliteitsprojecten ABvM dienen volgens de vigerende (Europese) aanbestedingsregelgeving aanbesteed te worden.

Planning mobiliteitsprojecten ABvM
Conform planning van de Taskforce moeten de voorgestelde maatregelenpakketten op convenantniveau vóór 1 september 2008 gereed zijn. Dit sluit ook goed aan op de presentatie van de MobiliteitsAanpak, voorzien op of rond Prinsjesdag 2008. Vervolgens dienen de eerste uitvoeringsconvenanten ten behoeve van mobiliteitsprojecten ABvM uiterlijk 1 november 2008 ondertekend te zijn. Dit om in aanmerking te komen voor een ophoging van de BDU-gelden in december van dit jaar (e.e.a. conform de Beleidsregel en Uitvoeringsregeling BDU verkeer en vervoer). De eerste mobiliteitsprojecten ABvM kunnen hiermee in de loop van 2009 operationeel zijn. BDU-gelden ten behoeve van volgende uitvoeringsconvenanten worden toegekend op basis van volgorde waarop de uitvoeringsconvenanten tussen V&W en de regio’s gesloten worden.

Over de voortgang van de mobiliteitsprojecten ABvM zal ik u halfjaarlijks informeren.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, Camiel Eurlings

Bijlagen
1. Procedure mobiliteitsprojecten ABvM
2. Beoordelingskader mobiliteitsprojecten ABvM
3. Evaluatie en monitoring van effecten Taskforce Mobiliteitsmanagement en mobiliteitsprojecten ABvM

U vindt de bijlagen in de kamerbrief 20084960 Aanpak Mobilteitsprojecten Anders Betalen voor Mobiliteit Kamerstuk | 01-07-2008 op de website van VenW.


Andere recente artikelen
Interview met Anna Bootsma van ProRail over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Remko Kamstra, Cyber Adviseurs, over Kwaliteit C in een ander daglicht
Interview Piet Verburg, NSVV over bijeenkomst Licht & Beleving - Rol ambtenaar in netwerksamenleving
Interview René Nelissen en Arnoud Drevijn: Inzicht in integrale vervangingsbehoefte in OR
Frank Hagemeier, Siemens: 'Coöperatieve mobiliteit zal wegkantgebonden signalering vervangen'
Interview met Sebald van Royen, Directeur bij BAM Rail bv, over 175 jaar spoor in Nederland
Betuweroute bakermat kennis infraprojecten
Interview met Cees Tommel, directeur Keyrail, over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Corina de Jongh over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Léon Linders, Alstom Nederland
Interview with Christopher Irwin, Vice chair, European Passengers' Federation (EPF)
Interview Infrasite met staatssecretaris Mansveld naar aanleiding van de Lange Termijn Spooragenda
Interview met Esmé Kalshoven, Hoofd Inframanagement ERTMS NS Reizigers
Jan Koers, Directeur Intraffic: 'Beter spoor door topcorridors en meer intercity's'
Interview met Lourens Klok (HP) en Rob Huibers (Andes) over Multimodale Reisinformatie
Interview Ingrid de Bondt, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland over beheer en onderhoud in de infra
Interview Robbert de Ridder, directeur BAM Infra Asset Management over beheer en onderhoud in infra
Prestatiecontracten bij beheer en onderhoud
Interview met Richard van der Weide, Intergo, over Ergonomie en Human Factors in de infra
Interview Martie van der Vlist, Henri Palm over Multimodale Reisinformatie
Keuze tussen beheren of vervangen is vorm van evenwicht
Interview Infrasite met minister Schultz van Haegen over de weg naar Duurzame Mobiliteit
Interview met VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma over ontwikkelingen in de openbare ruimte
Interview met Michel Boerrigter over Multimodale Reisinformatie naar aanleiding van PlanLab
Interview met Jacco Lammers van Go About over Multimodale Reisinformatie
Interview met Floriaan Tasche, Directeur Openbare Verlichting Philips Nederland
Interview met Hans van Leeuwen, DGMR, over het verwezenlijken van Duurzaam Vervoer
Interview met Elbert Lievense, Stichting DOET / ICU, over 'Duurzaam Vervoer, hoe nu verder'
Interview met Marieke Martens, TNO, over 'Mobiliteit en Gedrag' - Tussentijdse Resultaten
Interview met Hassan Elammouri, gemeente Amersfoort, over Handvatten voor (data)beheer
Interview met Harro Verhoeven, CROW, over lezing Beeldkwaliteit in OR
Interview met Ellen de Vries van Het Lux Lab over lezing Lichtontwerpen 2.0
Interview met Arthur Klink, IGOV, over lezing Visie op OVL in 2030
Maxime Verhagen: Bezuinigen op bouw kost 11.000 banen
Interview met Kees Ellerbroek, Lloyd's Register Rail, over Entity in Charge of Maintenance (ECM)
Interview met Gerbrand Klijn, provincie Noord-Brabant, over multimodale reisinformatie
Interview met minister Melanie Schultz van Haegen over het project 'Multimodale Reisinformatie'
Evaluatie WION en de gevolgen voor riolering
Kansen in de bestaande woningmarkt
Railforum: Spoorvervoer moet voorsprong in duurzaamheid uitbreiden
Leergang Baanbrekers In De Bouw: Succes krijgt vervolg in Baanbrekerswerkplaats
Gouden Wissel
Wij optimaliseren het onderhoudsboekje, daardoor dalen de kosten
Havenbedrijf Rotterdam kiest voor maximale veiligheid N15 - Maasvlakte II
Lloyd's Register Seminar - Maximaal betrouwbaar materieel vanaf dag 1
Ambacht en vakmanschap voor het buigen van spoor
Parametrische modellen
Lloyd's Register Rail Europe B.V. introduceert SmartFleet®
Zestig stations veiliger met poortjes
Klimaatbestendigheid Ring Utrecht onderzocht
Virtual Engineering breekt door
Plan-m.e.r. verbetert gemeentelijke mobiliteit en leefomgeving
Duurzame Infrastructuur: 'Er is veel winst te behalen'
Kunstwerken vervangen of renoveren?
ViA15 aan vooravond cruciaal besluit
Incidenten kunnen beter gemanaged worden
Floating Car Data van TomTom
Klanttevredenheid belangrijkste business issue voor ingenieursbureaus
Wat er in de Miljoenennota zou moeten staan
Projectbureau ZuidasDok levert krachttoer in Amsterdam-Zuid
Betere doorstroming op A2 Hooggelegen
Hartelbrug interactief ontworpen in i-Room
Meer treinen op hetzelfde spoor
Elektrische auto grijpt de macht
'Integrale aanpak benutten levert veel winst op'
Beoordelen van economische vraagstukken bij aanleg en beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen
Wagemaker doet verslag van de BIMCaseweek 2011
Automobilisten: milieu soms belangrijker dan portemonnee
BEVB van kracht
Samenvatting rapport Hoe groeit het regionaal openbaar vervoer?
Aanbesteding openbaar vervoer heeft hoge prijs
Leegstand Kantoren: een uitdaging?!
Benchmark rioleringszorg 2010
Een nieuwe BIR?
Eerste afstudeerders Geïntegreerd Bouwen
Meer aandacht voor onderwijs in de gww
STS-passages 2009 Management-samenvatting
Een spoorboekje voor de toekomst van NS en ProRail
Netwerksysteem van Peek lost files Woerden op
Eindrapport OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven
Vermijdbare overlast drinkwaterleidingen door bouw
Publieke advies- en ingenieursbureaus moeten inhoudelijk meer gaan samenwerken
Railforum Jaarcongres 2010: showtime!
Vervlechting kan oplevering infrastructurele werken versnellen
3D-simulatie voorspelt voetgangersgedrag op stations
John Vredenberg, gemeente Amersfoort: “3D-ontwerp wordt een communicatiegereedschap”
Assetmanagement ontzorgt overheden
Beleidsevaluatie TaskForce Mobiliteitsmanagement 2010 Management samenvatting
Analyse rijksbegroting 2011
Samenvatting Deltaprogramma
Bouwend Nederland: op peil houden van investeringen in infrastructuur en waterbeheer
Energiezuinig van brak naar zoet water uit diepe ondergrond
Eerherstel voor Zuid-Hollandse kust
Informeel ruimtelijk planproces
Brainport Zuidoost-Brabant stimuleert hightech mobiliteitoplossingen
Zonder flexibele organisatie lopen megaprojecten vast
Elektrisch vervoer stimuleert onderwijs en werkgelegenheid in Amsterdam
Kans van slagen projecten groter door betrokkenheid bewoners
Vroegtijdige afstemming bevordert graafrust
'De omgeving heeft invloed. Die bron van onzekerheid moet je managen.'
Langetermijneffecten van coöperatieve informatiesystemen onderbelicht
De NMa staat een normale relatie tussen ProRail en NS in de weg!
Hogesnelheidslijnen voor de Deltametropool nut of onzin?
CBS: Opnieuw daling aantal verkeersdoden in 2009
Coöperatief rijden voorkomt spookfiles
Mijlpalen voor verbreding snelweg A15
Slechte informatie-uitwisseling en communicatie grootste oorzaak faalkosten
Minder files door robuust verkeersnetwerk en ICT
LBN Betonproducten vraagt steun voor afwateringsproject Ghana
Advies Deltawet
'Moderne bouwsector kan niet zonder netwerken'
Mobiliteitsmakelaar makelt en schakelt naar de behoefte aan mobiliteit
Jan Boeve: Vernieuwingsplatform Bouw moet slag naar praktijk nu echt gaan maken
SWOV-rapport Ernstig gewonde verkeersslachtoffers in Nederland in 1993-2008 Samenvatting
Nieuwe hoogspanningsmasten in Nederland
Prefab HSB-overlaging winnaar prijsvraag Minder verkeershinder bij renovatie stalen bruggen
Ontwerpproject Kardinge draagt bij aan verbetering Civil 3D
Verslag zesde Kennisdag Inspectie Waterkeringen
Nedap en de verkeerstoegang in een autoluw stadscentrum
Een uitnodiging aan u
Mobiliteitsbalans 2009 Samenvatting
Zes gemeenten gaan met proefprojecten K&L aan de slag
Eindadvies adviescommissie verkenning Toekomst Afsluitdijk
Samenvatting DIJK EN MEER Eindrapportage verkenning Toekomst Afsluitdijk
Terugblik op het project IPS Deventer
Rotonde of verkeerslichten?
Toespraak van de Prins van Oranje tijdens Symposium Smart and Sustainable Built Environments 2009
Opleidingsbedrijven krijgen meer leerlingen terug
Alstom onthult prototype Prima II
Thales: ETCS voor het eerst in Amerika toegepast
Hightech buizenscherm absorbeert en reduceert het geluid van de A2
Evaluatie Proefvakken Rollpave
Projectbeheersing megaprojecten op schrift gesteld
Mobiliteit in 2039: De mobiliteitsvisie van Siemens Mobility
Cooperative Systems on the Road: van theorie naar praktijk
Samenvatting onderzoek 'Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering'
Beleving van verkeersonveiligheid; Een probleemverkenning over subjectieve veiligheid
Ontwerprichtlijn paalmatrassen in aantocht
N347 Goor-Rijssen veiliger door milieuvriendelijke bermen
Kilometerheffing benadrukt verkeerssysteem als geheel én de rol van ieder individu
Samenvatting rapport 'Milieueffecten wegverkeer'
Topinstituut in Breda maakt Nederland nummer één in logistiek
ZEEKRACHT, duurzame energie van de Noordzee
Parkeren onder water in caissons
Manifest Flora- en Faunawet
Xaf Utberg over de railmarkt
Hoe druk is het nu werkelijk op het Nederlandse spoor?
Het belang van openbaar vervoer, de maatschappelijke effecten op een rij
Parkeerergernissen blijven Nederlanders plagen
Onderzoek gebruikersinterface parkeerautomaten voor kenteken-invoer
Project Parkeergarage Tropicana
Waterwonen valt in het water door wet- en regelgeving
Bouwen op het water voor een veilige toekomst
De uitgangspunten voor de WION: Veiligheid bevorderen, economische schade terugdringen
Vereniging van Waterbouwers VBKO maakt een rondje Waterschappen
Maatregelenpakket Bouwend Nederland
Integraal denken is de beste garantie voor de toekomst van (de ontwikkeling van) rail
Hoe zorgen we voor een betaalbaar OV voor elke portemonnee?
Frequentieverhoging in de Randstad
Risicobeheersing kabels en leidingen aan de voordeur
Walk4Water: 21 maart 2009 - Lopen voor water redt levens
SWOV Standpunt nut en de noodzaak van verkeersborden
Convenant A2: helden van de vernieuwing
Bedrijfsleven toont interesse in regionale spitsmijdenprojecten
NS biedt onverwachte ingangen voor trainees
KTB Competenties van de procesmanager stedelijke vernieuwing
Visie Yacht: arbeidsmarkt hoger opgeleiden blijft kansrijk
Jonge professionals bestaan niet
Masteropleiding Urban & Area Development
Baanbrekers in de Bouw: snelgroeiende opleiding vernieuwingsgezinde professionals
'Ervaringscertificaat dwingt je na te denken over wat je echt wilt in je werk'
Foto's 'Beroepen op het spoor'
FNV-crisisplan wil positie werknemer versterken
Veilig werken aan de railinfra: blokschakelaar niet het ei van Columbus
Kennis belangrijke productiefactor voor de bouw
Kredietcrisis, dreiging voor PPS?
Uw project op tijd en binnen budget? Liever niet!
Financiering in aanbesteding van infrastructuur
Omgevingsbeïnvloeding bij Binnenstedelijke Ondergrondse Projecten
De kredietcrisis: checklist voor de commissaris
Werken aan vertrouwen, column van de gemeentelijke ombudsman Ulco van de Pol
Rapport Gemeentelijke Ombudsman Noord-Zuidlijn Vijzelgracht, deel 1
Minder faalkosten door goed risicomanagement
Regieraad Bouw maakt tussenbalans op
Leidraad Aanbesteden voor de Bouw in januari 2009 beschikbaar
Resultaten Onderzoek FNV Bondgenoten Spooronderhoud
Verkenning autoverkeer 2012
Samenvatting van het rapport van de Commissie Meerkosten OV-chipkaart
Samenvatting eindadvies Deltacommissie ‘SAMEN WERKEN MET WATER’
Discussievraag - hoe zorg je ervoor dat elk politiek klimaat een railklimaat is?
Aanpassing Eurovignet Richtlijn maakt wegtransport duurzamer
Invloed van de omgeving bij het realiseren van grote projecten
Mega Trucks of toch maar over de rails?
Historisch benzinestation schuift 50 meter op
Noise Reducing Measures and their Influence on the Wheel-Rail System
Eindrapportage Innovatieprogramma Geluid
Verkeersmanagement A2 Rondweg Den Bosch
Omschakelinrichting geïnstalleerd - Deventer voorbereid op SAT van EBS+
Concrete sleepers for ballasted and non-ballasted track
Aanpak Mobiliteitsprojecten Anders Betalen voor Mobiliteit
Voertuigen met ogen, oren en een brein
Gezocht! Innovatieve oplossing voor berging van 500.000 m3 water
Mobiliteitsbalans 2008 Congestie in perspectief
Samenvatting Advies Commissie Ruding 'Op de goede weg en het juiste spoor'
Storingsgevoelige locaties
Sturen op infrastructuren. Een investeringsopdracht (Infrastructures. Time to invest)
Rapport Gesternte van het Streekvervoer van Klaas de Vries
Rapport GIDEON Basisvoorziening geo-informatie Nederland
Gun onze trots het hoofdrailnet!
Ronald Waterman met zijn oplossing van het fileprobleem in Netwerk
Rapport ‘Sneller en Beter’ van de Commissie Elverding
Advies Lijnen naar 2040
Amsterdam Cycling to Sustainability' platform voor duurzame mobiliteit opgericht
RLC Interface
Hacking of the Mifare RFID smartcard
Security hole in world's most popular smartcard
Straks niemand meer onbespied door het leven
VNONCW: A4 loopt vast in juristerij
Snelwegpanorama's in Nederland
Stedelijk Verkeersmanagement in Helmond
 Laatste Nieuws

Meer nieuws
Aanmelden Nieuwsbrief
 Gerelateerde Definities

Definities toevoegen?
Meer Definities!
 Gerelateerde Documenten

Documenten toevoegen?
Meer documenten!
 Gerelateerd Event

Events toevoegen?
Infrasite Events!
 Gerelateerd Nieuws

Meer nieuws
Gericht nieuws
 Gerelateerde Artikelen

Meer artikelen

(Advertenties)