Artikel | Datum: 03-11-2008


Leidraad Aanbesteden voor de Bouw in januari 2009 beschikbaar
De afgelopen 2 jaar is parallel aan de Aanbestedingswet gewerkt aan de Leidraad Aanbesteden voor de Bouw. Deze Leidraad wordt de professionele standaard, die aanbesteders bij het nemen van beslissingen tijdens het aanbestedingsproces ondersteunt. De Leidraad wordt tot stand gebracht door de Commissie Aanbesteden, die is ingesteld door de Regieraad Bouw.

Nu de Aanbestedingswet begin juli 2008 is afgestemd door de Eerste Kamer, is de behoefte aan een deze professionele standaard des te groter geworden. Daarom heeft de Commissie Aanbesteden gestreefd naar een snelle afronding van de Leidraad, gebaseerd op de vigerende wet- en regelgeving. Dit heeft erin geresulteerd, dat eind dit jaar de Leidraad gereed zal zijn en het eerste exemplaar op 15 januari 2009 officieel door Hans Blankert, voorzitter van de Regieraad Bouw, aan de Minister van Economische Zaken zal worden overhandigd.

De wet- en regelgeving – zoals de Europese aanbestedingsrichtlijnen, het Bao, het Bass en het ARW2005 – zijn niet opgesteld met het oog op professionalisering van het aanbestedingsbeleid. Die regels hebben alleen tot doel te bewerkstelligen, dat de aanbesteder zich in zijn aanbestedingsbeleid goed rekenschap geeft van het belang van de faire mededinging. De regels geven weliswaar antwoord op de vraag, wat juridisch wel en niet is toegestaan, maar maken vervolgens niet duidelijk welke beslissing vanuit een oogpunt van doelmatigheid in het concrete geval het beste zou kunnen worden genomen. Daarom is het voor een aanbesteder niet altijd duidelijk wat de optimale keuzes zijn binnen de wet- en regelgeving. De Leidraad Aanbesteden biedt hiervoor uitkomst. De Leidraad doet dat door de aanbesteder te ondersteunen bij het nemen van beslissingen tijdens de aanbestedingsprocedure, en wel op zo’n manier, dat de belangen van alle bij de aanbesteding betrokken partijen op evenwichtige wijze worden gewaarborgd: de realisatie van kwalitatief hoogwaardige bouwprojecten met een optimale levensduur, een gezonde bouwsector, bevordering van marktwerking, innovatie en kostenefficiëntie. De aanbesteder, die zich van initiatief tot aanbesteding door de Leidraad Aanbesteden laat ondersteunen, creëert een solide basis om met betrokken partijen in goede harmonie tot optimale realisatie van bouwwerken te komen.

Veel aanbesteders geven aan behoefte te hebben aan een dergelijke Leidraad. Dit geldt zeker voor de wat kleinere opdrachtgevers, die niet de deskundigheid in huis hebben of veel geld moeten investeren om ondersteuning te krijgen.

De Leidraad is geen verplichte regelgeving, maar is als professionele standaard een advies aan opdrachtgevers, die op professionele wijze een opdracht in de markt willen zetten.

De Commissie Aanbesteden, die de Leidraad Aanbesteden opstelt, wordt voorgezeten door prof.mr Michiel Scheltema (lid van de Regieraad Bouw) en is breed samengesteld uit vertegenwoordigers van zowel overheidsopdrachtgevers als marktpartijen, aangevuld met onafhankelijke deskundigen.

<
> De Leidraad zal bestaan uit een tekstdocument in boekvorm en een digitale uitvoering. Het tekstdocument in boekvorm is gericht op beleidsmakers en (als naslagwerk) voor projectmanagers en inkopers. Het is in die zin ook bruikbaar in het kader van opleidingen en onderwijs. De auteur van dit document is prof. mr Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht aan de VU Amsterdam. Daarnaast is er een digitale uitvoering van de Leidraad, bestaande uit 2 onderdelen, t.w. het tekstdocument digitaal, dat met intelligente zoekstructuur eenvoudig ontsloten kan worden (dit kan gratis geraadpleegd worden), en een gebruikersvriendelijk beslissingsondersteunend systeem, dat als een soort “stemwijzer” gebruikt kan worden (hiervoor zal een gebruikersbijdrage gevraagd worden). Dit systeem geeft op basis van een vragenmenu voor een concrete bouwaanvraag “stuurinformatie” voor het maken van evenwichtige keuzes in het aanbestedingsproces en resulteert in een advies ten aanzien van de te hanteren bouworganisatievorm, contractvorm, risicoverdeling en aanbestedingsvorm. Dit systeem wordt ook gekoppeld aan TenderNed/Aanbestedingskalender, zodat vloeiend de overstap gemaakt kan worden naar het opstellen van een Europese of nationale aankondiging en de verder te doorlopen procedure. De digitale uitvoering van de Leidraad wordt in opdracht van PSIBouw en Regieraad Bouw verzorgd door CROW.

De Leidraad Aanbesteden zal een levend document zijn. Dat betekent, dat de Leidraad op basis van voorschrijdend inzicht en ervaring regelmatig zal worden geactualiseerd. Dit betreft ook zaken, die door het wegstemmen van de Aanbestedingswet, nog nader ingevuld moeten worden, zoals Past Performance en de problematiek van het aanbesteden in percelen. Deze punten zullen in een volgende versie worden opgenomen.

Ton Lohman
Programmamanager Regieraad Bouw
Deel dit artikel:                   

'OV-bedrijven moeten inzetten op betere communicatie'
Nieuwsbericht
2020: een planning op seconden
Nieuwsbericht
Openstelling Kapperallee en afsluiting Eefdesebrug later dan gepland
Nieuwsbericht
Grootste fietsenstalling ter wereld in Utrecht geopend
Nieuwsbericht
Modernisering stations tussen Alphen aan de Rijn en Gouda
Nieuwsbericht
Verwachting ElaadNL: driekwart van de bussen elektrisch in 2025
Nieuwsbericht
Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Spoor inspecteren met beeldherkenning is kansrijk
Nieuwsbericht
A9 Badhoevedorp-Holendrecht voorlopig gegund aan VEENIX
Nieuwsbericht
Provincie en Overijsselse gemeenten willen geen vrachtwagenheffing op de N50 en A35
Nieuwsbericht
Opgelet! Ruim 3 weken aan het werk rond station Naarden-Bussum
Nieuwsbericht
Milieuwinst bereiken door de toepassing DuboCalc
Weblogposting
TenneT op schema met energietransitie
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Combinatie van werkzaamheden
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Aan de slag met bronmaatregelen tegen stikstof, Brabant niet op slot
Nieuwsbericht
Transportbedrijven gezocht voor proef met 'bandenspanningsmeetdrempel' snelweg A16
Nieuwsbericht
Wissels verwisseld in Zwolle
Nieuwsbericht
Uitspraak Raad van State project A27/A12 Ring Utrecht
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
EIB: Sterke toename werkvoorraad utiliteitsbouw in mei
Nieuwsbericht
800 miljoen extra nodig voor regionale fietsroutes
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]